THỜI KHÓA TU TẬP ĐẠI CHÚNG

  • Đăng bởi:
  • |
  • 24/03/2020

 

03h00                     :     Thức chúng

03h15   –   04h45    :     Tọa thiền

05h00   –   05h40    :     Chấp tác vệ sinh

05h45   –   06h30    :     Điểm tâm

08h00   –   09h30    :     Tọa thiền

10h45   –   12h00    :     Thọ trai

12h00   –   13h00    :     Chỉ tịnh

14h00   –   15h30    :     Tọa thiền

16h45   –   17h30    :     Dược thạch

18h30   –   19h00    :     Tụng kinh

19h30   –   21h00    :     Tọa thiền

21h15   –   21h45    :     Kinh hành

22h00                     :     Chỉ tịnh

 

 

 

Bài viết liên quan