(ENGLISH-MYANMAR) “A MESSAGE OF PEACE FOR OUR HUMANKIND”

  • Đăng bởi: Ban Biên Tập
  • |
  • 18/05/2020

 

A MESSAGE OF PEACE FOR OUR HUMANKIND

လူသားတုိ႔အတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး သဝဏ္လႊာ

 

EACH OF US NEEDS TO CONTRIBUTE TO THE PEACE AND STABILITY

OF THIS GREEN PLANET WHERE WE LIVE

ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ေနထုိင္ေသာ အစိမ္းေရာင္ကမၻာၾကီးရဲ႕ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔အားလံုး ကူညီပံ့ပုိးေပးဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။

ဘိကၡဳ Thich Tue Hai

Dear Everyone in Our Entire World!

ကမၻာတဝန္းမွ မိတ္ေဆြမ်ားခင္မ်ာ . . . 

  I am originally a monk following the Buddhist tradition. At the time being, as I am witnessing the calamities which our humankind has to endure, it pains my heart greatly. First and foremost, my thoughts go out to all of you in the world who are undergoing suffering, uncertainty, loss and apprehension. To all of mankind, to each and every one of you who are living on this planet, I would like to send out the energy of peacefulness, calmness, happiness, non-disturbance, non-resentment, fearlessness, non-distress and all of my affectionate love.

ကၽြန္ဳပ္သည္ ဗုဒၶဘာသာလမ္းစဥ္အတုိင္း ေလ်ွာက္လွမ္းေနတဲ့ ရဟန္းတစ္ပါးျဖစ္ပါတယ္။ ယၡဳေလာေလာဆယ္အခ်ိန္မွာ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ ကမၻာသူကမၻာသားမ်ား ရင္ဆုိင္ေနၾကရေသာ ေဘးဒုကၡတုိ႔ကို ေတြ႔ျမင္ေနရတဲ႔အတြက္ ကၽြန္ဳပ္မ်ားစြာ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါတယ္။ ပထမဆံုးအေနနဲ႔ ကၽြန္ဳပ္ရဲ႕အေတြးမ်ားဟာ ထုိေဘးဒုကၡခံစားေနၾကရေသာ လူသားအားလံုးအတြက္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ၊ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ၊ မပူပင္ မေၾကာင့္ၾကမႈေတြနဲ႔အတူ စြမ္းအားျပည္ဝေသာ ေမတၱာတုိ႔ကို ပုိ႔သလုိပါတယ္။

According to Buddhism, we believe that there is a continuous, transmigrated cycle of life and death. Thus, throughout our countless birth and death cycles, ever since our Mother Earth came into existence, there has always been living beings. We further believe that all living beings, even as minuscule as bacteria, have spirituality, because they are beings that are actually living. As humans, we have forgotten the [collective] root [we share with other living beings], and thus, atrocities, killing, and harmful actions toward each other have taken place [since the very beginning]. Therefore, this world is turning grimmer day by day, and the hatred, anger and animosity of the multitudes of those living beings who have been killed permeate this entire planet. Due to their minds overfilling with resentment and vengeance, these living beings could not take rebirth in a physical body again, and thus, they have [taken on different forms, such as] the disastrous viruses to bring death to humankind. This world, therefore, constantly has to face with one peril today, and another tomorrow, with deadly wars, natural disasters, and pandemics. These catastrophes always happen, and they are, indeed, induced by the mind of hatred and hostility of human beings themselves.

ဗုဒၶဘာသာတရားေတာ္အရ ေမြးျခင္း ေသျခင္း ဘဝမ်ားစြာ အဖန္ဖန္လည္ပတ္ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ သံသရာစက္ဝန္းကို ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ လက္ခံယံုၾကည္ထားၾကပါတယ္။ မေရတြက္နုိင္ေသာ ဘဝမ်ားစြာ ကမၻာၾကီးစတင္ ျဖစ္ေပၚလာကထဲက သတၱဝါေတြဟာ ဒီကမၻာေပၚမွာ ေနထုိင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ထုိ႔အျပင္ ေသးငယ္လွတဲ့ သတၱဝါေလးေတြကစလုိ႔ သက္ရွိတုိင္းမွာ ခံစားတတ္တဲ့ နာမ္တရားရွိတယ္ဆုိတာကိုလည္း ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ လက္ခံထားၾကပါတယ္။ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔လူသားေတြဟာ တျခားသက္ရွိေတြန႔ဲအတူ ယွဥ္တြဲေနထုိင္ေနၾကရတယ္ဆုိတဲ့ အေျခခံအခ်က္ကုိ ေမ့ေနၾကတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ကမၻာ့အေစာပုိင္းကာလေလာက္ကစလုိ႔ အခ်င္းခ်င္း မလုိမုန္းတီးမႈေတြ၊ ညွင္းဆဲသတ္ျဖတ္မႈေတြ ျဖစ္ပြါးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကမၻာ့လူသားေတြဟာ တရက္ထက္တရက္ အာဃာတေတြ ျပင္းထန္လားျပီး ထုိညွင္းဆဲသတ္ျဖတ္ခံ သတြာေတြရဲ႕ တဖန္ မုန္းတီးမႈ၊ ရန္လုိမႈ၊ လက္တံု႔ျပန္မႈေတြဟာလည္း ကမၻာအႏွံ႔ ျပန္ပြါးလာပါေတာ့တယ္။ ထုိသတၱဝါေတြရဲ႕သႏၱာန္မွာ မေက်မခ်မ္းျဖစ္မႈေတြ အျငိဳးအေတးစိတ္ေတြ ျပည့္နက္ေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ သူတုိ႔ဟာ သုဂတိဘဝတစ္ခုကို ျပန္လည္မရနုိင္ၾကေသးပဲ လူသားေတြရဲ႕အသက္ကို ႏႈတ္ယူဖုိ႔ အႏၱရာယ္ရွိတဲ့ ပုိးမႊားအမ်ဳိးမ်ိဳးအေနနဲ႔ ျပန္လည္ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ယေန႔ကမၻာၾကီးဟာ ကပ္ဆုိးေဘးဆုိး အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ မၾကာခန ၾကံဳေတြ႕ေနၾကရပါတယ္။ ယၡဳကဲ့သို႔ လက္နက္ေဘး ေရာဂါေဘး ငတ္မြတ္ေဘး စတာေတြ ျဖစ္ပြါးေနၾကရတာဟာ အမွန္တကယ္ေတာ့ လူသားေတြကိုယ္တိုင္ရဲ႕သႏၱာန္ရွိ အမုန္းတရား အာဃာတေတြက လံႈ႕ေဆာ္ေနမႈေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။

 It is actually human beings who have brought destruction to Nature and have disconcerted this whole universe. Therefore, if we want to bring back order to the universe, each and every one of us, first and foremost, must reinstate the order in our own heart-mind; each and every one of us must sift through and filter our mind so that there will be no more horrid vengeful schemes, resentment and anger, nor any retaliation with enmity. It would then be in accordance with what we say about “Peaceful Mind, Peaceful World.” If we still love this planet and want it to last for a while longer, then each of us inhabitants on this planet have to settle our minds peacefully, to eradicate our power struggle to retaliate with selfishness, to end the destruction of forests, to stop the devastation to the natural environment, and to bring an end to the killing of multitudes of beings and plotting assassination of fellow humans. If we cannot do that, then we will witness the day when real troublous turmoil would ravage. Nowadays, the kernels of this turmoil have already been dispersed everywhere far and wide. Everyone wants to fight to win over others, to crucify others… and hatred and hostility pervade this entire planet. If so, then how can this world not be ravaged by disarrangement?

