THÔNG ĐIỆP “BÌNH AN CHO NHÂN LOẠI” -Tiếng Ý- UN MESSAGGIO DI PACE PER L’UMANITÀ 

  • Đăng bởi: Ban Biên Tập
  • |
  • 06/04/2020

(Vietnamese-English-Italiano)

THÔNG ĐIỆP “BÌNH AN CHO NHÂN LOẠI”
A MESSAGE OF PEACE TO OUR HUMANKIND
UN MESSAGGIO DI PACE PER L’UMANITÀ
 

MỖI NGƯỜI CẦN GÓP PHẦN BÌNH YÊN CHO HÀNH TINH XANH MÌNH ĐANG SỐNG

EACH OF US NEEDS TO CONTRIBUTE TO THE PEACE AND STABILITY OF THIS GREEN PLANET WHERE WE LIVE

 CIASCUNO DI NOI DEVE CONTRIBUIRE ALLA PACE E STABILITA’ DI QUESTO PIANETA VERDE IN CUI VIVIAMO

Bhikkhu Thich Tue Hai

Thân gởi đến tất cả mọi người trên toàn thế giới!
Dear Everyone in Our Entire World!
Cari tutti nel Mondo Intero!

Tôi vốn là một nhà tu theo đạo Phật, nhìn thấy thảm cảnh của nhân loại đang phải chịu như bây giờ, tôi cảm thấy trong lòng rất xót xa… Trước hết tôi xin chia sẻ những khổ đau, bất an, mất mát và sợ hãi của tất cả mọi người trên toàn cầu. Tôi xin gửi sự bình an phúc lạc vô phiền vô hận, không sợ hãi, không bấn loạn và tất cả tình yêu thương của tôi đến với tất cả nhân loại trong hành tinh này.

I am originally a monk following the Buddhist tradition. At the time being, as I am witnessing the calamities which our humankind has to endure, it pains my heart greatly. First and foremost, my thoughts go out to all of you in the world who are undergoing suffering, uncertainty, loss and apprehension. To all of mankind, to each and every one of you who are living on this planet, I would like to send out the energy of peacefulness, calmness, happiness, non-disturbance, non-resentment, fearlessness, non-distress and all of my affectionate love.

Sono originariamente un Monaco che segue la tradizione Buddista. In questo momento, mentre sto testimoniando le calamità che l’umanità sta sopportando, ho un grande dolore nel cuore. Prima di tutto, i miei pensieri vanno a tutti coloro che sono sottoposti a sofferenza, incertezza, perdite e apprensioni. A tutta l’umanità, a ciascuno di voi che vive in questo pianeta, voglio inviare l’energia di pace, calma, felicità, coraggio e tutto il mio amore affettuoso.

Theo đạo Phật thì chúng tôi tin rằng có luân hồi. Vì vậy trong sanh tử vô lượng kiếp, từ khi hình thành quả địa cầu này thì bắt đầu có chúng sanh. Tất cả chúng sanh dù là vi trùng nhỏ nhít cũng đều có tâm linh, họ là những sinh linh đang sống. Con người đã quên đi nguồn cội của mình và bắt đầu cho sự tàn sát, giết chóc, hãm hại lẫn nhau. Do đó thế giới càng ngày càng đen tối, sự oán hận hiềm thù vì chết chóc của những sinh linh đã tràn ngập khắp hành tinh này. Những sinh linh vì mang đầy oán hận nên không thể thọ thân trở lại, vì vậy họ đã trở thành những loại vi rút độc hại với đầy tâm oán hận có thể giết chết loài người. Cho nên thế giới nay hiểm nạn này, mai hiểm nạn kia, chiến tranh tàn khốc, thiên tai, dịch bệnh … luôn luôn xảy ra, tất cả đều do sự tàn độc ác tâm của loài người mà tự chiêu cảm.

According to Buddhism, we believe that there is a continuous, transmigrated cycle of life and death. Thus, throughout our countless birth and death cycles, ever since our Mother Earth came into existence, there has always been living beings. We further believe that all living beings, even as minuscule as bacteria, have spirituality, because they are beings that are actually living. As humans, we have forgotten the [collective] root [we share with other living beings], and thus, atrocities, killing, and harmful actions toward each other have taken place [since the very beginning]. Therefore, this world is turning grimmer day by day, and the hatred, anger and animosity of the multitudes of those living beings who have been killed permeate this entire planet. Due to their minds overfilling with resentment and vengeance, these living beings could not take rebirth in a physical body again, and thus, they have [taken on different forms, such as] the disastrous viruses to bring death to humankind. This world, therefore, constantly has to face with one peril today, and another tomorrow, with deadly wars, natural disasters, and pandemics. These catastrophes always happen, and they are, indeed, induced by the mind of hatred and hostility of human beings themselves.

Secondo il Buddismo, crediamo ad un continuo ciclo trasmigratorio di vita e di morte. Quindi, attraverso innumerevoli cicli di nascita e morte, fin da quando la nostra madre terra è venuta in esistenza, ci sono sempre stati esseri viventi. Crediamo inoltre che tutti gli esseri viventi, incluso i minuscoli batteri, hanno spiritualità, perché sono esseri che a tutti gli effetti vivono. Come esseri umani, abbiamo dimenticato la radice collettiva che condividiamo con altri esseri viventi, e quindi sono avvenute sin dall’inizio atrocità, uccisioni e azioni dannose gli uni verso gli altri. Pertanto, questo mondo sta diventando sempre più cupo giorno dopo giorno e l’odio, la rabbia e l’animosità delle moltitudini di quegli esseri viventi che sono stati uccisi pervadono l’intero pianeta. A causa delle loro menti piene di risentimento e vendetta, questi esseri viventi non potevano più rinascere in un corpo fisico, e quindi hanno assunto forme diverse, come i virus disastrosi per portare la morte all’umanità. Questo mondo, pertanto, deve costantemente affrontare un pericolo oggi e un altro domani, con guerre mortali, catastrofi naturali e pandemie. Queste catastrofi si verificano sempre e sono, in effetti, indotte dalla mente dell’odio e dell’ostilità degli stessi esseri umani.

Chính loài người đã hủy hoại toàn bộ thiên nhiên, gây đảo lộn hết tất cả vũ trụ này. Muốn lập lại trật tự vũ trụ thì từng người trong lòng phải tự lập lại trước, mỗi người phải tự gạn lọc nơi tâm mình không còn mưu đồ giết chóc, hơn thua thù hận nhau nữa, đúng với câu “Tâm bình thì thế giới bình”. Nếu chúng ta còn yêu thương hành tinh này và muốn nó tồn tại lâu hơn thì chính mỗi người sống trong hành tinh này phải bình tâm lại, xóa đi tất cả những tranh đoạt hơn thua cá nhân ích kỷ, dừng lại những cuộc tàn phá rừng, hủy hoại môi trường sống của thiên nhiên, giết hại muôn vật và mưu sát đồng loại … Nếu chúng ta không làm được những điều này thì sẽ chứng kiến một ngày loạn thật xảy ra. Bây giờ mầm mống này đã lan tỏa khắp nơi rồi. Ai cũng muốn hơn thua tranh đoạt, đụng tới quyền lợi của họ là sẵn sàng mưu hại trả thù, hơn thua giết chóc… oán hận đã tràn ngập khắp hành tinh này. Như vậy bảo sao mà thế giới này không loạn?

