LUI TỚI NHƯ NHIÊN

  • Đăng bởi: Ban Biên Tập
  • |
  • 09/05/2022

LUI TỚI NHƯ NHIÊN


Ai đến trần gian để muộn phiền ?

Tôi thì lui tới để vui chơi !
Ai đến trần gian trả nghiệp thừa ?
Tôi thì lui tới để trả ơn !
Ai tới trần gian để dính hoài ?
Tôi thì lui tới chẳng dính mô !
Ai nói trần gian là ô trọc ?
Tôi thì luôn thấy rất thanh cao !
Ai thấy trần gian quá lao đao ?
Tôi thấy yêu sao rất yên bình !
Ai đến trần gian lắm rộn ràng ?
Tôi thì lui tới rất thong dong !
Ai đến trần gian vướng bận hoài ?
Tôi thì lui tới vướng chi mô !
Có không không có nơi trần thế !
Tôi thì đâu đó vẫn Như Nhiên…
Kaka….
T.S. Vô Trụ
Long Hương – mùng 9 tháng 4 năm Nhâm Dần

Bài viết liên quan