တကယ္ေတာ့ သဘာဝတရားကို ဖ်က္ဆီးေနတာဟာ လူသားေတြကိုယ္တုိင္ျဖစ္ျပီး ေလာကၾကီး အစီစဥ္တက် ျပန္ျဖစ္ဖုိ႔ဆုိရင္ ပထမဆံုးအေနနဲ႔ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔အားလံုုုုုုုး မိမိစိတ္မိမိ ေစာင့္ထိန္းၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ႏွလံုးသားထဲက အဆုိးတရားေတြကိုု စီစစ္ဖယ္ထုတ္လုိက္မယ္ဆုိရင္ ဆုိးဝါးတဲ့ အျငိဳးတရားေတြ၊ အမုန္းတရားေတြ၊ ေဒါသေတြ၊ လက္စားေခ်မႈေတြဆုိတာ ရွိလာမွာမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ဒီလုိဆုိရင္ေတာ့ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ေျပာေလ့ရွိတဲ့ “ ျငိမ္းေအးတဲ့စိတ္ ျငိမ္းခ်မ္းတဲ့ကမၻာ “ ဆုိတာ ျဖစ္လာမွာပါ။ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ ဒီကမၻာၾကီးကို တကယ္ခ်စ္တယ္ဆုိရင္ ကမၻာေပၚမွာေနထုိင္ၾကသူအားလံုးဟာ ျငိမ္းေအးတဲ့စိတ္ကုိ တည္ေဆာက္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အတၱစိတ္ကိုဖယ္ထုတ္ျပီး သဘာဝေရေျမေတာေတာင္ေတြကို ဖ်က္ဆီးျခင္းမွ ရပ္တန္႔ၾကရမယ္။ တိရစ ၦာန္ေတြကိုေရာ လူသားအခ်င္းခ်င္းကုိပါ သတ္ျဖတ္ ညွင္းဆဲျခင္းအား အဆံုးသတ္ၾကရပါ့မယ္။ ဒီလုိမွမလုပ္နုိင္ဘူးဆုိရင္ေတာ့ ဝရုံးသံုးကားေခတ္ပ်က္အေျခအေနမ်ိဳးေတြ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ ၾကံဳေတြ႕ၾကရပါလိမ့္မယ္။ ယေန႔ေခတ္မွာ ဒီပရမ္းပတာအေျခအေနေတြရဲ႕ ဇာစ္ျမစ္က ေနရာအႏွံ႔ ျပန္႔က်ဲေနပါျပီ။ တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး အနုိင္ယူလုိၾကတယ္၊ အျပစ္ေပးၾကတယ္၊ အမုန္းတရားေတြနဲ႔ ရန္ျငိဳးေတြဟာ ကမၻာအႏွံ႔ ျပည့္နက္ေနပါေတာ့တယ္။ ဒီလုိဆုိရင္ ကမၻာၾကီးဟာ ဖရိုဖရဲ ကစဥ္ကလ်ားဘဝကေန ဘယ္လုိလြတ္ေျမာက္နုိင္ေတာ့မွာလဲ။

If we do not want to engender this unwholesome, vicious repercussion and we have the wish for our world to be in peace and happiness, then from this point onward, we must relinquish all resentment and animosity. We must begin to live with a mind of love and purity, so that the electromagnetic waves of resentment and hostility no longer exist in our mind. We must genuinely generate the vibrations of love and respect, and mentally send them to the resentful, hateful living beings, so that when they are touched by our vibrations of love, they themselves would no longer have resentment and animosity. Instead, when they come in touch with others, they would make others stronger with no more illness and anxiety, by giving them health and happiness. To send out our vibrations of love to the world is something that any one of us can do.

ဒီမေကာင္းတဲ့ဆုိးရြားေသာ ဂရက္ရုိက္မႈေတြမျဖစ္ပါပဲ ကမၻာၾကီးအတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြရဖုိ႔ ဆႏၵရွိရင္ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ေတြ မလုိမုန္းတီး ေဒါသအာဃာတေတြကို စြန္႔လႊတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ရဲ႕ စစ္မွန္တဲ့ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတရားနဲ႔ စတင္လုပ္ေဆာင္မယ္ဆုိရင္ ထုိေဒါသအမ်က္စိတ္ေတြမွ ထုတ္လႊတ္လုိက္တဲ့ မေနာလႈုိင္းေတြဟာ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ရဲ႕သႏၱာန္မွာ တည္ရွိနုိင္မွာမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ အမွန္တကယ္ပဲ ေမတၱာတရားနဲ႔ ရုိေသေလးစားမႈကုိ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္းျပီး အာဃတေတြလႊမ္းမိုးခံေနရတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ားဆီးသုိ႔ ေမတၱာပုိ႔လႊတ္ လုိက္မယ္ဆုိရင္ သူတုိ႔တေတြလည္း ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ရဲ႕ေမတၱာကို ထိေတြ႕ခံစားရနုိင္ျပီး အမုန္းတရားေတြေလ်ာ့ပါး သြားကာ သူတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္ေနသူမ်ားကိုလည္းပဲ ေမတၱာဓာတ္ တဆင့္ျပန္လည္မၽွေဝပါလိမ့္မယ္။ ေလာကသားေတြျငိမ္းခ်မ္းဖုိ႔အတြက္ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔လုပ္ေပးနုိင္တာကေတာ့ ေမတၱာဓာတ္မ်ွေဝးျခင္းပါပဲ။

Thus, let all of us inhabitants on this planet, together with all Ordained and Buddhist members in each of our practice sessions, entrust our energy of love, magnanimity and gratitude to the universe. Although we may not actually “see” this energy, in reality, it is a force of transformation; in fact, it is spirituality that makes matter exist. The power of spirituality is one hundred times stronger than the power of matter. Therefore, whichever direction our mind is moving toward, then our vigor and electromagnetic waves would be sent into space in the same direction. If right in this very moment, all the people living in this world, once and for all, completely cleanse themselves of all resentment and vengeful animosities, then the pandemic and calamities would instantly come to an end. This is not a religious matter but the very existing reality of this universe.

ဒီနည္းအားျဖင့္ ကမၻာၾကီးအတြက္ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ရဲ႕ ေမတၱာေတြ သေဘာထားၾကီးမႈေတြ ေက်ဇူးတရားေတြကို ရဟန္းရွင္လူ ၾကီးငယ္မဟူ အတူတကြ အသီးသီး ေဆာင္ရြက္ၾကျခင္းျဖင့္ ကမၻာၾကီးကို ကာကြယ္ၾကပါစုိ႔။ ဒီမေနာဓာတ္စြမ္းအားေတြဟာ ပကတိမ်က္စိျဖင့္ မျမင္ရေသာ္လည္း တကယ္တည္ရွိေနတဲ့ နာမ္သတၱိျဖစ္ပါတယ္။ စိ္တ္တန္ခုိးဆုိတာ ရုပ္စြမ္းအားထက္ အဆမ်ားစြာၾကီးမားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ရဲ႕စိတ္ကို မည္သည့္ဘက္သို႔ ေစလႊတ္ေစလႊတ္ မေနာလႈိင္းေတြဟာ စၾကာဝဠာအႏွံ႔သုိ႔ ေရာက္ရွိပါလိမ့္မယ္။ ကမၻာေပၚရွိလူတုိင္း တခ်ိန္းတည္းမွာပဲ မိမိတုိ႔ရဲ႕သႏ ၱာန္က ေဒါသအာဃာတ တရားေတြကုိ လံုးဝရွင္းထုတ္ လုိက္နုိင္မယ္ဆုိရင္ ကပ္ဆုိး ေဘးဆုိး ေရာဂါဆုိးေတြ ခ်က္ခ်င္းပဲ အဆံုးသတ္သြားပါလိမ့္မယ္။ ဒါဟာ ဘာသာေရး ယံုၾကည္ခ်က္သက္သက္မဟုတ္ေသာ ေလာကမွာ အမွန္တည္ရွိေနမႈျဖစ္ပါတယ္။

Let us re-examine ourselves! With what kind of mind are we functioning towards in our mortal world? If our mind is malevolent, it can connect with other minds of vengeful animosity; it can attract them toward us, and they can thus bring death to us. If we want to be utterly free of vengeance and hatred in our mind right now, then we should feel nothing but love and wish for everyone on this planet to live peacefully and happily, to be thoughtful and considerate of each other, to take care of each other and to be mutually supportive of one another. We also need to entrust this mental power to the underworld so that the minds of those incorporeal beings would also transform due to the power of our love; they would no longer hold on to grudges, hatred and animosity, and thus, this world would instantaneously become peaceful and stable. Yet, no one believes [that this can be done]. They think that this is spiritual [as it has nothing to do with matter or viruses]; however, in reality, the spiritual power is over a million times more vigorous than that of physical matter. The power of physical matter is of no value [in comparison to the spiritual power]. If we still turn our mind of resentment and hatred toward the like-minded living beings and want to fight over them, to retaliate, then they would find ways to win over us and to eradicate us. This is unavoidable karma, cause and effect. However, all catastrophes and pandemics would dissolve the very moment our human mind transforms.

ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ မိမိကုိမိမိ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၾကည့္ၾကရေအာင္လား . . . ။ ဘယ္လိုစိတ္ထားမ်ိဳးနဲ႔ သတၱဝါေတြ အေပၚ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ေနပါလဲ။ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ရဲ႕သေဘာထားက အဖ်က္သေဘာေဆာင္ေနရင္ ၄င္းစိတ္က အျခားသူေတြရဲ႕ အဆုိးစိတ္ေတြႏွင့္ဆက္စပ္သြားျပီး ဒုကၡသုကၡေတြ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ဆီ ေခၚလာပါလိမ့္မယ္။ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ေတြ ရန္လုိအမုန္းတရားေတြမွ လံုးလံုးလ်ားလ်ား လြတ္ေျမာက္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ သတၱဝါအားလံုးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေနထုိင္ၾကဖုိ႔၊ တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး ညွာတာေထာက္ထားၾကဖုိ႔၊ အခ်င္းခ်င္း ဂရုစုိက္ျပီး အေထာက္အကူျပဳၾကဖုိ႔ရန္မွတစ္ပါး အျခားမရွိပါဘူး။ ထုိ႔အျပင္ ပရေလာကသားတုိ႔ အတြက္လည္း ေမတၱာတရားေတြ ထားရွိနုိင္္မယ္ဆုိရင္ ထုိေလာကသားေတြရဲ႕စိတ္သည္လည္း ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ရဲ႕ေမတၱာအစြမ္းေၾကာင့္ ႏူးညံ့တဲ့ဘက္သုိ႔ ေျပာင္းလဲသြားမွာျဖစ္ျပီး အမုန္းအျငိဳးေတြလည္း လြင့္ျပယ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီနည္းအားျဖင့္ ကမၻာၾကီးဟာ ခ်က္ခ်င္းဆုိသလုိ ေအးခ်မ္းတည္ျငိမ္သြားပါလိမ့္မယ္။ သုိ႔ေပမဲ့လည္း ဒါကို မယံုၾကည္ၾကတဲ့သူေတြက ယၡဳလုိေဆာင္ရြက္ျခင္းဟာ စိတ္ကူးယဥ္သက္သက္မွ်သာျဖစ္ျပီး လက္ေတြ႕မက်လွဘူူးလုိ႔လည္း ထင္ၾကျပန္တယ္။ အမွန္တကယ္ေတာ့ စိတ္တန္ခုိးဆုိတာ ရုပ္စြမ္းအင္ထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ၾကီးမားပါတယ္။ စိတ္တန္ခုိးႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္လုိက္လွ်င္ ရုပ္စြမ္းအင္ဆုိတာ မေျပာပေလာက္ပါဘူး။  တကယ္လုိ႔သာ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ရဲ႕စိတ္ကုိ သူတစ္ပါးအေပၚ လႊမ္းမုိးတုိက္ခုိက္ ႏွိပ္စက္ လက္စားေခ် အနုိင္ယူဖုိ႔သာ ညြတ္ေနမယ္ဆုိရင္ သူတုိ႔ဘက္မွလည္း ကၽြန္ဳပ္တုိ႔အေပၚ တဖန္ျပန္လည္ အနုိင္ ယူဖုိ႔နည္းလမ္းေတြ ရွာေနမယ္ဆုိတာ ေသခ်ာပါတယ္။ အေၾကာင္း အက်ိဳးဆုိတာ ေရွာင္လႊဲလုိ႔မရတဲ့ ကံသေဘာတရား ျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ကၽြန္ဳပ္တုိ႔လူသားမ်ားရဲ႕စိတ္ေတြ အေကာင္းဘက္သုိ႔ေျပာင္းလဲသည္ ႏွင့္တျပိဳင္နက္ပဲ ကပ္ဆုိးေဘးဆုိးေတြဟာ ပေပ်ာက္သြားပါလိမ့္မယ္။

We do not need to follow any religion, but if we can utterly rid of the mind of torment and hostility, if we can love and respect all people and all species, and if we can forgive anything that has tied a knot in our heart-mind, then we would automatically become peaceful and blissful. In reality, all religions recommend their followers to do the same thing, but not too many can do it…. On the contrary, hatred and animosity continue to pile up day after day. The governments develop arms and cause deadly wars to happen. Those with power constantly intimidate and ambitiously push others over, adopt devious ploys to eliminate each other and employ their authoritative influence to suppress others…. It is us who conceive the seeds of turbulence, then how can there be any peace and stability? We are standing on the brink of peril, yet demand peace, so it will never happen like that. Thus, in our mind, we always have anxiety and fear, and we look for different ways to protect ourselves and our loved ones.… But how can we protect them? How can there be any peace and stability when the causes of deadly destruction and animosity are within our own mind? This world, therefore, will not have a single peaceful day, yet mankind utterly needs it.

ဘာသာတရားဆိုတာေတြေနာက္ လုိက္ျပီးကိုးကြယ္ေနဖုိ႔ မလုိအပ္ပါဘူး။ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔သႏ ၱာန္မွာရွိတဲ့ သူတပါးကို ညွင္းဆဲလုိစိတ္၊ ရန္လုိစိတ္ေတြကုိ လံုးဝဖယ္ရွားနုိင္လွ်င္၊ လူသားအားလံုးနဲ႔ သက္ရွိအားလံုးအေပၚ ခ်စ္ခင္ျမတ္နုိး တန္ဖိုးထားေလးစားလွ်င္၊ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ရဲ႕ စိတ္ႏွလံုးမွာ ေႏွာင္ဖြဲ႕ထားတာေတြကို စြန္႔လႊတ္နုိင္လွ်င္၊ ျငိမ္းခ်မ္းမႈအတိသုခကို ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ စင္စစ္အားျဖင့္ ဘာသာတရားအားလံုးဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ေနာက္လုိက္ ကိုးကြယ္သူေတြကို  ေကာင္းတာေတြလုပ္ဖုိ႔ တူညီစြာပဲအၾကံျပဳထားပါတယ္။ သူတုိ႔ထဲမွ အနည္းစုသာ လမ္းစဥ္အတုိင္းက်င့္ၾကံနုိင္းျပီး တဖက္မွာလည္း မုန္းတီးမႈ ရန္လုိမႈေတြ တေန႔တျခား မ်ားျပားလာပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြက လက္နက္ေတြတီထြင္ျပီး ေၾကာက္မက္ဖြယ္စစ္ပဲြေတြ ဖန္တီးၾကပါတယ္။ အာဏာရွိသူေတြက အျမဲမျပတ္ဆုိသလုိ အျခားသူေတြကို ျခိမ္းေျခာက္တယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရွိ ျဖိဳခြဲၾကတယ္။ အခ်င္းခ်င္းသတ္ျဖတ္ဖုိ႔အတြက္ ေကာက္က်စ္တဲ့နည္းလမ္းေတြကို သံုးၾကတယ္။ သူတပါးကို ဖိႏွိပ္ဖုိ႔အတြက္ သူတုိ႔ရဲ႕ ၾသဇာအာဏာကို သံုးၾကတယ္။ ပဋိပကၡေတြကုိ သေႏၶတည္ေစတာဟာ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ကုိယ္တုိင္ပါပဲ။ ဒါဆုိရင္ ျငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္တည္ျငိမ္မႈ ဘယ္လုိျဖစ္နုိင္မွာလဲ။ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ဟာ အႏၱရာယ္ေခ်ာက္ကမ္းပါးစြန္းမွာရပ္ေနျပီးမွ ျငိမ္းခ်မ္းမႈကို ေတာင္းဆုိေနၾကတာပါ။ ဒီလုိဆုိေတာ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးက ျဖစ္လာမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒီလုိနဲ႔ စုိးရိမ္စိတ္ ေၾကာက္ရြံ႕စိတ္ေတြဟာ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔မွာ အျမဲရိွေနပါတယ္။ မိမိနဲ႔ မိမိခ်စ္ခင္သူေတြကုိ ကာကြယ္ဖုိ႔နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုကို ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ရွာေဖြၾကတယ္။ သို႔ေပမယ့္ သူတုိ႔ကို ဘယ္လုိကာကြယ္နုိင္မွာလဲ။ ေၾကာက္မက္ဖြယ္အဖ်က္စိတ္ႏွင့္ ရန္လုိမုန္းတီးမႈေတြရဲ႕ အေၾကာင္းရင္းေတြ ကၽြန္ဳပ္တို႔ရဲ႕သႏၱာန္မွာရွိေနသမွ် တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ဘယ္လုိတည္ရွိနုိင္မွာလဲ။ လူသားေတြ ဒါကို အရမ္း အလုိရွိၾကေပမယ့္ ဒီကမၻာၾကီးမွာ ျငိမ္းခ်မ္းတဲ့ရက္ကေလး တရက္တေလမွ်ေတာင္ရွိမွာမဟုတ္ပါဘူး။

It is truly, absolutely needed! Extremely needed! To eradicate animosity, war and genocide. Extremely needed! To eradicate divisions between religions, countries, nationalities…. This world of ours, all of mankind and the entirety of all living beings utterly need peace and stability.