It is actually human beings who have brought destruction to Nature and have disconcerted this whole universe. Therefore, if we want to bring back order to the universe, each and every one of us, first and foremost, must reinstate the order in our own heart-mind; each and every one of us must sift through and filter our mind so that there will be no more horrid vengeful schemes, resentment and anger, nor any retaliation with enmity. It would then be in accordance with what we say about “Peaceful Mind, Peaceful World.” If we still love this planet and want it to last for a while longer, then each of us inhabitants on this planet have to settle our minds peacefully, to eradicate our power struggle to retaliate with selfishness, to end the destruction of forests, to stop the devastation to the natural environment, and to bring an end to the killing of multitudes of beings and plotting assassination of fellow humans. If we cannot do that, then we will witness the day when real troublous turmoil would ravage. Nowadays, the kernels of this turmoil have already been dispersed everywhere far and wide. Everyone wants to fight to win over others, to crucify others… and hatred and hostility pervade this entire planet. If so, then how can this world not be ravaged by disarrangement?

In realtà sono gli esseri umani che hanno portato distruzione alla Natura e hanno sconcertato l’intero universo. Pertanto, se vogliamo riportare l’ordine nell’universo, ognuno di noi, prima di tutto, deve ripristinare l’ordine nella nostra mente-cuore; ognuno di noi deve setacciare e filtrare la propria mente in modo che non vi siano più orribili schemi vendicativi, risentimento e rabbia, né alcuna ritorsione con inimicizia. Sarebbe quindi in accordo con il detto “Mente Pacifica, Mondo Pacifico”. Se amiamo ancora questo pianeta e vogliamo che duri ancora per un po’, allora ognuno di noi abitanti di questo pianeta deve sistemare la propria mente e renderla pacifica, sradicare la nostra lotta di potere per vendicarsi con egoismo, porre fine alla distruzione delle foreste, fermare la devastazione dell’ambiente naturale e porre fine all’uccisione di moltitudini di esseri e al tramare all’assassinio dei nostri fratelli e sorelle. Se non riusciamo a farlo, assisteremo al giorno in cui un vero tumulto turbolento si scatenerà. Oggi i chicchi di questo tumulto sono già stati dispersi ovunque in lungo e in largo. Tutti vogliono combattere per conquistare gli altri, per crocifiggere gli altri … e l’odio e l’ostilità pervadono l’intero pianeta. Se è così, allora come può questo mondo non essere devastato dallo scompiglio?

Nếu chúng ta không muốn chiêu cảm những ác báo này và mong muốn cho thế giới bình an hạnh phúc thì ngay từ bây giờ nơi tâm mình phải sạch hết những oán hận hiềm thù. Mình phải bắt đầu sống từ tâm yêu thương thanh tịnh của mình, để sóng từ hiềm thù không còn trong tâm mình nữa. Mình phải phát ra sóng từ yêu thương tôn kính bằng tất cả chân tình của mình gửi đến cho những sinh linh đang oán hờn, đang phiền hận, để những sinh linh này chạm đến được sóng từ yêu thương của chúng ta thì họ không còn oán hờn phiền hận nữa. Để khi họ vừa chạm tới con người thì làm cho người đó khỏe lên không còn bệnh khổ bất an và được vui vẻ khỏe mạnh. Điều này ai cũng có thể làm được.

If we do not want to engender this unwholesome, vicious repercussion and we have the wish for our world to be in peace and happiness, then from this point onward, we must relinquish all resentment and animosity. We must begin to live with a mind of love and purity, so that the electromagnetic waves of resentment and hostility no longer exist in our mind. We must genuinely generate the vibrations of love and respect, and mentally send them to the resentful, hateful living beings, so that when they are touched by our vibrations of love, they themselves would no longer have resentment and animosity. Instead, when they come in touch with others, they would make others stronger with no more illness and anxiety, by giving them health and happiness. To send out our vibrations of love to the world is something that any one of us can do.

Se non vogliamo generare questa ripercussione malsana e viziosa e abbiamo il desiderio che il nostro mondo sia in pace e felicità, da questo momento in poi dobbiamo abbandonare ogni risentimento e animosità. Dobbiamo iniziare a vivere con una mente di amore e purezza, in modo che le onde elettromagnetiche di risentimento e ostilità non esistano più nella nostra mente. Dobbiamo veramente generare le vibrazioni dell’amore e del rispetto e inviarle mentalmente agli esseri viventi pieni di odio e di risentimento, in modo che quando vengono toccati dalle nostre vibrazioni di amore, essi stessi non avranno più risentimento e animosità. E quando entreranno in contatto con gli altri, li renderanno più forti senza più malattie e ansie, dando loro salute e felicità. Inviare le nostre vibrazioni d’amore al mondo è qualcosa che ognuno di noi può fare.

Cho nên chúng ta hãy cùng chung với chư Tăng Ni và Phật tử ở khắp nơi trên hành tinh này, mỗi thời công phu chúng ta hãy gởi gắm tình thương yêu bao dung và sự tri ân của mình đến với vũ trụ. Năng lực này chúng ta không thấy nhưng thật sự là một sự chuyển hóa, vì tâm linh làm cho vật chất hiện hữu. Năng lực của tâm linh còn mạnh gấp triệu triệu lần vật chất. Tâm chúng ta động theo chiều nào thì sóng từ và năng lực đó sẽ tràn ngập khắp không gian này theo chiều đó. Nếu tất cả những người trên thế giới này một phen rũ sạch tất cả những oán hận thù hằn thì bệnh dịch, khổ nạn sẽ hết liền ngay tức khắc. Đây không phải là vấn đề tôn giáo mà là một hiện thực đang có trong vũ trụ này.

Thus, let all of us inhabitants on this planet, together with all Ordained and Buddhist members in each of our practice sessions, entrust our energy of love, magnanimity and gratitude to the universe. Although we may not actually “see” this energy, in reality, it is a force of transformation; in fact, it is spirituality that makes matter exist. The power of spirituality is one hundred times stronger than the power of matter. Therefore, whichever direction our mind is moving toward, then our vigor and electromagnetic waves would be sent into space in the same direction. If right in this very moment, all the people living in this world, once and for all, completely cleanse themselves of all resentment and vengeful animosities, then the pandemic and calamities would instantly come to an end. This is not a religious matter but the very existing reality of this universe.

Perciò, tutti noi abitanti di questo pianeta, insieme a tutti i Monaci e laici Buddisti in ciascuna delle nostre sessioni di pratica, affidiamo la nostra energia di amore, magnanimità e gratitudine all’universo. Sebbene in realtà non possiamo “vedere” questa energia, in realtà è una forza di trasformazione; in effetti, è lo spirito che fa esistere la materia. Il potere dello spirito è cento volte più forte del potere della materia. Pertanto, qualunque sia la direzione verso cui la nostra mente si sta muovendo, allora il nostro vigore e le onde elettromagnetiche verrebbero inviate nello spazio nella stessa direzione. Se proprio in questo momento, tutte le persone che vivono in questo mondo, una volta per tutte, si purificassero completamente da ogni risentimento e animosità vendicative, allora la pandemia e le calamità sarebbero immediatamente finite. Questa non è una questione religiosa ma la vera e propria realtà di questo universo.

