THÔNG ĐIỆP “BÌNH AN CHO NHÂN LOẠI” – Tiếng Nga – “Послание Мира Для Нашего Человечества”

  • Đăng bởi:
  • |
  • 07/04/2020

(Vietnamese-English-Russian Русский язык (Tiếng Nga)

THÔNG ĐIỆP “BÌNH AN CHO NHÂN LOẠI”

A MESSAGE OF PEACE FOR OUR HUMANKIND

Послание Мира Для Нашего Человечества

MỖI NGƯỜI CẦN GÓP PHẦN BÌNH YÊN CHO HÀNH TINH XANH MÌNH ĐANG SỐNG

EACH OF US NEEDS TO CONTRIBUTE TO THE PEACE AND STABILITY OF THIS GREEN PLANET WHERE WE LIVE

Каждый из нас должен внести свой вклад в мир и стабильность этой зеленой планеты, на которой мы живем

Послание миру от Бхиккху Тхить Туэ Хая (Bhikkhu Thich Tue Hai)

Thân gởi đến tất cả mọi người trên toàn thế giới!
Dear Everyone in Our Entire World!
Дорогие жители всего нашего мира!

Tôi vốn là một nhà tu theo đạo Phật, nhìn thấy thảm cảnh của nhân loại đang phải chịu như bây giờ, tôi cảm thấy trong lòng rất xót xa… Trước hết tôi xin chia sẻ những khổ đau, bất an, mất mát và sợ hãi của tất cả mọi người trên toàn cầu. Tôi xin gửi sự bình an phúc lạc vô phiền vô hận, không sợ hãi, không bấn loạn và tất cả tình yêu thương của tôi đến với tất cả nhân loại trong hành tinh này.

I am originally a monk following the Buddhist tradition. At the time being, as I am witnessing the calamities which our humankind has to endure, it pains my heart greatly. First and foremost, my thoughts go out to all of you in the world who are undergoing suffering, uncertainty, loss and apprehension. To all of mankind, to each and every one of you who are living on this planet, I would like to send out the energy of peacefulness, calmness, happiness, non-disturbance, non-resentment, fearlessness, non-distress and all of my affectionate love.

Я монах по происхождению и придерживаюсь буддийской традиции. В настоящее время я наблюдаю бедствия, которые приходится переносить человечеству, и это глубоко ранит мое сердце. Прежде всего, мои мысли обращены ко всем в этом мире, кто сталкивается со страданиями, неопределенностью, утратами и опасениями. Всему человеческому роду, всем и каждому из вас, живущих на этой планете, я хотел бы послать энергию спокойствия, безмятежности, счастья, свободы от тревог и обид, бесстрашия, отсутствия бед, а также всю свою горячую любовь.

Theo đạo Phật thì chúng tôi tin rằng có luân hồi. Vì vậy trong sanh tử vô lượng kiếp, từ khi hình thành quả địa cầu này thì bắt đầu có chúng sanh. Tất cả chúng sanh dù là vi trùng nhỏ nhít cũng đều có tâm linh, họ là những sinh linh đang sống. Con người đã quên đi nguồn cội của mình và bắt đầu cho sự tàn sát, giết chóc, hãm hại lẫn nhau. Do đó thế giới càng ngày càng đen tối, sự oán hận hiềm thù vì chết chóc của những sinh linh đã tràn ngập khắp hành tinh này. Những sinh linh vì mang đầy oán hận nên không thể thọ thân trở lại, vì vậy họ đã trở thành những loại vi rút độc hại với đầy tâm oán hận có thể giết chết loài người. Cho nên thế giới nay hiểm nạn này, mai hiểm nạn kia, chiến tranh tàn khốc, thiên tai, dịch bệnh … luôn luôn xảy ra, tất cả đều do sự tàn độc ác tâm của loài người mà tự chiêu cảm.

According to Buddhism, we believe that there is a continuous, transmigrated cycle of life and death. Thus, throughout our countless birth and death cycles, ever since our Mother Earth came into existence, there has always been living beings. We further believe that all living beings, even as minuscule as bacteria, have spirituality, because they are beings that are actually living. As humans, we have forgotten the [collective] root [we share with other living beings], and thus, atrocities, killing, and harmful actions toward each other have taken place [since the very beginning]. Therefore, this world is turning grimmer day by day, and the hatred, anger and animosity of the multitudes of those living beings who have been killed permeate this entire planet. Due to their minds overfilling with resentment and vengeance, these living beings could not take rebirth in a physical body again, and thus, they have [taken on different forms, such as] the disastrous viruses to bring death to humankind. This world, therefore, constantly has to face with one peril today, and another tomorrow, with deadly wars, natural disasters, and pandemics. These catastrophes always happen, and they are, indeed, induced by the mind of hatred and hostility of human beings themselves.

Согласно буддийским верованиям, существует постоянный цикл перерождения, жизни и смерти. Следовательно, на протяжении бесчисленных циклов рождения и смерти, с тех самых пор, как появилась Мать-Земля, были и живые существа. Более того, мы верим, что все живые существа, даже крошечные бактерии, обладают духовностью, поскольку это действительно живые существа. Мы, люди, забыли об общем происхождении, [которое мы разделяем с другими живыми существами] и потому совершали зверства, убийства и вредоносные действия по отношению друг к другу [с изначальных времен]. В результате наш мир становится печальнее день ото дня, и ненависть, гнев и враждебность огромного числа убитых живых существ пропитывают всю планету. Поскольку умы этих существ переполнены обидой и жаждой мести, они не могут вновь переродиться в физическом теле и потому принимают [различные формы, такие, как] разрушительные вирусы, приносящие смерть человечеству. Следовательно, этому миру приходится постоянно сталкиваться с опасностями – сегодня с одной, завтра с другой, – со смертельными войнами, природными бедствиями и пандемиями. Эти катастрофы всегда случаются, и на самом деле они порождены умами человеческих существ, полными ненависти и вражды.

Chính loài người đã hủy hoại toàn bộ thiên nhiên, gây đảo lộn hết tất cả vũ trụ này. Muốn lập lại trật tự vũ trụ thì từng người trong lòng phải tự lập lại trước, mỗi người phải tự gạn lọc nơi tâm mình không còn mưu đồ giết chóc, hơn thua thù hận nhau nữa, đúng với câu “Tâm bình thì thế giới bình”. Nếu chúng ta còn yêu thương hành tinh này và muốn nó tồn tại lâu hơn thì chính mỗi người sống trong hành tinh này phải bình tâm lại, xóa đi tất cả những tranh đoạt hơn thua cá nhân ích kỷ, dừng lại những cuộc tàn phá rừng, hủy hoại môi trường sống của thiên nhiên, giết hại muôn vật và mưu sát đồng loại … Nếu chúng ta không làm được những điều này thì sẽ chứng kiến một ngày loạn thật xảy ra. Bây giờ mầm mống này đã lan tỏa khắp nơi rồi. Ai cũng muốn hơn thua tranh đoạt, đụng tới quyền lợi của họ là sẵn sàng mưu hại trả thù, hơn thua giết chóc… oán hận đã tràn ngập khắp hành tinh này. Như vậy bảo sao mà thế giới này không loạn?