ရန္လုိမႈေတြ၊ စစ္ပြဲေတြ၊ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈေတြ ပေပ်ာက္ေစဖုိ႔အတြက္ ကုိးကြယ္ရာဘာသာေတြ၊ နုိင္ငံေတြ၊ လူမ်ိဳးေတြ ….. စတာေတြရဲ႕အၾကားမွာ ကြဲျပားျခားနားျခင္းေတြကို ပယ္ဖ်က္ဖုိ႔ အမွန္တကယ္လုိအပ္ပါတယ္။ လံုးဝလုိအပ္ပါတယ္။ အရမ္းအရမ္းကို လုိအပ္ပါတယ္။ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ေနထုိင္ရာ  ဒီကမၻာေျမၾကီး၊ လူသားမ်ိဳးႏြယ္စုေတြနဲ႔ သက္ရွိသတြာေတြအားလံုးဟာ တည္ျငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးကို လံုးဝလုိအပ္ပါတယ္။

If I can call upon the world leaders, I would hope that they can launch a big movement for mankind. They should forbid everyone to use arms to bring harm to one another. All those who are evil-minded and cause trouble and disorder to society must be incarcerated until they themselves become remorseful and repent; otherwise, they would continue to generate electromagnetic waves to cause disturbance to the collective vibrations of this society. Globally, all arms must be put away and all wars must come to an end. Deep, deep in the mind of all world leaders, there should be no more competitiveness for war. However they love themselves, they should love their subjects as such. However, they love their own children, they would love the children of their subjects as such, and thus, only if they genuinely have love for their people and for all humanity, similarly to the love they have for their own children, then everything in this world would be peaceful and stable!

ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ကၽြန္ဳပ္ ေမတၱာရပ္ခံလုိရနုိင္လွ်င္ လူသားေတြအတြက္ သူတုိ႔ေတြ လႈပ္ရွားမႈၾကီးတစ္ခု စတင္ေဆာင္ရြက္ ဖုိ႔ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ သူတုိ႔ေတြက တစ္ဦးကုိတစ္ဦး အႏၱရာယ္ေပးဖုိ႔ရန္ လက္နက္ေဆာင္ျခင္းကို တားျမစ္သင့္တယ္။ မေကာင္းစိတ္ေမြးျပီး သူတပါးကုိ ဒုကၡေပးတဲ့သူေတြ လူ႔အသုိင္းအဝုိင္းကုိ ကေမာက္ကမျဖစ္ေအာင္လုပ္တဲ့သူေတြကုိ သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္ ေနာင္တရသည့္အထိ အက်ဥ္းခ်ထားသင့္ပါတယ္။ အဲ့ဒီလုိမွမဟုတ္လွ်င္ သူတုိ႔ေတြဟာ လူ႔ပတ္ဝန္းက်င္ကို ေႏွာက္ယွက္မႈေတြျဖစ္ေစမယ့္ ဒုစရုိက္လႈိင္းေတြ ဆက္လက္ျပီး ဖန္တီးေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ကမၻာလံုးအတုိင္းအတာအထိ လက္နက္ေတြကို ဖယ္ရွားျပီး စစ္ပြဲအားလံုး အဆံုးသတ္ၾကရမယ္။ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားအားလံုးရဲ႕ ရင္ထဲအနက္ရႈိင္းဆံုးအထိ စစ္ပြဲအတြက္ ျပိဳင္ဆုိင္မႈေတြ မရွိသင့္ေတာ့ပါဘူး။ သူတုိ႔ကိုယ္သူတုိ႔ ခ်စ္ၾကသလုိ သူတုိ႔ရဲ႕ျပည္သူျပည္သားေတြကိုလည္း ထုိနည္းတူ ခ်စ္သင့္ပါတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕သားသမီးေတြကို သူတုိ႔ခ်စ္ၾကသလုိ တုိင္းသူျပည္သားေတြရဲ႕သား သမီးေတြကုိ္လည္း ခ်စ္သင့္ပါတယ္။ ဤသုိ႔အားျဖင့္ သူတုိ႔ေတြသာ သူတုိ႔ရဲ႕သားသမီးမ်ားကုိ ခ်စ္ၾကသလုိ ျပည္သူေတြရဲ႕အေပၚ လူသားအားလံုးအေပၚ စစ္မွန္ေသာေမတၱာနဲ႔ ခ်စ္ၾကမယ္ဆုိလွ်င္ ဒီကမၻာၾကီးဟာ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Currently, our world is falling into calamities; everyone is undergoing suffering, lamenting, and being frantic due to the pandemic. In the affected areas or their vicinities, everyone is being muddled, awestruck. People are crying for help with what is left of hope, and if anyone can help them, they would exchange it with whatever they have. Unimaginable turmoil! Unimaginable insecurities! Those who were infected, one by one, passed away tragically, and those who are left feel suspended and agonize. They don’t dare to eat a morsel of food nor take a sip of drink.… Provisions are rapidly depleting, and they have to self-quarantine at home, not daring to go out on the street. Their mind is filled with anxieties and fear, not knowing what is in hold for them!

လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ရဲ႕ကမၻာၾကီးဟာ ကပ္ဆုိးၾကီးထဲ က်ေရာက္ေနပါတယ္။ လူတုိင္းဟာ ကမၻာ့ကပ္ေရာဂါၾကီးေၾကာင့္ ဆင္းရဲ ဒုကၡ ပူေဆြးဗ်ာပါရေတြ ၾကံဳေနရပါတယ္။ ကူးစက္ခံရတဲ့ေနရာေတြ သုိ႔မဟုတ္ သူတုိ႔နဲ႔နီးစပ္ရာေနရာေတြမွာ လူတုိင္းဟာ ကေမာက္ကမျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ လူေတြဟာ အကူအညီအတြက္ ငိုေနၾကတယ္။ တစ္စံုတစ္ေယာက္က သူတုိ႔ကို ကူညီနုိင္မယ္ဆုိရင္ သူတုိ႔ဟာ သူတုိ႔ပုိင္ဆုိင္သမွ်နဲ႔ အဲ့ဒီအကူအညီကုိ လဲၾကလိမ့္မယ္။ မစဥ္းစာနုိင္ေလာက္တဲ့ ဝရံုးသံုးကားျဖစ္ျပီး မလံုျခံဳတဲ့အေျခအေနပါပဲ။ ေရာဂါ ကူးစက္ခံရသူေတြ တစ္ေယာက္ျပီးတစ္ေယာက္ ဝမ္းနည္းဖြယ္ ေသဆံုးေနၾကပါတယ္။ က်န္ရစ္သူေတြက ေသာကပြါးေနၾကပါတယ္။ သူတုိ႔ဟာ ထမင္းတစ္လုပ္ ဟင္းတစ္ဇြန္းေတာင္ မစားရဲၾကေတာ့ပါဘူး။ ေထာက္ပံ့ျခင္းေတြ လွ်င္ျမန္စြာေလ်ာ့နည္းလာတယ္။ သူတုိ႔ဟာ အိမ္မွာပဲ သီးသန္႔ ခြဲေနရျပီး လမ္းဘက္ကို မထြက္ရဲၾကေတာ့ဘူး။ သူတုိ႔ရဲ႕စိတ္ေတြဟာ ေသာကေတြ ေၾကာက္ရြံ႕မႈေတြနဲ႔ ျပည့္ေနတယ္။ သူတုိ႔အတြက္ ဘာကုိ ဆုပ္ကုိင္ထားရမလဲဆိုတာ မသိေတာ့ဘူး။

Here we are living in a stable and peaceful place; thus, we are not afraid of dying, but our human fellows are living in fear. [Ultimately] they are no different than us! Everyone has the right to possess peace and happiness. However, this right has now been lost and the torment is undescribable.