Chúng ta phải tự xét lại mình! Đối với trần gian này mình vận hành bằng tâm gì? Nếu tâm mình xấu ác mình mới có thể kết nối với những tâm thù hằn oán ghét, chiêu cảm nó đến với mình và có thể giết chết được mình. Bây giờ muốn dứt sạch thù hằn oán ghét trong tâm thì chỉ có một tình thương, đó là mong muốn cho mọi người chung sống an vui hạnh phúc, mong muốn cho mọi người đều phải nghĩ đến nhau, chăm lo săn sóc tương trợ cho nhau trong hành tinh này. Mình phải đem tâm lực của mình hướng về các cõi âm, để tâm họ cũng chuyển đổi bằng tình thương chứ không còn hận thù oán ghét nữa thì thế giới này lập tức bình an. Nhưng không ai tin chuyện này, họ cho rằng đây là vấn đề tâm linh nhưng tâm linh năng lực của nó bằng triệu triệu lần vật chất. Lực vật chất không có giá trị nếu mình đem những vật chất để chống đối hơn thua thù hằn với nó thì lập tức nó sẽ tìm cách hơn thua để diệt trừ mình. Đây là Nhân Quả. Nếu như tâm linh không hơn thua đấu tranh, giành giựt, tàn sát lẫn nhau thì thế giới thanh bình ngay tức khắc. Mọi khổ nạn dịch bệnh sẽ biến mất ngay khi tâm con người thay đổi.

Let us re-examine ourselves! With what kind of mind are we functioning towards in our mortal world? If our mind is malevolent, it can connect with other minds of vengeful animosity; it can attract them toward us, and they can thus bring death to us. If we want to be utterly free of vengeance and hatred in our mind right now, then we should feel nothing but love and wish for everyone on this planet to live peacefully and happily, to be thoughtful and considerate of each other, to take care of each other and to be mutually supportive of one another. We also need to entrust this mental power to the underworld so that the minds of those incorporeal beings would also transform due to the power of our love; they would no longer hold on to grudges, hatred and animosity, and thus, this world would instantaneously become peaceful and stable. Yet, no one believes [that this can be done]. They think that this is spiritual [as it has nothing to do with matter or viruses]; however, in reality, the spiritual power is over a million times more vigorous than that of physical matter. The power of physical matter is of no value [in comparison to the spiritual power]. If we still turn our mind of resentment and hatred toward the like-minded living beings and want to fight over them, to retaliate, then they would find ways to win over us and to eradicate us. This is unavoidable karma, cause and effect. However, all catastrophes and pandemics would dissolve the very moment our human mind transforms.

Riesaminiamo noi stessi! Con quale tipo di mente stiamo operando nel nostro mondo mortale? Se la nostra mente è malevola, può connettersi con altre menti di animosità vendicativa; può attirarli verso di noi e possono così portarci la morte. Se vogliamo essere completamente liberi dalla vendetta e dall’odio nella nostra mente in questo momento, allora non dovremmo provare altro che amore e augurare a tutti su questo pianeta di vivere pacificamente e felicemente, di essere premurosi e di prendersi cura di l’un l’altro e di sostenersi a vicenda. Dobbiamo anche indirizzare questo potere mentale verso gli inferi in modo che anche le menti di quegli esseri incorporei si trasformino a causa del potere del nostro amore; non si aggrapperebbero più a rancori, odio e animosità, e quindi questo mondo diventerebbe istantaneamente pacifico e stabile. Tuttavia, nessuno crede che questo possa essere fatto. Pensano che questo sia spirituale e non abbia nulla a che fare con la materia o i virus; tuttavia, in realtà, il potere spirituale è oltre un milione di volte più vigoroso di quello della materia. Il potere della materia non ha alcun valore in confronto al potere spirituale. Se rivolgiamo ancora la nostra mente con risentimento e odio verso gli esseri viventi che hanno una mente simile alla nostra, per vendicarsi questi troverebbero modi per conquistarci e sradicarci. Questo è inevitabile karma, causa ed effetto. Tuttavia, tutte le catastrofi e le pandemie si dissolverebbero nel momento stesso in cui la nostra mente umana si trasforma.

Ngay đây, chúng ta không cần theo một tôn giáo nào cả nhưng trong lòng mình rũ sạch những phiền não hận thù, yêu thương quý kính mọi người mọi loài, tha thứ cho những điều mà từ trước tới giờ trong lòng mình bị gút mắc thì chúng ta tự động sẽ bình an phúc lạc. Thật ra tất cả các tôn giáo đều khuyên tín đồ của mình làm điều này nhưng không mấy ai làm được … Ngược lại oán hận thù hằn thì mỗi ngày một chồng chất lên. Những nhà cầm quyền thì chế tạo vũ khí gây ra chiến tranh tàn sát giết chóc nhau. Những người có thế lực mạnh thì luôn luôn lấn lướt kẻ yếu, dùng mọi thủ đoạn để hủy diệt nhau, dùng thế lực của mình để áp chế người khác … Chính mình đã gây nhân bất an thì làm sao có sự bình an? Mình đang đứng trên bờ vực nguy hiểm mà đòi sự bình an thì điều này sẽ không bao giờ có. Cho nên trong lòng lúc nào cũng lo âu sợ hãi tìm đủ cách để bảo vệ mình và người thân của mình… Nhưng làm sao bảo vệ được? Làm sao bình an được khi nhân tố tàn sát hận thù ở ngay trong lòng mình? Vì vậy thế giới này sẽ không có được một ngày bình yên trong khi nhân loại rất cần điều này.

We do not need to follow any religion, but if we can utterly rid of the mind of torment and hostility, if we can love and respect all people and all species, and if we can forgive anything that has tied a knot in our heart-mind, then we would automatically become peaceful and blissful. In reality, all religions recommend their followers to do the same thing, but not too many can do it…. On the contrary, hatred and animosity continue to pile up day after day. The governments develop arms and cause deadly wars to happen. Those with power constantly intimidate and ambitiously push others over, adopt devious ploys to eliminate each other and employ their authoritative influence to suppress others…. It is us who conceive the seeds of turbulence, then how can there be any peace and stability? We are standing on the brink of peril, yet demand peace, so it will never happen like that. Thus, in our mind, we always have anxiety and fear, and we look for different ways to protect ourselves and our loved ones.… But how can we protect them? How can there be any peace and stability when the causes of deadly destruction and animosity are within our own mind? This world, therefore, will not have a single peaceful day, yet mankind utterly needs it.