It is actually human beings who have brought destruction to Nature and have disconcerted this whole universe. Therefore, if we want to bring back order to the universe, each and every one of us, first and foremost, must reinstate the order in our own heart-mind; each and every one of us must sift through and filter our mind so that there will be no more horrid vengeful schemes, resentment and anger, nor any retaliation with enmity. It would then be in accordance with what we say about “Peaceful Mind, Peaceful World.” If we still love this planet and want it to last for a while longer, then each of us inhabitants on this planet have to settle our minds peacefully, to eradicate our power struggle to retaliate with selfishness, to end the destruction of forests, to stop the devastation to the natural environment, and to bring an end to the killing of multitudes of beings and plotting assassination of fellow humans. If we cannot do that, then we will witness the day when real troublous turmoil would ravage. Nowadays, the kernels of this turmoil have already been dispersed everywhere far and wide. Everyone wants to fight to win over others, to crucify others… and hatred and hostility pervade this entire planet. If so, then how can this world not be ravaged by disarrangement?

Именно человеческие существа принесли разрушения Природе и нарушили гармонию в целой Вселенной.  Следовательно, если мы хотим вернуть Вселенной порядок, каждый из нас должен, прежде всего, восстановить порядок в собственном сердце и уме, каждый из нас должен просеять и отфильтровать свой ум, чтобы избавиться от ужасных планов мщения, обид и гнева, от возмездия и вражды. Тогда мы будем действовать в соответствии с нашими словами: «Мирный ум – спокойный мир». Если мы по-прежнему любим эту планету и хотим, чтобы она просуществовала немного дольше, каждый из нас, обитателей этой планеты, должен настроить свой ум на мир, должен избавиться от борьбы за власть и эгоистической жажды мести, положить конец уничтожению лесов, остановить опустошение природного окружения, перестать убивать множество существ и строить планы уничтожения собратьев-людей. Если мы этого не сделаем, однажды мы станем свидетелями опустошительных, по-настоящему пугающих бедствий. В наши дни семена этих потрясений уже широко распространились повсюду. Каждый хочет одержать победу в борьбе с другими, уничтожить их, и ненависть и враждебность заполонили всю эту планету. Если это так, как может этот мир не прийти в разлад?

Nếu chúng ta không muốn chiêu cảm những ác báo này và mong muốn cho thế giới bình an hạnh phúc thì ngay từ bây giờ nơi tâm mình phải sạch hết những oán hận hiềm thù. Mình phải bắt đầu sống từ tâm yêu thương thanh tịnh của mình, để sóng từ hiềm thù không còn trong tâm mình nữa. Mình phải phát ra sóng từ yêu thương tôn kính bằng tất cả chân tình của mình gửi đến cho những sinh linh đang oán hờn, đang phiền hận, để những sinh linh này chạm đến được sóng từ yêu thương của chúng ta thì họ không còn oán hờn phiền hận nữa. Để khi họ vừa chạm tới con người thì làm cho người đó khỏe lên không còn bệnh khổ bất an và được vui vẻ khỏe mạnh. Điều này ai cũng có thể làm được.

If we do not want to engender this unwholesome, vicious repercussion and we have the wish for our world to be in peace and happiness, then from this point onward, we must relinquish all resentment and animosity. We must begin to live with a mind of love and purity, so that the electromagnetic waves of resentment and hostility no longer exist in our mind. We must genuinely generate the vibrations of love and respect, and mentally send them to the resentful, hateful living beings, so that when they are touched by our vibrations of love, they themselves would no longer have resentment and animosity. Instead, when they come in touch with others, they would make others stronger with no more illness and anxiety, by giving them health and happiness. To send out our vibrations of love to the world is something that any one of us can do.

Если мы не хотим вызвать таких неблаготворных, вредоносных последствий и желаем миру покоя и счастья, с этого момента мы должны отказаться от неприязни и враждебности. Мы должны начать жить, наполняя ум любовью и чистотой, чтобы электромагнитные волны обид и враждебности более не существовали в нашем уме. Мы должны искренне породить вибрации любви и уважения и мысленно посылать их обиженным, злобным живым существам, чтобы они сами, тронутые вибрациями нашей любви, избавились от обид и вражды. Вместо этого, соприкасаясь с другими, они могут сделать их сильнее, избавить от болезней и тревог, даруя им здоровье и счастье. Послать вибрации любви этому миру – то, что может сделать каждый из нас.

Cho nên chúng ta hãy cùng chung với chư Tăng Ni và Phật tử ở khắp nơi trên hành tinh này, mỗi thời công phu chúng ta hãy gởi gắm tình thương yêu bao dung và sự tri ân của mình đến với vũ trụ. Năng lực này chúng ta không thấy nhưng thật sự là một sự chuyển hóa, vì tâm linh làm cho vật chất hiện hữu. Năng lực của tâm linh còn mạnh gấp triệu triệu lần vật chất. Tâm chúng ta động theo chiều nào thì sóng từ và năng lực đó sẽ tràn ngập khắp không gian này theo chiều đó. Nếu tất cả những người trên thế giới này một phen rũ sạch tất cả những oán hận thù hằn thì bệnh dịch, khổ nạn sẽ hết liền ngay tức khắc. Đây không phải là vấn đề tôn giáo mà là một hiện thực đang có trong vũ trụ này.

Thus, let all of us inhabitants on this planet, together with all Ordained and Buddhist members in each of our practice sessions, entrust our energy of love, magnanimity and gratitude to the universe. Although we may not actually “see” this energy, in reality, it is a force of transformation; in fact, it is spirituality that makes matter exist. The power of spirituality is one hundred times stronger than the power of matter. Therefore, whichever direction our mind is moving toward, then our vigor and electromagnetic waves would be sent into space in the same direction. If right in this very moment, all the people living in this world, once and for all, completely cleanse themselves of all resentment and vengeful animosities, then the pandemic and calamities would instantly come to an end. This is not a religious matter but the very existing reality of this universe.

Так давайте же все мы, обитающие на этой планете, вместе со всеми Посвященными и буддистами, присутствующими на каждой из сессий практики, вверим нашу энергию любви, великодушия и благодарности Вселенной. Хотя мы не сможем «увидеть» этой энергии, на самом деле она – преображающая сила: по сути, именно духовность позволяет существовать материи. Сила духовности в сотню раз мощнее, чем сила материи. Следовательно, куда бы ни устремлялся наш ум, наша энергия и электромагнитные волны отправятся в пространстве в том же направлении. Если прямо сейчас все люди, живущие в этом мире, раз и навсегда совершенно очистят себя от недовольства и мстительной враждебности, пандемия и бедствия немедленно прекратятся. Это не вопрос религии, это сама суть реальности этой Вселенной.

