ĐÙA GIỠN… Ở MÀNG NGOÀI CỦA TƯỞNG ẤM

  • Đăng bởi: Ban Biên Tập
  • |
  • 31/10/2021

 

Đ ù a  g i n . . .    m à n g  n g o à i  c a  t ư ở n g  m . . .

T r í c h   S á c h   L ư ợ c   G i ả n g   T i n h   T ú y   B á t   N h ã   B a   L a   M ậ t   Đ a

“Ví dụ như tất cả nhng hòn bt  đã bể hết rồi thì nguyên một mặt biển phẳng lặng hiện ra, nhưng nguyên mặt biển phẳng lặng này là nguyên cả hành ấm, cho nên chỉ cần gió lao xao là có bt tr li. Chỉ cần một tác duyên là nó sanh ý tưởng trở lại, không thoát được, nên mới gọi là chưa đủ lực định. Cho tới dần dần các tác duyên không còn động nữa, nghĩa là hành giả đã lắng sâu trong định rồi thì không còn bị động bởi các tác duyên bên ngoài nữa. Thành ra tất cả những công phu hiện tại của chúng ta chỉ là đùa gin   màng ngoài ca tưng m, chứ chưa đi sâu được. Bất quá chúng ta phá vỡ được cái bong bóng bt ni  trên mặt biển mà thôi.”

  
TK Thích Tuệ Hải

Bài viết liên quan