Non abbiamo bisogno di seguire alcuna religione, ma se potessimo liberarci completamente della mente dal tormento e dall’ostilità, se potessimo amare e rispettare tutte le persone e tutte le specie, e se potessimo perdonare qualsiasi cosa abbia legato un nodo nel nostro cuore e mente, allora diventeremmo automaticamente pacifici e felici. In realtà, tutte le religioni raccomandano ai loro seguaci di fare la stessa cosa, ma non tutte possono farlo…. Al contrario, l’odio e l’animosità continuano ad accumularsi giorno dopo giorno. I governi sviluppano armi e provocano guerre mortali. Coloro che hanno un potere costantemente intimidiscono e spingono ambiziosamente gli altri, adottano stratagemmi subdoli per eliminarsi a vicenda e impiegano la loro autorevole influenza per reprimere gli altri … Siamo noi che concepiamo i semi della turbolenza, allora come può esserci pace e stabilità? Siamo sull’orlo del pericolo, eppure chiediamo pace, ma non accadrà mai così. Quindi, nella nostra mente, abbiamo sempre ansia e paura e cerchiamo modi diversi per proteggere noi stessi e i nostri cari … Ma come possiamo proteggerli? Come può esserci pace e stabilità quando le cause della distruzione mortale e dell’animosità sono nella nostra mente? Questo mondo, quindi, non avrà un solo giorno di pace, ma l’umanità ne ha assolutamente bisogno.

Thật sự là rất cần!!! Rất cần! Để xóa đi những oán thù chiến tranh tàn sát. Rất cần! Để xóa đi những phân chia ranh giới tôn giáo, quốc gia, chủng tộc… Thế giới này, nhân loại này và tất cả chúng sanh rất cần được sự bình an.

It is truly, absolutely needed! Extremely needed! To eradicate animosity, war and genocide. Extremely needed! To eradicate divisions between religions, countries, nationalities…. This world of ours, all of mankind and the entirety of all living beings utterly need peace and stability.

È veramente, assolutamente necessario! Estremamente necessario! Per sradicare l’animosità, la guerra e il genocidio. Estremamente necessario! Per sradicare le divisioni tra religioni, paesi, nazionalità … Questo nostro mondo, tutta l’umanità e l’insieme di tutti gli esseri viventi hanno assolutamente bisogno di pace e stabilità.

Nếu như tôi có thể kêu gọi được những vị lãnh đạo của toàn cầu thì tôi mong họ phát khởi phong trào lớn cho nhân loại. Nghiêm cấm tất cả những người sử dụng vũ khí để hãm hại nhau. Những người có tâm ác gây rối cho xã hội thì bắt nhốt lại, khi nào họ ăn năn hối cãi thì thả họ ra, để họ không phát sóng làm rối loạn từ trường trong xã hội này. Toàn cầu đem vũ khí cất hết, thế giới dừng chiến tranh. Từ thẳm sâu trong lòng các vị lãnh đạo không còn chiến tranh hơn thua nữa. Họ thương họ như thế nào thì họ thương dân họ như thế đó. Họ thương con họ như thế nào thì họ thương con dân như thế đó và chỉ cần họ thương con dân và toàn nhân loại thì mọi chuyện trên thế giới này bình yên!

 If I can call upon the world leaders, I would hope that they can launch a big movement for mankind. They should forbid everyone to use arms to bring harm to one another. All those who are evil-minded and cause trouble and disorder to society must be incarcerated until they themselves become remorseful and repent; otherwise, they would continue to generate electromagnetic waves to cause disturbance to the collective vibrations of this society. Globally, all arms must be put away and all wars must come to an end. Deep, deep in the mind of all world leaders, there should be no more competitiveness for war. However they love themselves, they should love their subjects as such. However they love their own children, they would love the children of their subjects as such, and thus, only if they genuinely have love for their people and for all humanity, similarly to the love they have for their own children, then everything in this world would be peaceful and stable!

Se potessi richiamare i leader mondiali, l’inviterei a lanciare un grande movimento per l’umanità. Dovrebbero vietare a tutti di usare le armi per farsi del male l’un l’altro. Tutti coloro che hanno una mentalità malvagia e causano problemi e disordini alla società devono essere incarcerati fino a quando non diventano loro stessi pentiti e ad avere rimorso; altrimenti, continuerebbero a generare onde elettromagnetiche per causare disturbo alle vibrazioni collettive di questa società. A livello globale, tutte le armi devono essere messe via e tutte le guerre devono finire. Nel profondo, profondo della mente di tutti i leader mondiali, non ci dovrebbe essere più competitività per la guerra. Nella maniera in cui amano sé stessi, dovrebbero amare i loro soggetti allo steso modo. Nella stessa maniera in cui amano i propri figli, dovrebbero amare i figli dei loro connazionali, e quindi, solo se avessero sinceramente amore per la propria gente e per tutta l’umanità, allo stesso modo in cui amano i propri figli, allora tutto in questo mondo sarebbe pacifico e stabile!

Hiện tại thế giới đang lâm vào hiểm nạn, mọi người đang đau khổ khóc than bấn loạn vì dịch bệnh. Ở những vùng có dịch bệnh hoặc lân cận, mọi người đang bấn loạn kinh hoàng, họ kêu cứu bằng tất cả hy vọng còn sót lại, nếu ai cứu được họ thì dù đánh đổi gì họ cũng đổi. Loạn lạc không thể tưởng tượng nổi! Bất an không thể nào tưởng tượng nổi! Những người bị nhiễm bệnh thì lần lượt qua đời một cách bi thảm, người còn lại hồi hộp lo âu. Ăn miếng cơm họ không dám ăn, uống miếng nước họ không dám uống… lương thực thì cạn kiệt dần, tự nhốt mình trong nhà không dám ra đường. Trong lòng đầy lo âu sợ hãi không biết mình rồi sẽ ra sao!

Currently, our world is falling into calamities; everyone is undergoing suffering, lamenting, and being frantic due to the pandemic. In the affected areas or their vicinities, everyone is being muddled, awestruck. People are crying for help with what is left of hope, and if anyone can help them, they would exchange it with whatever they have. Unimaginable turmoil! Unimaginable insecurities! Those who were infected, one by one, passed away tragically, and those who are left feel suspended and agonize. They don’t dare to eat a morsel of food nor take a sip of drink.… Provisions are rapidly depleting, and they have to self-quarantine at home, not daring to go out on the street. Their mind is filled with anxieties and fear, not knowing what is in hold for them!

 Oggigiorno, il nostro mondo è in preda a calamità; tutti stanno soffrendo, si lamentano e sono frenetici a causa della pandemia. Nelle aree colpite o nelle loro vicinanze, tutti sono confusi, sbalorditi. Le persone chiedono aiuto. Agitazione inimmaginabile! Insicurezze inimmaginabili! Coloro che sono stati contagiati, uno ad uno, sono morti tragicamente e le persone non contagiate vivono nell’ansia e nell’angoscia. Non osano mangiare un boccone di cibo né bere un sorso di bevande. La loro mente è piena di ansie e paure, non sapendo cosa li aspetta!

Chúng ta đang ở nơi bình an nên chúng ta không sợ chết, nhưng đồng loại của mình đang sợ. Họ cũng là con người như mình mà! Ai cũng có quyền sở hữu sự bình an hạnh phúc. Nhưng bây giờ quyền đó họ mất rồi thì nỗi khổ không thể nào diễn tả được.

Here we are living in a stable and peaceful place; thus, we are not afraid of dying, but our human fellows are living in fear. [Ultimately] they are no different than us! Everyone has the right to possess peace and happiness. However, this right has now been lost and the torment is undescribable.