Chúng ta phải tự xét lại mình! Đối với trần gian này mình vận hành bằng tâm gì? Nếu tâm mình xấu ác mình mới có thể kết nối với những tâm thù hằn oán ghét, chiêu cảm nó đến với mình và có thể giết chết được mình. Bây giờ muốn dứt sạch thù hằn oán ghét trong tâm thì chỉ có một tình thương, đó là mong muốn cho mọi người chung sống an vui hạnh phúc, mong muốn cho mọi người đều phải nghĩ đến nhau, chăm lo săn sóc tương trợ cho nhau trong hành tinh này. Mình phải đem tâm lực của mình hướng về các cõi âm, để tâm họ cũng chuyển đổi bằng tình thương chứ không còn hận thù oán ghét nữa thì thế giới này lập tức bình an. Nhưng không ai tin chuyện này, họ cho rằng đây là vấn đề tâm linh nhưng tâm linh năng lực của nó bằng triệu triệu lần vật chất. Lực vật chất không có giá trị nếu mình đem những vật chất để chống đối hơn thua thù hằn với nó thì lập tức nó sẽ tìm cách hơn thua để diệt trừ mình. Đây là Nhân Quả. Nếu như tâm linh không hơn thua đấu tranh, giành giựt, tàn sát lẫn nhau thì thế giới thanh bình ngay tức khắc. Mọi khổ nạn dịch bệnh sẽ biến mất ngay khi tâm con người thay đổi.

Let us re-examine ourselves! With what kind of mind are we functioning towards in our mortal world? If our mind is malevolent, it can connect with other minds of vengeful animosity; it can attract them toward us, and they can thus bring death to us. If we want to be utterly free of vengeance and hatred in our mind right now, then we should feel nothing but love and wish for everyone on this planet to live peacefully and happily, to be thoughtful and considerate of each other, to take care of each other and to be mutually supportive of one another. We also need to entrust this mental power to the underworld so that the minds of those incorporeal beings would also transform due to the power of our love; they would no longer hold on to grudges, hatred and animosity, and thus, this world would instantaneously become peaceful and stable. Yet, no one believes [that this can be done]. They think that this is spiritual [as it has nothing to do with matter or viruses]; however, in reality, the spiritual power is over a million times more vigorous than that of physical matter. The power of physical matter is of no value [in comparison to the spiritual power]. If we still turn our mind of resentment and hatred toward the like-minded living beings and want to fight over them, to retaliate, then they would find ways to win over us and to eradicate us. This is unavoidable karma, cause and effect. However, all catastrophes and pandemics would dissolve the very moment our human mind transforms.

Давайте проверим себя. С каким настроем ума мы действуем в этом бренном мире? Если ум наш полон злобы, он может вступить в контакт с другими умами, полными мщения и вражды, это может привлечь их к нам, и потому они принесут нам смерть. Если мы хотим совершенно освободиться от мстительности и ненависти в уме прямо сейчас, нам нужно не чувствовать ничего, кроме любви и пожелания мира и счастья каждому на этой планете, нужно быть внимательными и тактичными по отношению друг к другу, заботиться друг о друге и оказывать друг другу взаимную поддержку. Мы также должны направить эту мысленную силу в нижний мир, чтобы умы нематериальных существ также преобразились благодаря силе нашей любви, чтобы они больше не цеплялись за обиды, враждебность и ненависть и, следовательно, этот мир немедленно станет мирным и спокойным. Но никто не верит, [что это возможно]. Считается, что это духовная сфера [не имеет ничего общего с материей или вирусами], однако в реальности духовная сила в миллион раз мощнее, чем сила физической материи. Сила физической материи незначительна [по сравнению с духовной силой]. Если мы по-прежнему будем обращать нам недовольный и злобный ум к подобно настроенным живым существам и стремиться сражаться с ними и отомстить им, они найдут способ одержать победу и уничтожить нас. Это неизбежность кармы, причина и следствие. Однако все катастрофы и пандемии исчезнут в тот самый момент, когда преобразится человеческий ум.

Ngay đây, chúng ta không cần theo một tôn giáo nào cả nhưng trong lòng mình rũ sạch những phiền não hận thù, yêu thương quý kính mọi người mọi loài, tha thứ cho những điều mà từ trước tới giờ trong lòng mình bị gút mắc thì chúng ta tự động sẽ bình an phúc lạc. Thật ra tất cả các tôn giáo đều khuyên tín đồ của mình làm điều này nhưng không mấy ai làm được … Ngược lại oán hận thù hằn thì mỗi ngày một chồng chất lên. Những nhà cầm quyền thì chế tạo vũ khí gây ra chiến tranh tàn sát giết chóc nhau. Những người có thế lực mạnh thì luôn luôn lấn lướt kẻ yếu, dùng mọi thủ đoạn để hủy diệt nhau, dùng thế lực của mình để áp chế người khác … Chính mình đã gây nhân bất an thì làm sao có sự bình an? Mình đang đứng trên bờ vực nguy hiểm mà đòi sự bình an thì điều này sẽ không bao giờ có. Cho nên trong lòng lúc nào cũng lo âu sợ hãi tìm đủ cách để bảo vệ mình và người thân của mình… Nhưng làm sao bảo vệ được? Làm sao bình an được khi nhân tố tàn sát hận thù ở ngay trong lòng mình? Vì vậy thế giới này sẽ không có được một ngày bình yên trong khi nhân loại rất cần điều này.

We do not need to follow any religion, but if we can utterly rid of the mind of torment and hostility, if we can love and respect all people and all species, and if we can forgive anything that has tied a knot in our heart-mind, then we would automatically become peaceful and blissful. In reality, all religions recommend their followers to do the same thing, but not too many can do it…. On the contrary, hatred and animosity continue to pile up day after day. The governments develop arms and cause deadly wars to happen. Those with power constantly intimidate and ambitiously push others over, adopt devious ploys to eliminate each other and employ their authoritative influence to suppress others…. It is us who conceive the seeds of turbulence, then how can there be any peace and stability? We are standing on the brink of peril, yet demand peace, so it will never happen like that. Thus, in our mind, we always have anxiety and fear, and we look for different ways to protect ourselves and our loved ones.… But how can we protect them? How can there be any peace and stability when the causes of deadly destruction and animosity are within our own mind? This world, therefore, will not have a single peaceful day, yet mankind utterly needs it.

Не нужно следовать никакой религии, но, если нам удастся совершенно избавить ум от смятения и враждебности, если мы сможем любить и уважать всех людей и все виды, если мы отпустим все, что оставило след в нашем уме и сердце, мы автоматически исполнимся покоя и блаженства. По сути, все религии рекомендуют своим последователям то же самое, но немногие на это способны… Напротив, ненависть и вражда продолжают расти день за днем. Правительства наращивают военную мощь, что становится причиной смертоносных войн. Те, кто обладает властью, постоянно запугивают и унижают других ради собственных амбиций, идут на изощренные уловки, чтобы уничтожить друг друга, и используют свои властные полномочия, чтобы подавить других… Именно мы укореняем семена бури, так откуда же взяться миру и стабильности? Мы стоим на краю гибели, но требуем покоя, а такого никогда не случится. Следовательно, в нашем уме всегда присутствуют тревога и страх, и мы ищем способы защитить себя и своих близких… Но как их защитить? Как может существовать мир и постоянство, если причины смертельных разрушений и вражды таятся в нашем собственном уме? И потому в мире не бывает ни единого дня покоя, а человечество в этом отчаянно нуждается.

