THẾ NÀO LÀ “ĐẠO” ?

  • Đăng bởi: Ban Biên Tập
  • |
  • 16/03/2022

THẾ NÀO LÀ “ĐẠO” ?

Đệ tử hỏi: Thế nào là đạo lý?  Ý muốn hỏi đại ý Phật Pháp là gì. Thiền sư trả lời: Khắp thế gian này là con mắt của Sa Môn, lấy chỗ nào cho  mi ngồi xổm!
Nếu muốn hiểu thế nào là Phật Pháp thì đã làm nhơ mảnh đất thanh tịnh của Tự Tánh rồi. Nếu còn gặm nhấm của tâm thức, muốn đúng muốn sai thì là làm nhơ đất Phật rồi. Nếu ai nhìn ra được sai lầm này là tỉnh táo tu tập trong mọi thời mọi lúc. Còn nếu vẫn còn ý muốn biết, muốn hiểu, muốn sai, muốn đúng thì đều chỉ là gặm nhấm của tâm thức, là chân trời của ý thức.  Không nên sanh tâm nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không nên sanh tâm nơi căn, trần, cũng không phải là sanh tâm nơi vô trụ, mà là nên thấy biết vô trụ. Đầu tiên, sanh tri kiến vô trụ nơi tâm, thấy sáu căn không thể trụ nơi trần. Có tri kiến này rồi thì tất cả những gì xảy ra trong tam giới này cũng là cái không thể trụ được của chính mình. Thì khi đó, gọi là người trụ Tự Tánh.  Người trụ Tự Tánh là người sống nơi chân trời vô trụ. Ở trong chân trời vô trụ, thân cũng không trụ được, tâm cũng không trụ được, hoàn cảnh cũng không trụ được, ngã không trụ được, pháp không trụ được. Trong cảnh giới vô ngã, vô pháp, vô y, vô sai biệt, đó gọi là trụ Tự Tánh, là Diệt Thánh Đế.

(Trích Kinh Hoa Nghiêm số 82 )

Trích lời thuyết giảng của Tôn Sư Thích Tuệ Hải

                                                                                         (Ban Biên Tập)

Bài viết liên quan