Qui viviamo in un luogo stabile e tranquillo; quindi, non abbiamo paura di morire, ma altri esseri umani nella paura. Non sono diversi da noi! Ognuno ha il diritto di vivere in pace e felicità. Tuttavia, questo diritto lo abbiamo perso e il tormento è indescrivibile.

Cho nên, chuyện chúng ta phải làm là mình phải gởi vào hư không vũ trụ này bằng tất cả tấm chân tình của mình, như một cách vô vọng mà không có sự đáp trả lại (thật ra mình không cần sự đáp trả gì đâu). Quan trọng là mình hiểu thấu được nỗi bất an của thiên hạ và sẵn sàng chia sẻ những gì có thể chia sẻ được. Họ không đòi mình chia sẻ kiểu của họ và mình cũng không thể chia sẻ kiểu của người khác. Mình là người có tâm đạo thì mình chia sẻ cái gì? Mình chỉ chia sẻ với họ bằng sự yên định bình an và thanh tịnh của mình gởi vào hư không này cho họ. Cầu mong cho họ bớt đi những lo lắng sợ hãi, cầu mong cho họ sớm có một ngày bình an.

Therefore, what we need to do with all our heart is to genuinely send our loving vibrations into space and the cosmos. It may seem like we are doing this in vain without reciprocation (although in reality, we do not need any). The important thing is that we thoroughly empathize with the apprehension of all the people and we are ready to share with them whatever we possibly can. They do not ask us to share with them the way they want, and we cannot possibly share with others the way they want either. However, if we are those who have a devotional mind, then what can we share with others? We simply share with others our quiescence, calm absorption, peace and purity, and we would send all of this into space with all those living beings in mind. We pray that their tensions and fear be alleviated, and that they would soon have a day of peace and stability.

Pertanto, ciò che dobbiamo fare con tutto il nostro cuore è inviare sinceramente le nostre vibrazioni amorevoli nello spazio e nel cosmo. Può sembrare che lo stiamo facendo invano senza reciprocità (anche se in realtà non è necessario averne). L’importante è che ci immedesimiamo a fondo nell’apprensione di tutte le persone e siamo pronti a condividere con loro tutto ciò che è possibile. Condividiamo semplicemente con gli altri la nostra quiescenza, il calmo assorbimento, la pace e la purezza, e inviamo tutto questo nello spazio pensando a tutti quegli esseri viventi. Preghiamo che le loro tensioni e paure siano alleviate e che presto abbiano un giorno di pace e stabilità.

Ngay từ giờ phút này chúng ta phải ngồi lại, chuyện đầu tiên là phải rũ hết những oán hận trong lòng mình, làm cho tâm mình không còn oán ghét thù hận hơn thua. Xong rồi chúng ta khởi niệm thương yêu những người đã từng chết trong bệnh dịch, chiến tranh, binh đao, hỏa hoạn… tất cả những loài cô hồn, những sinh linh khổ đau đang không nơi nương tựa. Mình kết nối với họ và gởi đến cho họ tâm yêu thương không oán hận, không thù hằn… để xóa sạch tất cả những oán hận hiềm thù của những sinh linh đang có trong vũ trụ này. Nguyện họ sẽ nhận được tình thương đó, rồi họ sẽ được chuyển hóa và biết thương yêu tha thứ… để họ không bị bó chặt trong những tâm niệm oán hờn rồi phải đi vào con đường tối tăm sanh tử tiếp nối.

Right in this very moment, we need to sit down and the first thing we need to do is to utterly purge all vengeance and hatred in our mind, so that such a resentful, competitive mindset no longer exists in us. Then, we need to generate loving thoughts toward all those who have died in epidemics, wars, spear and sword battles, fires, toward all those lonely spirits who could not take rebirth and toward all of the tormented living beings who have no place of refuge. We need to connect with them and entrust in them our mind of love, non-vengeance, non-resentment and non-animosity… so that it can utterly relinquish all of the vengeance, resentment and animosity of all the living beings currently existing in this universe. May they be able to receive our love, so that they can be transformed, know how to love and forgive, and so that they would not be tied up in their resentful and hostile thoughts which eventually lead them to the dark, uninterrupted cycle of life and death.

Proprio in questo momento, dobbiamo sederci e la prima cosa che dobbiamo fare è eliminare completamente ogni vendetta e odio dalla nostra mente, in modo che una mentalità così risentita e competitiva non esista più in noi. Quindi, abbiamo bisogno di generare pensieri amorevoli verso tutti coloro che sono morti in epidemie, guerre, battaglie con lance e spade, incendi, verso tutti quegli spiriti solitari che non sono stati in grado di rinascere e verso tutti gli esseri viventi tormentati che non hanno luogo di rifugio . Dobbiamo connetterci con loro e affidare loro la nostra mente d’amore, non vendetta, non risentimento e non animosità … in modo che possa rinunciare completamente a tutta la vendetta, il risentimento e l’animosità di tutti gli esseri viventi attualmente esistenti in questo universo. Possano essere in grado di ricevere il nostro amore, in modo che possano essere trasformati, sapere come amare e perdonare e in modo che non siano legati ai loro pensieri risentiti e ostili che alla fine li condurranno al ciclo oscuro e ininterrotto della vita e morte.

Nếu người nào có tâm lực, có trí lực thì giờ này chúng ta phải dùng toàn bộ tâm lực của mình hướng đến loài người, hướng về chúng sanh những sinh linh đang oán hận thù hằn. Mong rằng tâm thức họ sẽ được chuyển hóa. Mong rằng họ sẽ tha thứ cho nhau mà không hận thù nhau nữa. Đơn giản là không thù hận nhau nữa! Đơn giản là chỉ thương yêu tha thứ và kính quý nhau! Chuyện này không khó vì chỉ là chuyện “buông đao xuống”!

 If we are those with mental strength and wisdom vigor, then at this very moment, we need to rely on all of our mental strength to turn toward mankind and sentient beings, those living beings with aversion and hatred. Let us pray that their consciousnesses be transformed. Let us pray that they would forgive one another, so that there will be no more animosity. Simply no more animosity! Simply to love, to forgive, to cherish and to respect each other! This is not difficult, because it is merely a matter of “dropping your sword”!

Se possediamo forza mentale e vigore di saggezza, allora proprio in questo momento, dobbiamo fare affidamento su tutta la nostra forza mentale per rivolgerci all’umanità e agli esseri senzienti, quegli esseri viventi con avversione e odio. Preghiamo che le loro coscienze vengano trasformate. Preghiamo che si perdonino l’un l’altro, in modo che non ci sia più animosità. Semplicemente niente più animosità! Semplicemente amare, perdonare, amare e rispettarsi l’un l’altro! Questo non è difficile, perché si tratta semplicemente di “far cadere la spada”!