Thật sự là rất cần!!! Rất cần! Để xóa đi những oán thù chiến tranh tàn sát. Rất cần! Để xóa đi những phân chia ranh giới tôn giáo, quốc gia, chủng tộc… Thế giới này, nhân loại này và tất cả chúng sanh rất cần được sự bình an.

It is truly, absolutely needed! Extremely needed! To eradicate animosity, war and genocide. Extremely needed! To eradicate divisions between religions, countries, nationalities…. This world of ours, all of mankind and the entirety of all living beings utterly need peace and stability.

Это по-настоящему, совершенно необходимо! Крайне необходимо! Искоренить вражду, войны и геноцид. Крайне необходимо! Устранить различия между религиями, странами, национальностями… Наш мир, все человечество и все живые существа отчаянно нуждаются в мире и стабильности.

Nếu như tôi có thể kêu gọi được những vị lãnh đạo của toàn cầu thì tôi mong họ phát khởi phong trào lớn cho nhân loại. Nghiêm cấm tất cả những người sử dụng vũ khí để hãm hại nhau. Những người có tâm ác gây rối cho xã hội thì bắt nhốt lại, khi nào họ ăn năn hối cãi thì thả họ ra, để họ không phát sóng làm rối loạn từ trường trong xã hội này. Toàn cầu đem vũ khí cất hết, thế giới dừng chiến tranh. Từ thẳm sâu trong lòng các vị lãnh đạo không còn chiến tranh hơn thua nữa. Họ thương họ như thế nào thì họ thương dân họ như thế đó. Họ thương con họ như thế nào thì họ thương con dân như thế đó và chỉ cần họ thương con dân và toàn nhân loại thì mọi chuyện trên thế giới này bình yên!

 If I can call upon the world leaders, I would hope that they can launch a big movement for mankind. They should forbid everyone to use arms to bring harm to one another. All those who are evil-minded and cause trouble and disorder to society must be incarcerated until they themselves become remorseful and repent; otherwise, they would continue to generate electromagnetic waves to cause disturbance to the collective vibrations of this society. Globally, all arms must be put away and all wars must come to an end. Deep, deep in the mind of all world leaders, there should be no more competitiveness for war. However they love themselves, they should love their subjects as such. However they love their own children, they would love the children of their subjects as such, and thus, only if they genuinely have love for their people and for all humanity, similarly to the love they have for their own children, then everything in this world would be peaceful and stable!

Если воззвать к мировым лидерам, надеюсь, они могут запустить большие перемены для человечества. Они должны запретить всем использовать оружие и причинять вред друг другу. Всех тех, кто злонамерен и причиняет беды и проблемы обществу, нужно заключить под стражу до тех пор, пока они не раскаются и не искупят вину, а иначе они продолжат порождать электромагнитные волны, нарушающие коллективные вибрации этого общества. Весь мир должен полностью разоружиться, всем войнам нужно положить конец. Глубоко, глубоко в умах всех мировых лидеров не должно больше существовать стремления к войне. В той мере, в которой они любят себя, они должны любить и своих граждан. В той мере, в которой они любят своих детей, они должны любить и детей своих граждан и, следовательно, только если они иск любить и детей своих граждан и, следовательно, только если они искренне будут любить свой народ и все человечество, как любят своих собственных детей, весь этот мир станет спокойным и стабильным!

Hiện tại thế giới đang lâm vào hiểm nạn, mọi người đang đau khổ khóc than bấn loạn vì dịch bệnh. Ở những vùng có dịch bệnh hoặc lân cận, mọi người đang bấn loạn kinh hoàng, họ kêu cứu bằng tất cả hy vọng còn sót lại, nếu ai cứu được họ thì dù đánh đổi gì họ cũng đổi. Loạn lạc không thể tưởng tượng nổi! Bất an không thể nào tưởng tượng nổi! Những người bị nhiễm bệnh thì lần lượt qua đời một cách bi thảm, người còn lại hồi hộp lo âu. Ăn miếng cơm họ không dám ăn, uống miếng nước họ không dám uống… lương thực thì cạn kiệt dần, tự nhốt mình trong nhà không dám ra đường. Trong lòng đầy lo âu sợ hãi không biết mình rồi sẽ ra sao!

Currently, our world is falling into calamities; everyone is undergoing suffering, lamenting, and being frantic due to the pandemic. In the affected areas or their vicinities, everyone is being muddled, awestruck. People are crying for help with what is left of hope, and if anyone can help them, they would exchange it with whatever they have. Unimaginable turmoil! Unimaginable insecurities! Those who were infected, one by one, passed away tragically, and those who are left feel suspended and agonize. They don’t dare to eat a morsel of food nor take a sip of drink.… Provisions are rapidly depleting, and they have to self-quarantine at home, not daring to go out on the street. Their mind is filled with anxieties and fear, not knowing what is in hold for them!

В настоящее время мир подвергся бедствиям, все страдают, скорбят и сходят с ума из-за пандемии. На зараженных территориях и в их окрестностях все потрясены и напуганы. Люди взывают о помощи со всей оставшейся надеждой, и если кто-то может помочь им, они отдадут ему все, что имеют. Невероятное бедствие! Невообразимая опасность! Инфицированные один за другим трагически погибают, а тем, кто остается в живых, кажется, что это временное облегчение перед агонией. Они не рискуют съесть хоть немного пищи или сделать глоток питья… Продовольствие быстро иссякает, и они закрываются на домашний карантин, не рискуя показаться на улице. Их ум полон беспокойства и страха, никто не знает, что им уготовано!

Chúng ta đang ở nơi bình an nên chúng ta không sợ chết, nhưng đồng loại của mình đang sợ. Họ cũng là con người như mình mà! Ai cũng có quyền sở hữu sự bình an hạnh phúc. Nhưng bây giờ quyền đó họ mất rồi thì nỗi khổ không thể nào diễn tả được.

Here we are living in a stable and peaceful place; thus, we are not afraid of dying, but our human fellows are living in fear. [Ultimately] they are no different than us! Everyone has the right to possess peace and happiness. However, this right has now been lost and the torment is undescribable.

Мы живем здесь, в надежном и мирном месте, следовательно, мы не боимся умереть, но наши собратья живут в страхе. [В конечном счете] они ничем не отличаются от нас! У каждого есть право на мир и счастье. Однако теперь это право утрачено, а бедствия трудно описать словами.

Cho nên, chuyện chúng ta phải làm là mình phải gởi vào hư không vũ trụ này bằng tất cả tấm chân tình của mình, như một cách vô vọng mà không có sự đáp trả lại (thật ra mình không cần sự đáp trả gì đâu). Quan trọng là mình hiểu thấu được nỗi bất an của thiên hạ và sẵn sàng chia sẻ những gì có thể chia sẻ được. Họ không đòi mình chia sẻ kiểu của họ và mình cũng không thể chia sẻ kiểu của người khác. Mình là người có tâm đạo thì mình chia sẻ cái gì? Mình chỉ chia sẻ với họ bằng sự yên định bình an và thanh tịnh của mình gởi vào hư không này cho họ. Cầu mong cho họ bớt đi những lo lắng sợ hãi, cầu mong cho họ sớm có một ngày bình an.