ဒီေနရာမွာ  ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ဟာ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေသာေနရာမွာ ေနေနၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ ေသျခင္းတရားကို မေၾကာက္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ရဲ႕လူသားအေဖာ္ေတြဟာ အေၾကာက္တရားနဲ႔ ေနေနၾကရတယ္။ ပရမတ္အားျဖင့္ သူတုိ႔ဟာ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔နဲ႔ မကြဲျပားပါဘူး။ လူတုိင္းဟာ ျငိမ္းခ်မ္းေပ်ာ္ရႊင္မႈရဖုိ႔ အခြင့္အေရးအတူ ရွိၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲ့ဒီအခြင့္အေရးဟာ ေပ်ာက္ဆံုးေနတယ္။ အလြန္အမင္ စိိတ္ဆင္းရဲျခင္းဟာ ေဖာ္မျပနုိင္ေလာက္ေအာင္ပါပဲ။

Therefore, what we need to do with all our heart is to genuinely send our loving vibrations into space and the cosmos. It may seem like we are doing this in vain without reciprocation (although in reality, we do not need any). The important thing is that we thoroughly empathize with the apprehension of all the people and we are ready to share with them whatever we possibly can. They do not ask us to share with them the way they want, and we cannot possibly share with others the way they want either. However, if we are those who have a devotional mind, then what can we share with others? We simply share with others our quiescence, calm absorption, peace and purity, and we would send all of this into space with all those living beings in mind. We pray that their tensions and fear be alleviated, and that they would soon have a day of peace and stability.

ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ရဲ႕စိတ္ရင္းႏွလံုးသားနဲ႔ လုပ္ဖုိ႔လုိတဲ့အရာကေတာ့ ကမၻာအရပ္ရပ္ဆီသုိ႔ ေမတၱာဓာတ္ေတြ ပို႔လႊတ္ဖုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ဟာ ဒါကို အသြားအျပန္မရွိဘဲ အခ်ည္းႏွီးလုပ္ေနသကဲ့သုိ႔ျဖစ္ေနပါတယ္။ (အမွန္တကယ္ပဲ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ ဘာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွ မထားပါပဲ) အေရးတၾကီးလုပ္ဖုိ႔ရန္ကေတာ့ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ဟာ လူသားအားလံုးရဲ႕ပူေဆြးမႈကုိ အေသအခ်ာမွ်ေဝခံစားဖုိ႔ပါပဲ။ ထုိ႔အျပင္ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔တတ္နုိင္သေလာက္ သူတုိ႔နဲ႔မ်ွေဝခံစားဖုိ႔ အသင့္ျဖစ္ေနရပါ့မယ္။ သူတုိ႔ကေတာ့ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ကို မွ်ေဝရန္ေတာင္းဆုိမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ သုိ႔ေသာ္လည္းပဲ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ဟာ ဘာသာတရားကိုင္းရႈိင္းသူေတြဆုိရင္ တျခားသူေတြနဲ႔ ဘာမမွ်ေဝနုိင္စရာရွိဦးမလဲ။ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ဟာ အျခာသူေတြနဲ႔ တည္ျငိမ္မႈ ေအးခ်မ္းမႈ ျဖဴစင္မႈေတြကုိ ရိုးစင္းစြာမွ်ေဝနုိင္ပါတယ္။ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ဟာ အာရံုမွာေပၚလာတဲ့လူသားအားလံုးအတြက္ အရပ္ရပ္သုိ႔ ထုိေကာင္မြန္ေသာအရာအားလံုးကုိ ပုိ႔လႊတ္သင့္တယ္။ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ စိုးရိမ္ေသာက ေၾကာက္ရြံ႕မႈေတြ သက္သာေပ်ာက္ကင္းဖုိ႔ ေအးခ်မ္းတည္ျငိမ္ေသာေန႔ရက္ေတြ မၾကာမွီေရာက္ရွိဖုိ႔ ဆုေတာင္းၾကမယ္။

Right in this very moment, we need to sit down and the first thing we need to do is to utterly purge all vengeance and hatred in our mind, so that such a resentful, competitive mindset no longer exists in us. Then, we need to generate loving thoughts toward all those who have died in epidemics, wars, spear and sword battles, fires, toward all those lonely spirits who could not take rebirth and toward all of the tormented living beings who have no place of refuge. We need to connect with them and entrust in them our mind of love, non-vengeance, non-resentment and non-animosity… so that it can utterly relinquish all of the vengeance, resentment and animosity of all the living beings currently existing in this universe. May they be able to receive our love, so that they can be transformed, know how to love and forgive, and so that they would not be tied up in their resentful and hostile thoughts which eventually lead them to the dark, uninterrupted cycle of life and death.

ယခုေလာေလာဆယ္ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔လုပ္ရမွာက ျငိမ္သက္စြာထုိင္ေနျပီး ပထမဆံုး ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ရင္ထဲက အမုန္းတရားေတြ အာဃာတေတြကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းဖယ္ထုတ္ထားဖုိ႔လုိပါတယ္။ ထုိ႔ေနာက္ ေရာဂါေဘး၊ စစ္ေဘး၊ မီးေဘးစသည္တုိ႔ေၾကာင့္ ေသဆံုးသြားသူေတြ၊ ဒုဂၢတိဘံုဘဝေရာက္ရွိသြားသူေတြ၊ ခုိကုိးရာမဲ့ျဖစ္ျပီး အႏွိပ္စက္ခံေနၾကရသူေတြဆီသုိ႔ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ရဲ႕ေမတၱာစိတ္ေတြကုိ ပုိ႔လႊတ္ထားဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။ ထုိပုဂၢိဳလ္မ်ားဆီသုိ႔ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ရဲ႕ အမုန္းတရားေတြ ရန္လုိမႈေတြ အျငိဳးေတြမပါေသာ စစ္မွန္ေသာေမတၱာစိတ္ကုိ ျမွဳပ္ႏွံထားမယ္ဆုိလွ်င္ လက္ရွိကမၻာမွာတည္ရွိေနတဲ့ သတၱဝါေတြရဲ႕ အမုန္းတရားေတြ ရန္ျငိဳးေတြ အႏုိင္ယူလုိမႈေတြ အားလံုးဟာ လံုးဝအရွင္းပဲ ပေပ်ာက္သြားနုိင္ပါတယ္။ သူတုိ႔ေတြအားလံုး ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ရဲ႕ေမတၱာကုိ လက္ခံရရွိနုိင္ၾကပါေစ။ ထုိ႔ေနာက္ ဘယ္လုိခ်စ္ျပီး ဘယ္လုိခြင့္လႊတ္ရမယ္ဆုိတာသိျပီး  အေမွာင္ေလာကဆီသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ေပးတတ္ေသာ ေမြးေသသံသရာမွာ လည္ေစတတ္ေသာ အမုန္းတရားေတြ ရန္ုျငိဳးေတြ လက္စားေခ်မႈေတြမႈက သူတုိ႔ကုိ ခ်ည္ေႏွာင္မွာမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။

If we are those with mental strength and wisdom vigor, then at this very moment, we need to rely on all of our mental strength to turn toward mankind and sentient beings, those living beings with aversion and hatred. Let us pray that their consciousnesses be transformed. Let us pray that they would forgive one another, so that there will be no more animosity. Simply no more animosity! Simply to love, to forgive, to cherish and to respect each other! This is not difficult, because it is merely a matter of “dropping your sword”!

ကၽြန္ဳပ္တုိ႔သာ ၾကီးမားတဲ့စိတ္စြမ္းအားေတြ ဥာဏ္ပညာေတြ ရွိမယ္ဆုိလွ်င္ ယခုအခ်ိန္မ်ိဳးမွာ အမ်က္ေဒါသထြက္ေနၾကေသာသူမ်ားအပါအဝင္ လူသား အားလံုး သတၱဝါအားလံုးဆီသုိ႔ ထုိစိတ္စြမ္းအားမ်ားကို ပုိ႔လႊတ္ဖုိ႔ရန္လုိအပ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕စိတ္ေတြ ႏူးညံ့ၾကပါေစ . . မလုိမုန္းထားေတြ မရွိေတာ့သည့္ထိ အခ်င္းခ်င္းခြင့္လႊတ္နုိင္ၾကပါေစ . . လုိ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ ဆုေတာင္းေပးၾကရေအာင္လား။ အရိုးဆုံုးေျပာရရင္ အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကဖုိ႔  ခြင့္လႊတ္ၾကဖုိ႔ ျမတ္နုိးၾကဖုိ႔ ေလးစားၾကဖုိ႔ေပါ့။ ဒါဟာ မခက္ပါဘူး ဘာ ေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ သင့္လက္ထဲက အမ်က္ဆုိတဲ့ဓားရွည္ကုိ လႊတ္ခ်လုိက္ရံုေလးမုိ႔ေလ။

But why is it that we cannot do it? Because we have not yet connected with humanity, and there isn’t yet an unobstructed connection with the love and kindness of Noble Holy Beings. Thus, we now have to open our heart-minds. Whichever religion you follow, you need to open your heart-minds, to connect and receive the spiritual power of the Holy Beings of your religion, such as the Heavenly Father and other Venerated Holy Beings. As for ourselves who are Buddhist followers, we wish to connect with the love and power of Buddhas and Bodhisattvas. May we be able to receive, connect, merge unobstructedly, assimilate and dissolve into the wisdom and loving-compassion of Buddhas in the ten directions, of Buddha Shakyamuni, Great Bodhisattvas and Holy Beings. So that we would have the complete mental power of compassion and wisdom just as Buddhas and Holy Beings and so that we may send all of our love to all living beings of all species. May all beings receive our wholeheartedness as well as the kindness of all Buddhas in order to eradicate the hatred and hostility in all realms of existence. However they love themselves, may they love their families and the human community in the perfect same way.