Nhưng tại sao chúng ta không làm được? Bởi vì chúng ta chưa có sự kết nối giữa tình người, chưa có sự câu thông tình thương và lòng từ của chư Phật và chư vị Thánh hiền, bây giờ chúng ta phải mở tâm ra. Quý vị tu theo đạo nào thì mở tâm ra để kết nối và xin được nhận năng lực tâm linh của Đức Chúa Trời hay các vị Thánh hiền nào đó trong đạo của quý vị. Còn đạo Phật chúng tôi thì kết nối tình thương và năng lực của chư Phật và chư Bồ Tát. Xin cho con được tiếp nhận, kết nối, câu thông, hòa quyện và tan biến trong trí tuệ và từ bi của chư Phật mười phương, Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chư đại Bồ Tát, chư vị Thánh hiền, cho con có đầy đủ tâm lực từ bi và trí tuệ như chư Phật và chư vị Thánh hiền để con xin gửi tình thương yêu của con đến với chúng sanh muôn loài. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh nhận được tấm chân tình của con và từ tâm của chư Phật để xóa đi thù hận trong các cõi, nguyện họ thương yêu bản thân họ như thế nào thì họ sẽ thương yêu gia đình và nhân quần xã hội như thế đó. Nếu mọi người sống bằng tình thương thì thế giới này sẽ biến thành phúc lạc và bình an ngay lập tức.

But why is it that we cannot do it? Because we have not yet connected with humanity, and there isn’t yet an unobstructed connection with the love and kindness of Noble Holy Beings. Thus, we now have to open our heart-minds. Whichever religion you follow, you need to open your heart-minds, to connect and receive the spiritual power of the Holy Beings of your religion, such as the Heavenly Father and other Venerated Holy Beings. As for ourselves who are Buddhist followers, we wish to connect with the love and power of Buddhas and Bodhisattvas. May we be able to receive, connect, merge unobstructedly, assimilate and dissolve into the wisdom and loving-compassion of Buddhas in the ten directions, of Buddha Shakyamuni, Great Bodhisattvas and Holy Beings. So that we would have the complete mental power of compassion and wisdom just as Buddhas and Holy Beings and so that we may send all of our love to all living beings of all species. May all beings receive our wholeheartedness as well as the kindness of all Buddhas in order to eradicate the hatred and hostility in all realms of existence. However they love themselves, may they love their families and the human community in the perfect same way.

Ma perché non riusciamo a farlo? Perché non ci siamo ancora connessii con l’umanità e non esiste ancora una connessione libera con l’amore e la gentilezza dei Santi. Pertanto, ora dobbiamo aprire le nostre menti e cuori. Qualunque religione tu segua, devi aprire le tue mente-cuore, connetterti e ricevere il potere spirituale degli Esseri Santi della tua religione, come il Padre celeste e altri Venerati Santi. Per quanto riguarda noi stessi che siamo seguaci buddisti, desideriamo connetterci con l’amore e il potere dei Buddha e dei Bodhisattva. In moda da ricevere, connettere, fondere senza ostacoli, assimilare e dissolversi nella saggezza e nella compassione amorevole dei Buddha delle dieci direzioni, del Buddha Shakyamuni, dei Grandi Bodhisattva e degli Esseri sacri. In modo da avere il completo potere mentale di compassione e saggezza proprio come i Buddha e gli Esseri Santi e in modo che possiamo inviare tutto il nostro amore a tutti gli esseri viventi di tutte le specie. Possano tutti gli esseri ricevere la nostra generosità e la gentilezza di tutti i Buddha per sradicare l’odio e l’ostilità in tutti i regni dell’esistenza. In modo che tuti possano amare le loro famiglie e la comunità umana nello stesso modo perfetto.

Chúng tôi muốn khơi dậy thiện căn vốn có của mọi người, ai cũng có tình nhân loại, ai cũng có tình yêu đối với xã hội này nhưng vì ích kỷ riêng tư nên tình thương đó bị chôn vùi lâu lắm rồi. Khi mình nghĩ tới khổ đau bất an của nhân loại mà lòng mình có chút rung cảm thì biết rằng thiện căn của chúng ta bắt đầu trổi dậy. Đây là cơ hội mà chúng ta phát khởi sóng từ và làm cho tâm mình sạch hận thù hơn thua giết chóc. Chúng ta cố gắng làm một điều gì đó để cho hành tinh này được bình yên. Từ một góc trời rất bé nhỏ là ở nơi mình, ở một nơi mà không ai hay biết, mình vẫn là ánh sáng để chiếu ra vũ trụ này bằng tình thương yêu và lòng bao dung rộng lượng của mình, bằng nổi niềm thông cảm đối với xã hội thời bấy giờ.

We would like to kindle the innate root of goodness in each and every person. Everyone has an affectionate sense of humanity and everyone has love for this society; however, due to our selfish individuality, this love has been buried deeply for a very long time. When we think of the suffering and apprehension of mankind and we feel somewhat shaken in our heart, then we know that our root of goodness has already been rousen up. This is the opportunity for us to generate the positive electromagnetic vibrations, and purify our mind so that it can be free of resentment, hostility, competitiveness and annihilation.

Vogliamo accendere la radice innata della bontà presente in ciascuna persona. Ognuno ha un affettuoso senso di umanità e tutti hanno amore per questa società; tuttavia, a causa della nostra individualità egoistica, questo amore è stato seppellito profondamente per molto tempo. Quando pensiamo alla sofferenza e all’apprensione dell’umanità e ci sentiamo in qualche modo scossi nel nostro cuore, allora sappiamo che la nostra radice di bontà è già stata sradicata. Questa è l’occasione per noi di generare vibrazioni elettromagnetiche positive e purificare la nostra mente in modo che possa essere libera da risentimento, ostilità, competitività e annientamento.

Khi trong lòng chúng ta rũ sạch những thù hằn, phiền hận, hơn thua, oán ghét… thì tâm chúng ta sẽ phát sáng. Chính ánh sáng này sẽ câu thông được từ tâm và năng lực của chư Phật và chư vị Thánh hiền để xoa dịu, làm lắng đọng được những oán hận hiềm thù trong lòng của chúng sanh.

When we completely shake off enmity, annoyance, competitiveness and hatred, then our mind will blaze with light. It is this light that will connect unobstructedly with the mind of benevolence and spiritual power of Buddhas and other Noble Holy Beings, in order to calmly pacify and to quiescently settle all the hatred and animosity in the mind of sentient beings.

Quando scrolleremo completamente di dosso l’inimicizia, il fastidio, la competitività e l’odio, la nostra mente divamperà di luce. È questa luce che si collegherà senza ostacoli con la mente di benevolenza e potere spirituale dei Buddha e di altri Nobili Santi Esseri, al fine di pacificare con calma e sistemare tranquillamente tutto l’odio e l’animosità nella mente degli esseri senzienti.

Một phút được ngồi yên là một phút tâm mình thanh tịnh thì chúng ta phải đem tâm lực của mình câu thông với chư Phật, Bồ Tát, Thánh hiền hay một đấng thiêng liêng nào đó trong tôn giáo của các bạn, để mình tiếp nhận được năng lực của các Ngài rồi gởi đến tất cả mọi người trên hành tinh này và tất cả chúng sanh. Mong cho họ thôi đi những hiềm thù oán ghét, hơn thua chống đối, mong cho họ nhận được năng lượng thương yêu để tâm họ được an lạc thanh tịnh. Tâm lực là một từ trường lực ảnh hưởng rất lớn xuyên suốt khắp không gian và thời gian. Mình không cần phải đi đến từng người để xoa dịu người ta nhưng nếu nói rằng mình ngồi yên “không làm gì” là sai. Chính bởi sự thanh tịnh yên định nội tâm của mình đã đóng góp vào hư không vũ trụ này một sóng từ rất lớn. Năng lượng sóng từ tình thương này là ánh sáng sẽ chuyển hóa được sóng từ đen tối rối loạn của vũ trụ trở thành trong sáng và bình an. Chúng ta dùng tâm lực của mình bằng tất cả lòng chân thành và trái tim thương yêu. Nếu có thể đem trao cho mọi người tất cả những sự bình an của mình để đổi lấy mình bị động thì chúng ta cũng làm, chúng ta không vì sự bình an của riêng mình.