Therefore, what we need to do with all our heart is to genuinely send our loving vibrations into space and the cosmos. It may seem like we are doing this in vain without reciprocation (although in reality, we do not need any). The important thing is that we thoroughly empathize with the apprehension of all the people and we are ready to share with them whatever we possibly can. They do not ask us to share with them the way they want, and we cannot possibly share with others the way they want either. However, if we are those who have a devotional mind, then what can we share with others? We simply share with others our quiescence, calm absorption, peace and purity, and we would send all of this into space with all those living beings in mind. We pray that their tensions and fear be alleviated, and that they would soon have a day of peace and stability.

Следовательно, нам нужно от всего сердца искренне послать наши любящие вибрации в пространство и космос. Может показаться, что мы делаем это впустую, без взаимности (хотя на самом деле, она нам и не нужна). Важно, чтобы мы исполнились сочувствия к тревогам всех людей и были готовы поделиться с ними всем, что у нас есть. Они не просят нас поделиться с ними так, как им того хочется, а мы, вероятно, также не можем поделиться с ними тем, что им нужно. Однако, если наш ум полон преданности, чем мы можем поделиться с другими? Мы просто делимся с другими нашей безмятежностью, спокойной погруженностью, покоем и чистотой, мы посылаем все это в пространство, помня обо всех этих живых существах. Мы молим об облегчении их страданий и страхов, о том, чтобы день мира и стабильности наступил.

Ngay từ giờ phút này chúng ta phải ngồi lại, chuyện đầu tiên là phải rũ hết những oán hận trong lòng mình, làm cho tâm mình không còn oán ghét thù hận hơn thua. Xong rồi chúng ta khởi niệm thương yêu những người đã từng chết trong bệnh dịch, chiến tranh, binh đao, hỏa hoạn… tất cả những loài cô hồn, những sinh linh khổ đau đang không nơi nương tựa. Mình kết nối với họ và gởi đến cho họ tâm yêu thương không oán hận, không thù hằn… để xóa sạch tất cả những oán hận hiềm thù của những sinh linh đang có trong vũ trụ này. Nguyện họ sẽ nhận được tình thương đó, rồi họ sẽ được chuyển hóa và biết thương yêu tha thứ… để họ không bị bó chặt trong những tâm niệm oán hờn rồi phải đi vào con đường tối tăm sanh tử tiếp nối.

Right in this very moment, we need to sit down and the first thing we need to do is to utterly purge all vengeance and hatred in our mind, so that such a resentful, competitive mindset no longer exists in us. Then, we need to generate loving thoughts toward all those who have died in epidemics, wars, spear and sword battles, fires, toward all those lonely spirits who could not take rebirth and toward all of the tormented living beings who have no place of refuge. We need to connect with them and entrust in them our mind of love, non-vengeance, non-resentment and non-animosity… so that it can utterly relinquish all of the vengeance, resentment and animosity of all the living beings currently existing in this universe. May they be able to receive our love, so that they can be transformed, know how to love and forgive, and so that they would not be tied up in their resentful and hostile thoughts which eventually lead them to the dark, uninterrupted cycle of life and death.

Прямо сейчас нам нужно сесть и, прежде всего, совершенно избавиться от мстительности и ненависти в своем уме, чтобы в нас больше не было такого отчужденного, состязательного настроя ума. Затем нам нужно породить любящие мысли ко всем тем, кто умер в эпидемиях, войнах, от копий и мечей, от огня, а также к тем одиноким духам, которые не могут переродиться и ко всем страдающим живым существам, у которых нет прибежища. Нам нужно соединиться с ними и наделить их своим настроем любви, отказа от мщения и обид, от враждебности… чтобы это совершенно избавило от жажды мести, недовольства и враждебности всех живых существ, в настоящий момент пребывающих в этой Вселенной. Да смогут они получить нашу любовь, чтобы преобразиться, понять, как любить и прощать, чтобы их более не связывали завистливые и враждебные мысли, которые со временем приведут их в мрачный, непрерывный круг жизни и смерти.

Nếu người nào có tâm lực, có trí lực thì giờ này chúng ta phải dùng toàn bộ tâm lực của mình hướng đến loài người, hướng về chúng sanh những sinh linh đang oán hận thù hằn. Mong rằng tâm thức họ sẽ được chuyển hóa. Mong rằng họ sẽ tha thứ cho nhau mà không hận thù nhau nữa. Đơn giản là không thù hận nhau nữa! Đơn giản là chỉ thương yêu tha thứ và kính quý nhau! Chuyện này không khó vì chỉ là chuyện “buông đao xuống”!

If we are those with mental strength and wisdom vigor, then at this very moment, we need to rely on all of our mental strength to turn toward mankind and sentient beings, those living beings with aversion and hatred. Let us pray that their consciousnesses be transformed. Let us pray that they would forgive one another, so that there will be no more animosity. Simply no more animosity! Simply to love, to forgive, to cherish and to respect each other! This is not difficult, because it is merely a matter of “dropping your sword”!

Если мы действительно обладаем мысленной силой и энергией мудрости, в это самое мгновение нам нужно положиться на всю свою силу ума и повернуться к человечеству и живым существам, полным недоверия и ненависти. Давайте молиться, чтобы их сознание преобразилось. Давайте молиться, чтобы они простили друг друга, чтобы больше не существовало вражды. Просто избавьтесь от вражды! Просто любите, прощайте, чтите и уважайте друг друга! Это не так сложно: нужно лишь «выбросить меч»!

Nhưng tại sao chúng ta không làm được? Bởi vì chúng ta chưa có sự kết nối giữa tình người, chưa có sự câu thông tình thương và lòng từ của chư Phật và chư vị Thánh hiền, bây giờ chúng ta phải mở tâm ra. Quý vị tu theo đạo nào thì mở tâm ra để kết nối và xin được nhận năng lực tâm linh của Đức Chúa Trời hay các vị Thánh hiền nào đó trong đạo của quý vị. Còn đạo Phật chúng tôi thì kết nối tình thương và năng lực của chư Phật và chư Bồ Tát. Xin cho con được tiếp nhận, kết nối, câu thông, hòa quyện và tan biến trong trí tuệ và từ bi của chư Phật mười phương, Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chư đại Bồ Tát, chư vị Thánh hiền, cho con có đầy đủ tâm lực từ bi và trí tuệ như chư Phật và chư vị Thánh hiền để con xin gửi tình thương yêu của con đến với chúng sanh muôn loài. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh nhận được tấm chân tình của con và từ tâm của chư Phật để xóa đi thù hận trong các cõi, nguyện họ thương yêu bản thân họ như thế nào thì họ sẽ thương yêu gia đình và nhân quần xã hội như thế đó. Nếu mọi người sống bằng tình thương thì thế giới này sẽ biến thành phúc lạc và bình an ngay lập tức.