ဒါေပမယ့္ ဒါကို ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ ဘာေၾကာင့္ မလုပ္နုိင္ဘူးျဖစ္ေနပါလိိမ့္။ အေၾကာင္းကေတာ့ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ေတြ လူသားဆန္မႈေတြနဲ႔ကင္းေဝး  ေနျပီး သူေတာ္စင္ပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ အၾကင္နာေမတၱာေတြနဲ႔ ဆက္စပ္မႈ ရွိမေနလုိ႔ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ယခု ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ရဲ႕ ႏွလံုးသာစိိ္တ္ကုိ ဖြင့္ၾကရမယ္။ သင္ ဘယ္ဘာသာကုိပဲ ကုိးကြယ္ကုိးကြယ္ သင့္ဘာသာက ျမင့္ျမတ္ေသာသူေတာ္စင္ေတြရဲ႕ စိတ္စြမ္းအားကုိ ဆက္သြယ္ရရွိဖုိ႔ သင့္ရဲ႕ ႏွလံုးသားစိတ္ကုိ ဖြင့္ထားဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔အေနနဲ႔ ဘုရားရွင္မ်ားႏွင့္ ဘုရားေလာင္းမ်ားရဲ႕ ေမတၱာစြမ္းအင္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ ဆံုလုိၾကပါတယ္။ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔အားလံုး အရပ္ဆယ္မ်က္ႏွာမွ သက်မုနိဗုဒၶဘုရားရွင္းမ်ား ဘုရားအေလာင္းေတာ္မ်ား အရိယာပုဂၢိဳလ္မ်ားရဲ႕ ၾကီးမားေသာ ဥာဏ္ပညာ ေမတၱာ ကရုဏာတရားေတြႏွင့္ အဆီအတားမရွိ ဆက္သြယ္ရရွိုနုိင္ပါရေစ . . .။ ဒီလုိဆုိလွ်င္ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔မွာ ဘုရားရွင္း မ်ား အရိယာသူေတာ္စင္မ်ားကဲ့သုိ႔ ျပည့္စံုေသာ ဥာဏ္ပညာႏွ႔င္ေမတၱာကရုဏာစြမ္းအားမ်ား ရရွိလာမွာျဖစ္ျပီး သတၱဝါအားလံုးဆီသို႔ ထုိခ်စ္ျခင္း ေမတၱာမ်ားကို ပုိ႔ေပးနုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ထုိထိုဘံုမ်ားမွာ ရွိၾကေသာ သတၱဝါမ်ားအားလံုး ေဒါသအာဃာတမ်ားျငိမ္းေစရန္အလုိ႔ငွါ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ပုိ႔သေသာ ေမတၱာမ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘုရားရွင္မ်ား၏ အၾကင္နာမ်ား လက္ခံရရွိနုိင္ၾကပါေစ . . .။ ထုိသူမ်ားအားလံုး မိမိကိုယ္မိမိ ခ်စ္ၾကသလုိ သူတုိ႔ရဲ႕ မိသားစုမ်ားႏွင့္လူ႕အသုိင္းအဝုိင္းတစ္ခုလံုးကို မေလ်ာ့ေသာေမတၱာေတြႏွင့္ ခ်စ္နုိင္ၾကပါေစ . . .။

We would like to kindle the innate root of goodness in each and every person. Everyone has an affectionate sense of humanity and everyone has love for this society; however, due to our selfish individuality, this love has been buried deeply for a very long time. When we think of the suffering and apprehension of mankind and we feel somewhat shaken in our heart, then we know that our root of goodness has already been rousen up. This is the opportunity for us to generate the positive electromagnetic vibrations, and purify our mind so that it can be free of resentment, hostility, competitiveness and annihilation.

ကၽြန္ဳပ္တုိ႔က လူတုိင္းမွာရွိတဲ့ ေမြးရာပါ ၾကင္နာမႈ အရင္းအျမစ္ကုိ (ထြန္းညွိ) ႏႈိးဆြေပးခ်င္တာပါ။ လူတုိင္းမွာ ခ်စ္ခင္ၾကင္နာစိတ္ဆုိတာ ရွိပါတယ္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကိုလည္း ခ်စ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ရဲ႕ တကုိယ္ေကာင္းဆန္တဲ့ ပင္ကုိယ္လကၡဏာေတြေၾကာင့္ ဒီေမတၱာတရားဟာ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာၾကာ ဖံုးလႊမ္းခံေနရတာျဖစ္ပါတယ္။ လူေတြရဲ႕ ဒုကၡသုကၡေတြကို ေတြးၾကည့္တဲ့အခါ ႏွလံုးသာထဲ အေတာ္ေလးတုန္လႈပ္မိပါတယ္။ အဲ့ဒီမွာ သိလုိက္ရတာက ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ရဲ႕ အၾကင္နာ ေမတၱာတရား ျဖစ္ေပၚနိုးၾကြလာတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ကၽြန္ဳပ္တို႔အတြက္ေတာ့ အေကာင္းျမင္စိတ္ကုိ ျဖစ္ေပၚေစဖုိ႔နဲ႔ စိတ္ကုိျဖဴစင္ေအာင္လုပ္ဖို႔ အခြင့္အေရးပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွသာ စိတ္ဟာ မေက်မခ်မ္းျဖစ္ျခင္း ရန္လုိျခင္း အနုိင္ယူလုိစိတ္ျပင္းျခင္း အျမစ္ျပတ္ေျခမႈန္းလုိျခင္းတုိ႔မွ ကင္းေဝးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

When we completely shake off enmity, annoyance, competitiveness and hatred, then our mind will blaze with light. It is this light that will connect unobstructedly with the mind of benevolence and spiritual power of Buddhas and other Noble Holy Beings, in order to calmly pacify and to quiescently settle all the hatred and animosity in the mind of sentient beings.

ကၽြန္ဳပ္တု႔ိေတြ ရန္လုိမႈေတြ ျပိဳင္ဆုိင္လုိမႈေတြ အမုန္းတရားေတြကုိ လံုးဝဖယ္ထုတ္လုိက္ျပီဆုိရင္ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ရဲ႕စိတ္ဟာ အေရာင္ေတြနဲ႔ေတာက္ပေနမွာပါ။ အဲ့ဒီအေရာင္က သတၱဝါေတြရဲ႕သႏၱာန္က အမုန္းတရားအားလံုး ျငိမ္းေအးသြားေစဖုိ႔  ဘုရားႏွင့္အရိယာသူေတာ္စင္ေတြရဲ႕ စိတ္ေကာင္းစိတ္ျမတ္ စိိတ္စြမ္းအားေတြနဲ႔ အဆီးအတားမရွိပူးေပါင္းသြားပါလိမ့္မယ္။

A moment of sitting in absorption is a moment of having a pure and clear mind, and [even within such a brief moment], without impediment, we must draw out all of our mental energy to connect with Buddhas, Bodhisattvas, or with the Noble Holy Beings of our own spiritual traditions, so that we can receive their spiritual energy, and so that we can eventually send it out to all people and all sentient beings in existence on this planet. May all people and all beings bring their hostility, animosity, hatred, competitiveness and adversity to a stoppage, and may they be able to receive the energy of love so that their own mind can be joyful, pure and clear. The mental power is an electromagnetic field power that can bring grandiose effects transcending space and time. We do not need to go directly to each person to bring relief to them, and it is erroneous to say that we are “doing nothing” when we sit still [in meditation]. It is actually this innermost mind of peace, purity and serenity that contributes a magnificent electromagnetic wave to the vast expanse of the cosmos. This electromagnetic energy of love is the light that can bring transformation to the disarranged, dark energy of the universe, and turn it into immaculate luminosity and peace. We should utilize all of our mental vigor with all sincerity and with a heart of love. If we can offer to the universe all that is peaceful and serene within us, so that we ourselves become “moved,” then we would readily do it; it is because we do not exist solely for the peace and stability of our own selves.