A moment of sitting in absorption is a moment of having a pure and clear mind, and [even within such a brief moment], without impediment, we must draw out all of our mental energy to connect with Buddhas, Bodhisattvas, or with the Noble Holy Beings of our own spiritual traditions, so that we can receive their spiritual energy, and so that we can eventually send it out to all people and all sentient beings in existence on this planet. May all people and all beings bring their hostility, animosity, hatred, competitiveness and adversity to a stoppage, and may they be able to receive the energy of love so that their own mind can be joyful, pure and clear. The mental power is an electromagnetic field power that can bring grandiose effects transcending space and time. We do not need to go directly to each person to bring relief to them, and it is erroneous to say that we are “doing nothing” when we sit still [in meditation]. It is actually this innermost mind of peace, purity and serenity that contributes a magnificent electromagnetic wave to the vast expanse of the cosmos. This electromagnetic energy of love is the light that can bring transformation to the disarranged, dark energy of the universe, and turn it into immaculate luminosity and peace. We should utilize all of our mental vigor with all sincerity and with a heart of love. If we can offer to the universe all that is peaceful and serene within us, so that we ourselves become “moved,” then we would readily do it; it is because we do not exist solely for the peace and stability of our own selves.

Il momento in cui ci si siede in assorbimento è un momento in cui si ha una mente pura e chiara, e anche in un momento così breve, senza impedimento, dobbiamo attingere tutta la nostra energia mentale per connetterci con Buddha, Bodhisattva o con i Nobile Esseri santi delle nostre tradizioni spirituali, in modo che possiamo ricevere la loro energia spirituale e in modo che possiamo eventualmente inviarla a tutte le persone e tutti gli esseri senzienti esistenti su questo pianeta. Possano tutte le persone e tutti gli esseri porre fine alla loro ostilità, animosità, odio, competitività e avversità e possano essere in grado di ricevere l’energia dell’amore in modo che la propria mente possa essere gioiosa, pura e chiara. Il potere mentale è un potere di campo elettromagnetico che può portare effetti grandiosi che trascendono spazio e tempo. Non abbiamo bisogno di andare direttamente da ogni persona per portargli sollievo, ed è errato dire che non stiamo “facendo nulla” quando restiamo fermi in meditazione. In realtà è questa mente più intima di pace, purezza e serenità che contribuisce a una magnifica onda elettromagnetica alla vasta distesa del cosmo. Questa energia elettromagnetica dell’amore è la luce che può portare la trasformazione nell’energia oscura e disordinata dell’universo e trasformarla in immacolata luminosità e pace. Dovremmo utilizzare tutto il nostro vigore mentale con tutta sincerità e con un cuore d’amore. In modo da offrire all’universo tutto ciò che è pacifico e sereno dentro di noi.

Từ khi được sanh ra cho đến nay chúng ta đã chịu ơn quá lớn của vũ trụ, của mọi người mọi loài trên hành tinh này đã bảo bọc và che chở cho mình. Bây giờ đồng loại của mình, những người thân của mình họ đang bấn loạn bất an, chúng ta không thể ngồi đó mà nhìn, chúng ta không thể nhắm mắt làm lơ. Hãy làm một điều gì đó rất bé nhỏ là đem tình thương yêu và sự không sợ hãi của mình cầu nguyện cho họ cũng được. Mỗi người phát khởi một tâm niệm lành để sóng từ yêu thương tràn ngập khắp hành tinh này, như vậy là chúng ta cũng đền đáp được một chút ân tình khi mình còn hiện hữu trên cuộc đời này.

Ever since we were born into this world until now, we have been greatly indebted to this universe, to all the people and all the species on this planet who have nourished us and protected us. At the present time, when our human fellows and our dear ones are undergoing turmoil and anxiety, we cannot possibly just sit and watch, and turn the other way with our eyes closed. Though it may be very small, we can at the very least rely on our love and our dauntlessness to pray for them. Let each of us generate a kind, benevolent thought, so that the electromagnetic waves of love pervade this entire planet, and so that we can at least repay a fraction of our indebtedness [to this universe and to all beings] while we are still living in this life.

Fin da quando siamo nati in questo mondo, siamo stati fortemente indebitati con l’universo, con tutte le persone e tutte le specie su questo pianeta che ci hanno nutrito e protetto. Al momento, quando i nostri simili umani e i nostri cari sono in subbuglio e ansia, non possiamo semplicemente sederci e guardare e girare dall’altra parte con gli occhi chiusi. Nel nostro piccolo, possiamo almeno contare sul nostro amore e sulla nostra intrepidezza per pregare per loro. Ognuno di noi generi un pensiero gentile e benevolo, in modo che le onde elettromagnetiche dell’amore pervadano l’intero pianeta e in modo che possiamo almeno ripagare una frazione del nostro debito verso questo universo e verso tutti gli esseri mentre stiamo ancora vivendo in questa vita.

Con người là một tiểu vũ trụ, nếu mỗi người được kết nối bằng tình thương yêu thì cả vũ trụ này thanh bình. Vũ trụ này với mình không khác nhau, cho nên mức độ rung động của tâm mình theo chiều nào thì mình sẽ chuyển hóa vũ trụ này theo chiều đó. Mặc dù mình là một người rất bình thường, mình cầu nguyện gần như vô vọng, tâm lực của mình mặc dù mình không thấy nhưng đây là một sự đóng góp rất lớn và cũng là sứ mạng của mình khi có mặt tại hành tinh này.

Each person is a microscopic universe, and if we are all interconnected by love, then this entire universe will be peaceful and stable. There is no dissimilarity between us and this universe; therefore, in whichever direction the extent of our vibrations is turned toward, it will bring transformation ubiquitously to the vast cosmos in the same direction. Although we are very ordinary people, and it seems that we are praying in vain as we cannot physically perceive our mental vigor, it is nevertheless a huge contribution to the world, and it is, indeed, our mission while being on this planet.

Ogni persona è un microcosmo e se siamo tutti interconnessi con amore, allora l’intero universo sarà pacifico e stabile. Non c’è differenza tra noi e questo universo; pertanto, in qualunque direzione si rivolgano le nostre vibrazioni, porteranno la trasformazione alla vastità del cosmo. Sebbene siamo persone molto ordinarie e sembrerebbe che stiamo pregando invano poiché non possiamo percepire fisicamente il nostro vigore mentale, è comunque un enorme contributo al mondo ed è, in effetti, la nostra missione mentre ci troviamo su questo pianeta.