But why is it that we cannot do it? Because we have not yet connected with humanity, and there isn’t yet an unobstructed connection with the love and kindness of Noble Holy Beings. Thus, we now have to open our heart-minds. Whichever religion you follow, you need to open your heart-minds, to connect and receive the spiritual power of the Holy Beings of your religion, such as the Heavenly Father and other Venerated Holy Beings. As for ourselves who are Buddhist followers, we wish to connect with the love and power of Buddhas and Bodhisattvas. May we be able to receive, connect, merge unobstructedly, assimilate and dissolve into the wisdom and loving-compassion of Buddhas in the ten directions, of Buddha Shakyamuni, Great Bodhisattvas and Holy Beings. So that we would have the complete mental power of compassion and wisdom just as Buddhas and Holy Beings and so that we may send all of our love to all living beings of all species. May all beings receive our wholeheartedness as well as the kindness of all Buddhas in order to eradicate the hatred and hostility in all realms of existence. However they love themselves, may they love their families and the human community in the perfect same way.

Но почему же мы не в состоянии это сделать? Потому что мы еще не едины с человечеством, еще не обрели беспрепятственной связи с любовью и добротой Благородных Святых существ. Следовательно, теперь нам нужно открыть свой ум и сердце. Какой бы религии вы ни придерживались, нужно открыть сердце и ум, соединиться со Святыми вашей религии, к примеру, с Отцом Небесным и другими чтимыми святыми, получить их духовную силу. Что касается нас, последователей буддизма, мы стремимся соединиться с любовью и силой Будд и Бодхисаттв. Да сможем мы получить мудрость и любящее сострадание Будд десяти направлений, Будды Шакьямуни, Великих Бодхисаттв и Святых существ, соединиться с ними, беспрепятственно слиться, усвоить эту мудрость и любящее сострадание и раствориться в них. Так мы обретем полную мысленную силу сострадания и мудрости, как Будды и Святые существа, и сможем послать всю свою любовь всем живым существам всех видов. Да обретут все существа наше великодушие, а также доброту всех Будд, чтобы искоренить ненависть и враждебность всех уделов существования. Да полюбят они свои семьи и человеческое сообщество точно так же, как любят самих себя.

Chúng tôi muốn khơi dậy thiện căn vốn có của mọi người, ai cũng có tình nhân loại, ai cũng có tình yêu đối với xã hội này nhưng vì ích kỷ riêng tư nên tình thương đó bị chôn vùi lâu lắm rồi. Khi mình nghĩ tới khổ đau bất an của nhân loại mà lòng mình có chút rung cảm thì biết rằng thiện căn của chúng ta bắt đầu trổi dậy. Đây là cơ hội mà chúng ta phát khởi sóng từ và làm cho tâm mình sạch hận thù hơn thua giết chóc. Chúng ta cố gắng làm một điều gì đó để cho hành tinh này được bình yên. Từ một góc trời rất bé nhỏ là ở nơi mình, ở một nơi mà không ai hay biết, mình vẫn là ánh sáng để chiếu ra vũ trụ này bằng tình thương yêu và lòng bao dung rộng lượng của mình, bằng nổi niềm thông cảm đối với xã hội thời bấy giờ.

We would like to kindle the innate root of goodness in each and every person. Everyone has an affectionate sense of humanity and everyone has love for this society; however, due to our selfish individuality, this love has been buried deeply for a very long time. When we think of the suffering and apprehension of mankind and we feel somewhat shaken in our heart, then we know that our root of goodness has already been rousen up. This is the opportunity for us to generate the positive electromagnetic vibrations, and purify our mind so that it can be free of resentment, hostility, competitiveness and annihilation.

Мы должны разжечь внутреннюю искру доброты в каждом человеке. В каждом есть чувство признательности к человечеству, в каждом есть любовь к обществу, однако в силу эгоистичности и индивидуализма, эта любовь была погребена глубоко в течение очень долгого времени. Когда мы думаем о страданиях и тревогах человечества и чувствуем, что это сокрушает нам сердце, мы понимаем, что росток доброты в нас уже пробудился. Это возможность породить позитивные электромагнитные вибрации, очистить ум, освободить его от обиды, враждебности, состязательности и жажды уничтожения.

Khi trong lòng chúng ta rũ sạch những thù hằn, phiền hận, hơn thua, oán ghét… thì tâm chúng ta sẽ phát sáng. Chính ánh sáng này sẽ câu thông được từ tâm và năng lực của chư Phật và chư vị Thánh hiền để xoa dịu, làm lắng đọng được những oán hận hiềm thù trong lòng của chúng sanh.

When we completely shake off enmity, annoyance, competitiveness and hatred, then our mind will blaze with light. It is this light that will connect unobstructedly with the mind of benevolence and spiritual power of Buddhas and other Noble Holy Beings, in order to calmly pacify and to quiescently settle all the hatred and animosity in the mind of sentient beings.

Когда мы полностью сбросим неприязнь, раздражение, состязательность и ненависть, наш ум озарится светом. Именно этот свет беспрепятственно соединится с умом Будд и других Благородных Святых существ, полным благоволения и духовной силы, чтобы спокойно усмирить и безмятежно сгладить всю ненависть и враждебность в уме живых существ.

Một phút được ngồi yên là một phút tâm mình thanh tịnh thì chúng ta phải đem tâm lực của mình câu thông với chư Phật, Bồ Tát, Thánh hiền hay một đấng thiêng liêng nào đó trong tôn giáo của các bạn, để mình tiếp nhận được năng lực của các Ngài rồi gởi đến tất cả mọi người trên hành tinh này và tất cả chúng sanh. Mong cho họ thôi đi những hiềm thù oán ghét, hơn thua chống đối, mong cho họ nhận được năng lượng thương yêu để tâm họ được an lạc thanh tịnh. Tâm lực là một từ trường lực ảnh hưởng rất lớn xuyên suốt khắp không gian và thời gian. Mình không cần phải đi đến từng người để xoa dịu người ta nhưng nếu nói rằng mình ngồi yên “không làm gì” là sai. Chính bởi sự thanh tịnh yên định nội tâm của mình đã đóng góp vào hư không vũ trụ này một sóng từ rất lớn. Năng lượng sóng từ tình thương này là ánh sáng sẽ chuyển hóa được sóng từ đen tối rối loạn của vũ trụ trở thành trong sáng và bình an. Chúng ta dùng tâm lực của mình bằng tất cả lòng chân thành và trái tim thương yêu. Nếu có thể đem trao cho mọi người tất cả những sự bình an của mình để đổi lấy mình bị động thì chúng ta cũng làm, chúng ta không vì sự bình an của riêng mình.