တည္ျငိမ္မႈ(သမာဓိ)နွင့္ေနထုိင္ေနတဲ့အခုိက္အတန္႔ဟာ ျဖဴစင္သန္႔ရွင္းတဲ့စိတ္ကေလးရွိေနခုိက္ပါပဲ။ ဒီေလာက္တုိေတာင္းတဲ့ ကာလအတြင္းမွာေတာင္ ဘုရားနွင့္ ဘုရားအေလာင္းေတြ၊ သုိ႔မဟုတ္ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ဘာသာေရးစံႏႈံးအရ သတ္မွတ္ထားတဲ့ သူေတာ္စင္ပုဂၢဳိလ္မ်ားနွင့္ဆက္သြယ္ဖုိ႔ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ရဲ႕စိတ္စြမ္းအင္ေတြကုိ အရွည္တည္ တန္႔ေအာင္လုပ္ရမယ္။ ဒါမွသာ သူတုိ႔ရဲ႕ စိတ္စြမ္းအင္ေတြကုိ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ ရနုိင္မယ္။ ေနာက္ျပီး ကၽြန္ဳပ္တုိ႔လည္း ဒီစြမ္းအင္ေတြကုိ ကမၻာေပၚရွိ သတၱဝါအားလံုးဆီကုိ ပုိ႔လႊတ္နုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ သတၱဝါအားလံုး ရန္လုိျခင္း မလုိမုန္းထားျခင္း ျပိဳင္းဆုိင္လုိျခင္းတုိ႔ကုိ ရပ္တန္႔နုိင္ၾကပါေစ၊ ကင္းေဝးၾကပါေစ၊ ေမတၱာစြမ္းအားကုိလည္း ရရွိနုိင္ၾကပါေစ။ သို႔မွသာ သူတုိ႔ရဲ႕စိတ္ဟာ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူးျပီး ျဖဴစင္သန္႔ရွင္းၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္စြမ္းအားဆုိတာ ကာလေဒသကုိ ေက်ာ္လြန္ျပီး ၾကီးက်ယ္ေသာအက်ိဳးတရားမ်ားကုိ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးနုိင္တဲ့ လွ်ပ္စစ္သံလုိက္စက္ကြင္း စြမ္းအားမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ လူတုိင္းဆီကုိ စိတ္ခ်မ္းသာမႈ ေဆာင္ယူေပးဖုိ႔ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ သူတုိ႔ဆီကုိ တုိက္ရုိက္သြားစရာ မလုိပါဘူး။ ေနာက္ျပီး တရားထုိင္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ဘာမွမလုပ္ဘူဆုိတာဟာ မွားပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒါဟာ စၾကာဝဠာတခြင္သို႔ ခန္႔ညားထည္ဝါတဲ့ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းျဖဴစင္တဲ့ အတြင္းစိတ္မေနာလႈိင္းေတြ ပုိ႔ေပးေနတာပါပဲ။ ဒီမေနာလႈိင္း ေမတၱာစြမ္းအားဆုိတာ ကစဥ္ကလ်ားျဖစ္ေနတဲ့ ကမၻာကို သပ္ရပ္ေတာက္ပ ေအးခ်မ္းမႈအျဖစ္  ေျပာင္းလဲေပးနုိင္တဲ့ အလင္းေရာင္ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ရဲ႕ စိတ္ခြန္အားေတြကုိ ရိုးသားစိတ္ ေမတၱာစိတ္နဲ႔ အက်ိဳးရွိရိွ အသံုးခ်သင့္ပါတယ္။ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ အတြင္းသႏၱာန္က ေအးခ်မ္းတည္ျငိမ္တဲ့အရာအားလံုးကုိ ေလာကၾကီးအတြက္  ေပးနုိင္မယ္ဆုိရင္ ကုိယ္တုိင္လည္းပီတိျဖစ္ရသလုိ ဒီလုိေပးဖုိ႔လည္း အဆင္သင့္ျဖစ္ေနမွာပါပဲ။ ဒါဟာ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ရဲ႕တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈအတြက္ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ဟာ တစ္ကိုယ္ထဲ တည္းရွိေနတာ မဟုတ္ၾကလုိ႔ပါပဲ။

Ever since we were born into this world until now, we have been greatly indebted to this universe, to all the people and all the species on this planet who have nourished us and protected us. At the present time, when our human fellows and our dear ones are undergoing turmoil and anxiety, we cannot possibly just sit and watch, and turn the other way with our eyes closed. Though it may be very small, we can at the very least rely on our love and our dauntlessness to pray for them. Let each of us generate a kind, benevolent thought, so that the electromagnetic waves of love pervade this entire planet, and so that we can at least repay a fraction of our indebtedness [to this universe and to all beings] while we are still living in this life.

ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ ဒီကမၻာမွာ ေမြးဖြါးျပီးခ်ိ္္န္ကစလုိ႔ ယခုထိ ကမၻာၾကီးကေရာ အျခားလူသားေတြကေရာ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ကုိ ခြန္အားေတြျဖစ္ေစျပီး ကာကြယ္ေပးၾကတဲ့ ကမၻာေပၚရွိ သက္ရွိအားလံုး ကၽြန္ဳပ္တုိ႔အေပၚ ေက်းဇူးတရားေတြရွိပါတယ္။ ယခုေလာေလာဆယ္ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ခ်စ္ခင္ရတဲ့ လူသားအေပါင္းအပါေတြ ေဘးဒုကၡေတြနွင့္ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႕ေနရခ်ိ္န္ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ဟာ ထုိင္ၾကည့္ေနရံု မ်က္စိပိတ္ျပီး မ်က္ႏွာလႊဲေနရံုလုပ္လုိ႔ မျဖစ္ပါဘူး။ အေသးအမႊားပင္ျဖစ္လင့္ကစား အနည္းဆံုး သူတုိ႔အတြက္ ဆုေတာင္းေပးဖုိ႔ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ရဲ႕ေမတၱာတရားကို အားကိုးလုိ႔ရနုိင္ပါတယ္။ အၾကင္နာေမတၱာနဲ႔ ပရဟိတစိတ္ေတြ ေမြးျမဴလုိက္ၾကမယ္ဆုိလွ်င္ တစ္ကမၻာလံုး ေမတၱာလႈိင္းေတြနဲ႔ ျပည့္သြားပါလိမ့္မယ္။ ကုန္ကုန္ေျပာရရင္ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ ဒီဘဝမွာေနထုိင္စဥ္အေတာအတြင္း ကၽြန္ဳပ္တုိ႔အေပၚတင္ရွိေနတဲ့ ေက်းဇူးတရားေတြ နည္းနည္းပဲျဖစ္ျဖစ္ ျပန္ေပးဆပ္လုိက္နုိင္ပါျပီး။

Each person is a microscopic universe, and if we are all interconnected by love, then this entire universe will be peaceful and stable. There is no dissimilarity between us and this universe; therefore, in whichever direction the extent of our vibrations is turned toward, it will bring transformation ubiquitously to the vast cosmos in the same direction. Although we are very ordinary people, and it seems that we are praying in vain as we cannot physically perceive our mental vigor, it is nevertheless a huge contribution to the world, and it is, indeed, our mission while being on this planet.

လူတစ္ေယာက္ဆိုတာ ေလာကေလးတစ္ခုပါ။ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ေနမယ္ဆုိရင္ ေလာကၾကီး တစ္ခုလံုး တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းသြားပါလိမ့္မယ္။ ဒီေလာကၾကီးနဲ႔ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ဆုိတာ ခြဲျခားလုိ႔မရတဲ့အရာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဘယ္အရပ္မ်က္ႏွာဆီသို႔ပဲ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ရဲ႕ေမတၱာလႈိင္းေတြ ပို႔ပုိ႔ ၄င္းလိႈင္းက အနႏၱစၾကာဝဠာအႏွံ႔ ျပန္႔ႏွံ႔ေဆာင္းၾကဥ္းသြားပါလိမ့္မယ္။ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ေတြက သာမာန္လူေတြျဖစ္  သည့္အတြက္ စိတ္တန္ခုိးလႈိင္းေတြကုိ မ်က္ျမင္မေတြ႕ရလုိ႔ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ေတြ အလဟႆ ဆုေတာင္းေနၾကတာလုိ႔ ထင္ေကာင္းထင္ရနုိင္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဒါဟာ ကမၻာၾကီးအတြက္ ၾကီးမားတဲ့အေထာက္အပံ့ျဖစ္ျပီး အမွန္တကယ္ပဲ ဒီကမၻာေပၚမွာ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ရွိေနခုိက္ လုပ္ရမယ့္တာဝန္ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

If we have spiritual morality, then we will have a sense of humanity. Whoever has affection for their humankind, then that person has spiritual morality. Moreover, when we practice the spiritual path, it is not due to our own individual selfishness but it is for the benefit of our societal communities and for mankind.