Nếu chúng ta có đạo lý thì sẽ có tình người. Người có tình người thì người đó có đạo lý. Chúng ta tu không phải vì ích kỷ cho cá nhân mà vì lợi ích cho cộng đồng và nhân loại.

If we have spiritual morality, then we will have a sense of humanity. Whoever has affection for their humankind, then that person has spiritual morality. Moreover, when we practice the spiritual path, it is not due to our own individual selfishness but it is for the benefit of our societal communities and for mankind.

Se abbiamo moralità spirituale, allora avremo un senso di umanità. Chiunque abbia affetto per il proprio genere umano, allora quella persona ha una morale spirituale. Inoltre, quando pratichiamo i nostri esercizi spirituali, non è per il nostro egoismo individuale, ma è a beneficio della comunità.

Chúng tôi thành tâm thiết tha kêu gọi toàn nhân loại như một sự vận động! Nếu ai có duyên được nghe những điều này, tôi mong quý vị lắng lòng đem hết tình cảm chân thành thương yêu tôn kính của mình gởi về vũ trụ. Đem hết tâm lực bình an thanh tịnh của mình đã từng tu học bấy lâu nay. Nguyện chư Phật, chư vị Thánh hiền chứng minh cho tấm lòng của mình đối với nhân loại, khi mọi người đang bấn loạn, đang bất an, mình nguyện xin làm được chút gì đó dù rất nhỏ để cống hiến cho nhân loại này. Một phút mình bình an thì cầu nguyện cho nhân loại được bình an. Nguyện có bao nhiêu an lạc yên bình con xin chia sẻ hết. Nguyện đem tất cả sự bình an, không phiền không hận, nguyện đem tất cả tình thương yêu tôn kính và sự tri ân của con xin gởi về vũ trụ pháp giới, tận hư không giới, mong rằng nhân loại cùng tất cả chúng sanh được kết nối với tình thương yêu chân thật này mà xóa đi những thù hận, hơn thua, oán ghét để nhân loại sẽ có cuộc sống thanh bình, vui tươi, hạnh phúc trường cửu.

Thus, from the very depths of my heart, I would like to call upon everyone in the human world as [if we are starting] a movement! For those of you who have the causes and conditions to hear about this, I aspire that you would calmly settle your mind and offer to send all of your genuine affection of love and respect to the universe. Please utilize all of your mental vigor of peace and purity which you have learned and have practiced all this time. May all Buddhas and all Noble Holy Beings bear witness to our sincere heart toward our human kind during this time when everyone is undergoing apprehension and trepidation. We aspire to do something, no matter how minuscule, to dedicate to humanity. If we gain a moment of peace, then we pray that our humankind has this peace. However much quiescence, joy and serenity we have, may we share it all. May we bring all of our mental peacefulness, non-disturbance, non-resentment, all of our love and benevolence, all of our respect and gratitude, and entrust them all to the phenomenal sphere and to the furthest reach of the vast expanse of the cosmos. May all of our humankind and all living beings be interconnected with this genuine love, in order to eradicate all animosity, competitiveness, and hatred and resentment so that the entirety of humankind can have a life of peace, joy, and unending happiness.

Quindi, dal profondo del mio cuore, vorrei invitare tutti nel mondo a iniziare questo movimento! Per quelli di voi che hanno le cause e le condizioni per sentirne parlare, aspiro che impiegherete con calma la vostra mente e offriate di inviare tutto il vostro sincero affetto d’amore e rispetto per l’universo. Ti prego di utilizzare tutto il tuo vigore mentale di pace e purezza che hai imparato e che hai praticato per tutto questo tempo. Possano tutti i Buddha e tutti i Nobili Santi essere testimoni del nostro cuore sincero verso il genere umano durante questo periodo in cui tutti sono sottoposti ad apprensione e trepidazione. Impegniamoci a fare qualcosa, non importa quanto piccolo questo sia, da dedicare all’umanità. Se viviamo un momento di pace, allora preghiamo che il nostro genere umano abbia questa pace. Tutta la gioia e serenità che possediamo condividiamola tutta. Possiamo portare tutta la nostra tranquillità mentale, tutto il nostro amore e benevolenza, tutto il nostro rispetto e gratitudine e affidarli tutti alla sfera fenomenica e alla portata più lontana della vasta distesa del vasto cosmo. Possa tutta la nostra umanità e tutti gli esseri viventi essere interconnessi con questo amore genuino, al fine di sradicare tutta l’animosità, la competitività, l’odio e il risentimento in modo che l’intera umanità possa avere una vita di pace, gioia e felicità senza fine.

Bhikkhu Thich Tue Hai

(Abbot of Long Huong Pagoda)|
(Abate della Pagoda Long Huong)

www.chualonghuong.org

 

Để cùng hòa chung sự cầu nguyện cho toàn thế giới. Xin thỉnh chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử gần xa cũng như các tôn giáo bạn trên toàn thế giới, hãy cùng với chúng tôi và đạo tràng chùa Long Hương cùng ngồi thiền buổi khuya từ lúc 4 giờ sáng, buổi tối từ lúc 20 giờ, để kết nối một từ trường lực ánh sáng và tình thương chuyển hóa vận mạng đen tối của nhân loại, cầu mong cho thế giới sớm có một ngày được an bình trường cửu.

** In order to merge our collective praying efforts to benefit the entire world, we respectfully request all Venerables, Monks and Nuns, and Buddhists from near and far, as well as Friends from all other religions, to join us and the Sangha at Long Huong Pagoda to sit in meditation in the early morning at 4 a.m. and in the evening at 8 p.m. (Vietnam time zone), so that we can interconnect our electromagnetic field vibrations of light and love to bring transformation to the grim fate of our human kind and to pray for the world to soon have a future of lasting peace. With sincere thanks!

** Al fine di unire i nostri sforzi di preghiera collettiva a beneficio del mondo intero, chiediamo rispettosamente a tutti i Venerabili, Monaci e Monache e Buddisti vicini e lontani, così come gli Amici di tutte le altre religioni, di unirsi a noi e al Sangha nella Pagoda di Long Huong sedersi in meditazione la mattina presto alle 4 del mattino e la sera alle 20:00 (Fuso orario del Vietnam), in modo che possiamo interconnettere le vibrazioni del nostro campo elettromagnetico di luce e amore per portare la trasformazione al triste destino del nostro genere umano e pregare affinché il mondo abbia presto un futuro di pace duratura. Con sincero ringraziamento!

** Below is a sample time zone converter. To add your city of residence for time converter, please kindly go to:

**Al link di seguito potete inserire la vostra città e calcolare il fuso orario:
https://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html
Vietnam = 4 a.m./8 p.m.
USA ( EST/PST) = 5 p.m./ 9 a.m. (EST) – 2 p.m./6 a.m. (PST)
Europa (Francia) = 10 p.m./2 p.m.
Australia = 8 a.m./12 midnight
Africa (Kenya) = 12 midnight/4 p.m.

Message according to the words of Master Thich Tue Hai

English translation by Suedhana
Edited by Oliver K. Luu (24 March 2020)
Traduzione dall’italiano all’inglese a cura di Daniele Bruni Bossio

Posted by:  Ban Biên Tập Chùa Long Hương

 

 

Bài viết liên quan