A moment of sitting in absorption is a moment of having a pure and clear mind, and [even within such a brief moment], without impediment, we must draw out all of our mental energy to connect with Buddhas, Bodhisattvas, or with the Noble Holy Beings of our own spiritual traditions, so that we can receive their spiritual energy, and so that we can eventually send it out to all people and all sentient beings in existence on this planet. May all people and all beings bring their hostility, animosity, hatred, competitiveness and adversity to a stoppage, and may they be able to receive the energy of love so that their own mind can be joyful, pure and clear. The mental power is an electromagnetic field power that can bring grandiose effects transcending space and time. We do not need to go directly to each person to bring relief to them, and it is erroneous to say that we are “doing nothing” when we sit still [in meditation]. It is actually this innermost mind of peace, purity and serenity that contributes a magnificent electromagnetic wave to the vast expanse of the cosmos. This electromagnetic energy of love is the light that can bring transformation to the disarranged, dark energy of the universe, and turn it into immaculate luminosity and peace. We should utilize all of our mental vigor with all sincerity and with a heart of love. If we can offer to the universe all that is peaceful and serene within us, so that we ourselves become “moved,” then we would readily do it; it is because we do not exist solely for the peace and stability of our own selves.

Мгновение погруженности – мгновение обладания чистым и ясным умом, и [даже за это краткое мгновение] свободы от препятствий мы должны собрать всю свою энергию ума, чтобы соединиться с Буддами, Бодхисаттвами или с Благородными Святыми существами нашей собственной духовной традиции, чтобы получить их духовную энергию, чтобы однажды мы могли послать ее всем людям и всем живым существам, населяющим эту планету. Да положат все люди и все существа конец своей враждебности, неприязни, ненависти, состязательности и невзгодам, да смогут они получить энергию любви, чтобы их собственный ум стал радостен, чист и ясен. Сила ума – это сила электромагнитного поля, которая может оказать грандиозное влияние, запредельное пространству и времени. Нам не нужно обращаться напрямую к каждому человеку и облегчать его страдания, но будет ошибкой сказать, что мы «ничего не делаем», когда спокойно сидим [в медитации]. По сути, именно этот сокровенный ум, полный покоя, чистоты и безмятежности, создает мощную электромагнитную волну, распространяющуюся в космические просторы. Эта электромагнитная волна любви – свет, которые может преобразить беспорядочную, темную энергию Вселенной и превратить ее в безупречное сияние и покой. Мы должны использовать всю нашу энергию ума со всей искренностью и сердцем, полным любви. Если мы можем предложить Вселенной все, что есть мирного и безмятежного внутри нас, что может «тронуть» нас самих, то мы с готовностью сделаем это, поскольку мы живем не только ради покоя и прочности нашего собственного «я».

Từ khi được sanh ra cho đến nay chúng ta đã chịu ơn quá lớn của vũ trụ, của mọi người mọi loài trên hành tinh này đã bảo bọc và che chở cho mình. Bây giờ đồng loại của mình, những người thân của mình họ đang bấn loạn bất an, chúng ta không thể ngồi đó mà nhìn, chúng ta không thể nhắm mắt làm lơ. Hãy làm một điều gì đó rất bé nhỏ là đem tình thương yêu và sự không sợ hãi của mình cầu nguyện cho họ cũng được. Mỗi người phát khởi một tâm niệm lành để sóng từ yêu thương tràn ngập khắp hành tinh này, như vậy là chúng ta cũng đền đáp được một chút ân tình khi mình còn hiện hữu trên cuộc đời này.

Ever since we were born into this world until now, we have been greatly indebted to this universe, to all the people and all the species on this planet who have nourished us and protected us. At the present time, when our human fellows and our dear ones are undergoing turmoil and anxiety, we cannot possibly just sit and watch, and turn the other way with our eyes closed. Though it may be very small, we can at the very least rely on our love and our dauntlessness to pray for them. Let each of us generate a kind, benevolent thought, so that the electromagnetic waves of love pervade this entire planet, and so that we can at least repay a fraction of our indebtedness [to this universe and to all beings] while we are still living in this life.

С тех самых пор, когда мы появились в этом мире, и до настоящего дня мы в великом долгу перед этой Вселенной, перед всеми людьми и видами на этой планете, питавшими и защищавшими нас. В настоящее время, когда наши человеческие собратья и наши близкие страдают от бедствий и тревог, мы не можем, вероятно, просто сидеть и смотреть, отвернуться и закрыть глаза. Хотя это так мало, мы можем, по крайней мере, положиться на нашу любовь и бесстрашие и молиться за них. Пусть каждый из нас порождает добрые, благожелательные мысли, чтобы электромагнитные волны любви пронизали всю эту планету, чтобы все мы, по крайней мере, частично вернули долг [этой Вселенной и всем существам], пока продолжается эта жизнь.

Con người là một tiểu vũ trụ, nếu mỗi người được kết nối bằng tình thương yêu thì cả vũ trụ này thanh bình. Vũ trụ này với mình không khác nhau, cho nên mức độ rung động của tâm mình theo chiều nào thì mình sẽ chuyển hóa vũ trụ này theo chiều đó. Mặc dù mình là một người rất bình thường, mình cầu nguyện gần như vô vọng, tâm lực của mình mặc dù mình không thấy nhưng đây là một sự đóng góp rất lớn và cũng là sứ mạng của mình khi có mặt tại hành tinh này.

Each person is a microscopic universe, and if we are all interconnected by love, then this entire universe will be peaceful and stable. There is no dissimilarity between us and this universe; therefore, in whichever direction the extent of our vibrations is turned toward, it will bring transformation ubiquitously to the vast cosmos in the same direction. Although we are very ordinary people, and it seems that we are praying in vain as we cannot physically perceive our mental vigor, it is nevertheless a huge contribution to the world, and it is, indeed, our mission while being on this planet.

Каждый человек – микроскопическая Вселенная, и, если все мы будем взаимно связаны любовью, вся эта Вселенная станет мирной и спокойной. Мы не отличаемся от этой Вселенной, следовательно, в каком бы направлении бы мы ни распространяли свои вибрации, мы повсеместно преобразим и огромный космос в том же направлении. Хотя мы совершенно обычные люди, и кажется, наши молитвы напрасны, поскольку мы физически не можем воспринять нашу мысленную энергию, тем не менее, мы оказываем огромное воздействие на мир, и это, по сути, наша миссия на этой планете.

Nếu chúng ta có đạo lý thì sẽ có tình người. Người có tình người thì người đó có đạo lý. Chúng ta tu không phải vì ích kỷ cho cá nhân mà vì lợi ích cho cộng đồng và nhân loại.

If we have spiritual morality, then we will have a sense of humanity. Whoever has affection for their humankind, then that person has spiritual morality. Moreover, when we practice the spiritual path, it is not due to our own individual selfishness but it is for the benefit of our societal communities and for mankind.

Если мы духовно настроены, мы будем обладать человечностью. Если человек с любовью относится к человечеству, значит, этот человек обладает духовным настроем. Более того, когда мы идем по духовному пути, мы делаем это не из-за индивидуалистического эгоизма, а на благо нашего общества и человечества.