တကယ္လုိ႔သာ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔မွာ ကိုယ္က်င့္တရားရွိတယ္ဆုိရင္ ဒါဟာ လူသားဆန္တဲ့လကၡဏာပါပဲ။ လူသားေတြအေပၚ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ရွိသူတုိင္းမွာလည္း ကုိယ္က်င့္တရားဆုိတာ ရွိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ စရဏတစ္ခုခုကုိ က်င့္ေနတယ္ဆုိတာဟာလည္း ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ေတြ တစ္ကုိယ္ေကာင္းစိတ္ေၾကာင့္ က်င့္ေနတာမဟုတ္ပါပဲ လူ႔ပတ္ဝန္းက်င္ လူ႔အသုိင္းအဝုိင္းတစ္ခုလံုးရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

Thus, from the very depths of my heart, I would like to call upon everyone in the human world as [if we are starting] a movement! For those of you who have the causes and conditions to hear about this, I aspire that you would calmly settle your mind and offer to send all of your genuine affection of love and respect to the universe. Please utilize all of your mental vigor of peace and purity which you have learned and have practiced all this time. May all Buddhas and all Noble Holy Beings bear witness to our sincere heart toward our human kind during this time when everyone is undergoing apprehension and trepidation. We aspire to do something, no matter how minuscule, to dedicate to humanity. If we gain a moment of peace, then we pray that our humankind has this peace. However much quiescence, joy and serenity we have, may we share it all. May we bring all of our mental peacefulness, non-disturbance, non-resentment, all of our love and benevolence, all of our respect and gratitude, and entrust them all to the phenomenal sphere and to the furthest reach of the vast expanse of the cosmos. May all of our humankind and all living beings be interconnected with this genuine love,

in order to eradicate all animosity, competitiveness, and hatred and resentment so that the entirety of humankind can have a life of peace, joy, and unending happiness.

ဤသုိ႔အားျဖင့္ ကၽြန္ဳပ္ႏွလံုးသားရဲ႕ အနက္ရွုိင္းဆံုးတေနရာမွ ကမၻာေပၚရွိလူသားအားလံုးကုိ ေမတၱာရပ္ခံျခင္တာက ဒါဟာကမၻာလံုးဆုိင္ရာလႈပ္ရွားမႈတစ္ခုျဖစ္တယ္ဆုိတာပါပဲ။ ဒါကို ၾကာသိၾကရတဲ့သူတုိင္း မိမိရဲ႕စိတ္ကိုတည္ျငိမ္ေအာင္ထားနုိင္ျပီး ကမၻာၾကီးအတြက္ သင့္ရဲ႕ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ေလးစားမႈေတြ ျဖန္႔ေဝနုိင္ပါေစလုိ႔ ကၽြန္ဳပ္ ဆႏၵျပဳပါတယ္။ ဒီလုိအခ်ိန္မွာ သင္ေလ့က်င့္သင္ယူထား တဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းျဖဴစင္မႈဆုိုတဲ့ သင့္ရဲ႕စိတ္စြမ္းအားေတြကုိ အက်ိဳးရွိရွိအသံုးခ်လုိက္ပါ။ လူတုိင္း ရင္တထိတ္ထိတ္ စုိးရိမ္ေသာကျဖစ္ေနရေသာ ယခုအခါမ်ိဳးမွာ ဘုရားရွင္မ်ားႏွင့္ အရိယာသူေတာ္စင္မ်ားအားလံုး လူသားမ်ားအေပၚထားေသာ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ရဲ႕စစ္မွန္ေသာစိတ္သေဘာထားကုိ သက္ေသျပဳနုိင္ပါေစ . . .။ နည္းသည္မ်ားသည္ျဖစ္ေစ လူသားမ်ားအတြက္ ႏွစ္ျမွဳပ္ျပီး တခုခုျပဳလုပ္ဖုိ႔ရန္ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ ဆႏၵရွိပါတယ္။ တဒဂၤေလးပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ ျငိမ္းေအးမႈရလွ်င္ ထုိ႔အတူ လူသားမ်ား ျငိမ္ခ်မ္းၾကပါေစလုိ႔ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ ဆုေတာင္းပါတယ္။ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔မွာ မ်ားမ်ားရွိသေလာက္ ထုိအရာမ်ားကို မွ်ေဝပါတယ္။ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ရဲ႕ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအားလံုး ျငိမ္းခ်မ္းမႈအားလံုး ပရဟိတစိတ္အားလံုး ေက်းဇူးတရားမ်ားႏွင့္ေလးစားမႈအားလံုးကုိ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးနုိင္ျပီး ထုိအရာမ်ားအားလံုး စၾကာဝဠာအႏွံ႔သုိ႔ ျပန္႔ႏွံ႔ေရာက္ရွိပါေစ . . .။ လူသားမ်ားအားလံုး သတၱဝါမ်ားအားလံုး ေဒါသအာဃာတမ်ား အျပိဳင္အဆုိင္မ်ား အမုန္းတရားမ်ားမွကင္းေဝးျပီး လူ႔ေလာကၾကီးတစ္ခုလံုး အဆံုးမရွိေသာ ေပ်ာ္ရႊင္ ျငိမ္းေအးတဲ့ဘဝကုိ ပုိင္ဆုိင္နုိင္ၾကဖုိ႔ရန္အတြက္ အခ်င္းခ်င္း စစ္မွန္္ေသာခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖင့္ ဆက္ဆံနုိင္ၾကပါေစ . . . . . . . . . ။

In order to merge our collective praying efforts to benefit the entire world, we respectfully request all Venerables, Monks and Nuns, and Buddhists from near and far, as well as Friends from all other religions, to join us and the Sangha at Long Huong Pagoda to sit in meditation in the early morning at 4 a.m. and in the evening at 8 p.m. (Vietnam time zone), so that we can interconnect our electromagnetic field vibrations of light and love to bring transformation to the grim fate of our human kind and to pray for the world to soon have a future of lasting peace. With sincere thanks!

ကမၻာ့လူသားမ်ားအားလံုး ေကာင္းက်ိဳးတရားမ်ားရရွိခံစားနုိင္ၾကေစရန္အလုိ႔ငွါ အားလံုးစုေပါင္းျပီး ဆုေတာင္းပတၳနာျပဳၾကရန္ ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ သီလရွင္ဆရာေလးမ်ား၊ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ဗုဒၶဘာသာဝင္သူေတာ္ေကာင္းမ်ား၊ အျခားေသာ ဘာသာဝင္မ်ားပါမက်န္ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဖုိ႔ ေလးစားစြာ ေတာင္းဆုိအပ္ပါသည္။ Long Huong ဘုရားေက်ာင္းမွာ သီတင္းသံုးၾကတဲ့ သံဃာေတာ္မ်ား နံနက္ ၃ : ၃၀ နာရီႏွင့္ ည ၇:၃၀နာရီအခ်ိန္တြင္ တရားအားထုတ္ၾကရန္ျဖစ္ျပီး ဒီနည္းအားျဖင့္ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ရဲ႕စိတ္စြမ္းအားေတြ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္သြားျပီး လူသားေတြၾကံဳတြ႕ေနၾကရတဲ့ ကံၾကမၼာဆုိးေတြကိုလည္း ေျပာင္းလဲျပစ္နုိင္ပါတယ္။  ျငိမ္းခ်မ္းေသာ အနာဂါတ္ကမၻာၾကီးအတြက္ ကိုယ္စီၾကိဳးစားအားထုတ္ၾကပါစို႔ . . . . . ။

With sincere gratitude! 

Bhikkhu Thich Tue Hai
Long Huong Pagoda – February 8, 2020

ေမတၱာမ်ားစြာျဖင့္

ဘိကၡဳ Thich Tue Hai

Long Huong ဘုရားေက်ာင္း

ေဖေဖာ္ဝါရီ . ၂၀၂၀

 

 

 

Bài viết liên quan