Chúng tôi thành tâm thiết tha kêu gọi toàn nhân loại như một sự vận động! Nếu ai có duyên được nghe những điều này, tôi mong quý vị lắng lòng đem hết tình cảm chân thành thương yêu tôn kính của mình gởi về vũ trụ. Đem hết tâm lực bình an thanh tịnh của mình đã từng tu học bấy lâu nay. Nguyện chư Phật, chư vị Thánh hiền chứng minh cho tấm lòng của mình đối với nhân loại, khi mọi người đang bấn loạn, đang bất an, mình nguyện xin làm được chút gì đó dù rất nhỏ để cống hiến cho nhân loại này. Một phút mình bình an thì cầu nguyện cho nhân loại được bình an. Nguyện có bao nhiêu an lạc yên bình con xin chia sẻ hết. Nguyện đem tất cả sự bình an, không phiền không hận, nguyện đem tất cả tình thương yêu tôn kính và sự tri ân của con xin gởi về vũ trụ pháp giới, tận hư không giới, mong rằng nhân loại cùng tất cả chúng sanh được kết nối với tình thương yêu chân thật này mà xóa đi những thù hận, hơn thua, oán ghét để nhân loại sẽ có cuộc sống thanh bình, vui tươi, hạnh phúc trường cửu.

Thus, from the very depths of my heart, I would like to call upon everyone in the human world as [if we are starting] a movement! For those of you who have the causes and conditions to hear about this, I aspire that you would calmly settle your mind and offer to send all of your genuine affection of love and respect to the universe. Please utilize all of your mental vigor of peace and purity which you have learned and have practiced all this time. May all Buddhas and all Noble Holy Beings bear witness to our sincere heart toward our human kind during this time when everyone is undergoing apprehension and trepidation. We aspire to do something, no matter how minuscule, to dedicate to humanity. If we gain a moment of peace, then we pray that our humankind has this peace. However much quiescence, joy and serenity we have, may we share it all. May we bring all of our mental peacefulness, non-disturbance, non-resentment, all of our love and benevolence, all of our respect and gratitude, and entrust them all to the phenomenal sphere and to the furthest reach of the vast expanse of the cosmos. May all of our humankind and all living beings be interconnected with this genuine love, in order to eradicate all animosity, competitiveness, and hatred and resentment so that the entirety of humankind can have a life of peace, joy, and unending happiness.

Следовательно, я от всего сердца хочу воззвать к каждому в этом мире людей, как [если бы мы начинали] движение! Те из вас, которые силу причин и условий услышат это, я взываю к вам – исполните ум покоя и решитесь послать всю свою искреннюю горячую любовь и уважение Вселенной. Пожалуйста, используйте всю свою мысленную энергию покоя и чистоты, которым вы учились, которые практиковали все это время. Пусть все Будды и все Благородные Святые существа станут свидетелями нашего чистосердечия и искренности по отношению к человеческому роду во времена, когда каждый полон опасений и тревоги. Мы желаем сделать что-то, пусть даже самую малость, чтобы помочь человечеству. Если мы обретем мгновение покоя, мы помолимся, чтобы у нашего человечества был этот покой. Сколько бы безмятежности, радости и спокойствия ну нас ни было, мы поделимся ими. Да соберем мы весь наш покой ума, свободу от отвлечений и недовольства, всю нашу любовь и благожелательность, все наше уважение и благодарность, и наделим всем этим феноменальную сферу и самые дальние уголки бескрайнего космоса. Пусть все человечество и всех живых существ объединит эта искренняя любовь, и мы искореним всю враждебность, состязательность, ненависть и обиды, чтобы все человечество могло жить мирно, радость и испытать бесконечное счастье.           

    Bhikkhu Thich Tue Hai                     
(Abbot of Long Huong Pagoda in Vietnam )

                                                                                                                      Бхиккху Тхить Туэ Хай
                                                                                                                   Игумен буддийского храма Лонг Хыонг, Вьетнам

Để cùng hòa chung sự cầu nguyện cho toàn thế giới. Xin thỉnh chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử gần xa cũng như các tôn giáo bạn trên toàn thế giới, hãy cùng với chúng tôi và đạo tràng chùa Long Hương cùng ngồi thiền buổi khuya từ lúc 4 giờ sáng, buổi tối từ lúc 20 giờ, để kết nối một từ trường lực ánh sáng và tình thương chuyển hóa vận mạng đen tối của nhân loại, cầu mong cho thế giới sớm có một ngày được an bình trường cửu.

In order to merge our collective praying efforts to benefit the entire world, we respectfully request all Venerables, Monks and Nuns, and Buddhists from near and far, as well as Friends from all other religions, to join us and the Sangha at Long Huong Pagoda to sit in meditation in the early morning at 4 a.m. and in the evening at 8 p.m. (Vietnam time zone), so that we can interconnect our electromagnetic field vibrations of light and love to bring transformation to the grim fate of our human kind and to pray for the world to soon have a future of lasting peace. With sincere thanks!

** Below is a sample time zone converter. To add your city of residence for time converter, please kindly go to:
https://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html
Vietnam = 4 a.m./8 p.m.
USA ( EST/PST) = 5 p.m./ 9 a.m. (EST) – 2 p.m./6 a.m. (PST)
Europe (France) = 10 p.m./2 p.m.
Australia = 8 a.m./12 midnight
Africa (Kenya) = 12 midnight/4 p.m.

** Чтобы присоединиться к нашим коллективным молитвенным усилиям на благо всего мира, мы почтительно призываем всех Преподобий, монахов и монахинь, буддистов отовсюду, а также друзей из других религий присоединиться к нам и Сангхе в пагоде Лонг Хыонг в сидячей медитации ранним утром, в 4 часа, и вечером, в  20 часов (по времени Вьетнама), чтобы мы соединили наши электромагнитные вибрации света и любви и изменили печальную судьбу человеческого рода, помолились за то, чтобы мир поскорее обрел долгое мирное будущее. Искренне благодарим вас!

**Ниже приведен образец пересчета времени. Чтобы добавить ваш город проживания в конвертер времени, перейдите, пожалуйста, на страницу https://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html

Вьетнам – 4.00 / 20.00
США – 17.00 / 09.00 (по североамериканскому восточному времени) и 14.00 / 06.00 (по тихоокеанскому времени)
Европа (Франция) – 22.00  / 02.00
Австралия – 08.00 / 24.00
Африка (Кения) – 24.00 / 16.00

Message according to the words of Master Thich Tue Hai

English translation by Suedhana
Edited by Oliver K. Luu (3/24/2020)
Russian translation by Evgenya Djrakova

Post & photograph: Ban Biên Tập Chùa Long Hương

 

Обращение приводится в соответствии со словами Учителя Тхить Туэ Хая (Bhikkhu Thich Tue Hai).
Английский перевод Судханы (Suedhana)
Отредактировано Оливером К. Луу (Oliver K. Luu) 24 марта 2020 года
Перевод сделан Евгенией Жарковой (Evgenya Djarkova)

Редакторы: Бан Бьен Тап Тюа Лонг Хыонг (Ban Biên Tập Chùa Long Hương)

 

 

Bài viết liên quan