BÀI SÁM HỐI VÀ PHÁT NGUYỆN TRƯỚC LÚC NGỒI THIỀN

  • Đăng bởi: Ban Biên Tập
  • |
  • 09/03/2020

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con tên…, Pháp danh…, sinh năm…, địa chỉ…

Thành tâm kính lễ chư Phật mười phương, Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chư đại Bồ tát, chư vị Thánh hiền, chư vị Long Thiên Hộ Pháp đã từ bi che chở bảo bọc cho thân con được khỏe, tâm con được an suốt thời gian vừa qua. Nay con xin hướng về các Ngài đảnh lễ tạ ơn và xin các Ngài tiếp tục gia hộ che chở cho con được thân khỏe tâm an, tinh tấn tu hành cho đến ngày chứng quả Bồ đề.
Xin cho con được tỏ bày sám hối tất cả những tội lỗi mà con đã gây tạo. Trải qua vô lượng kiếp sanh tử về trước, do vô minh lầm lạc, ba nghiệp con đã gây tạo rất nhiều những tội lỗi , con đa gây bất an, đau khổ, phiền hận cho rất nhiều người, nhiều chúng sanh. Giờ đây con xin thành tâm sám hối tất cả những lỗi lầm, những tội nghiệp của con. Có những tội mà con có biết hoặc là con không biết; con có nghe hoặc con không nghe ; con có nghi hoặc con không nghi; con có nhớ hoặc con không nhớ…Tất cả đều xin được tỏ bày sám hối.
Cầu trên chư Phật mười phương, Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chư đại Bồ Tát, chư vị Thánh Hiền, chư vị Long Thiên Hộ Pháp chứng biết được lòng thành sám hối của con. Xin Từ bi chứng minh và gia hộ cho con được tiêu trừ tất cả những nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, oan khiên trái chướng nhiều đời nhiều kiếp. Tiêu trừ những định nghiệp và bất định nghiệp của chúng con. Tiêu trừ những vi tế hoặc, trần sa hoặc, nghiệp hoặc, lậu hoặc, tiêu trừ những vi tế ngã chấp, pháp chấp của chúng con.
Cầu cho chúng con được khai mở trí tuệ, thấu hiểu được Tam tạng Kinh điển, thấu hiểu chân lý, hoà nhập vào Bồ đề Tự tánh thanh tịnh để từ đây cho đến mãi mãi về sau, tất cả những suy nghĩ, những lời nói và những việc làm của chúng con đều xuất phát từ Bồ đề Tự tánh thanh tịnh. Luôn xứng hợp với chân lý, luôn xứng hợp với tâm ý của chư Phật mười phương, để lợi lạc chúng sanh đền ơn chư Phật. Con xin nguyện được ấn khả làm sứ giả của Như Lai, để chuyển giáo Pháp bí mật nhiệm mầu của chư Như Lai đến khắp tất cả chúng sanh muôn loài có tâm cầu đạo qủa Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, có tâm mong cầu lợi lạc cho chúng sanh giữa trần gian này. Cầu cho khắp tất cả chúng sanh muôn loài luôn được tinh tấn tu hành. Phước đức trí tuệ mỗi ngày một tăng trưởng sớm đạt được đạo qủa Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.
***

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính thưa chư vị giác linh, chư vị hương linh và những chúng sanh ngộ sát…cùng tất cả các loại cô hồn. Trong luân hồi sanh tử nhiều kiếp vừa qua tôi và quý vị đã gặp nhau trong duyên thuận nghịch. Đã từng gây sự vướng mắc, gây khó khăn đau khổ, bất an cho nhau. Giờ đây tôi xin hướng về tất cả những oan trái , oan nghiệp trong nhiều đời nhiều kiếp mà tỏ bày sám hối. Trong sanh tử vô lượng kiếp về trước chúng tôi đã lỡ gây đau khổ bất an , gây phiền hận cho quý vị, làm cho quý vị phiền hận khổ đau bất an. Giờ đây chúng tôi xin thành tâm hướng về quý vị sám hối. Mong quý vị tha thứ tất cả những lỗi lầm mà tôi đã gây tạo. Mong quý vị xả bỏ những phiền hận, những oán hờn hướng về chúng tôi. Chúng tôi nguyện đem hết tất cả những công đức tu hành của mình hồi hướng đến cho quý vị mong quý vị Quy y Phật, Quy y Pháp, Quy y Tăng.
Quy y Phật lưỡng túc tôn
Quy y Pháp ly dục tôn
Quy y Tăng chúng trung tôn.
Quy y Phật rồi, Quy y Pháp rồi, Quy y Tăng rồi.
Mong quý vị tan biến rũ bỏ tất cả những khổ đau oán hờn. Thân tâm được thanh tịnh nhẹ nhàng, để chúng ta cùng trở thành pháp lữ nương nhau tu hành cho đến ngày giác ngộ giải thoát.
***

KHẤN NGUYỆN
Con thành tâm kính lễ chư Phật mười phương. Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chư đại Bồ tát, chư vị Thánh hiền. Giờ này xin cho con được tiếp nhận, kết nối, câu thông, hoà quyện và tan biến trong năng lượng Từ Bi và Trí tuệ của các Ngài. Để giờ này tâm con được hoàn toàn tỏa sáng, thấu tận tất cả những nghiệp tập sanh tử để phá vỡ những vô minh nghiệp chướng của chúng con. Đạt được trí tuệ giác ngộ tối thượng như chư Phật đã đạt. Xin cho tâm chúng con mở ra để yêu thương vũ trụ này và yêu thương tất cả chúng sanh muôn loài trong pháp giới mong lợi lạc chúng sanh đền ơn chư Phật.

 

***
***

Sám Hối xong. Sau đó hít thở ba hơi thật sâu rồi thả lỏng thân tâm đến mức độ tự nhiên như nhiên nhưng cột sống vẫn giữ thằng vuông góc với mặt đất. Lúc này hơi thở xảy ra như thế nào cứ để yên như vậy, không cố ý kéo dài hơi thở, không điều chỉnh hay làm chủ hơi thở, mà cứ thả lỏng toàn thân để hơi thở ra vào tự nhiên mình chỉ rõ biết. Mọi thứ xảy ra đều rõ biết một cách tự nhiên như nhiên không chú ý tập trung.
Tất cả những nghiệp tập, ý niệm giấy khởi chỉ rõ biết một cách tự nhiên như nhiên, không cần bình phẩm, không cần lấy bỏ hơn thua, không cần xua đuổi. Cứ để mọi thứ hiện khởi một cách tự nhiên , mình chỉ cần nhẹ nhàng rõ biết là đủ. Như thế mọi thứ vọng nghiệp, vọng tưởng sẽ tự động được hoá tán trong trí tuệ tỏa sáng mà không cần phải dụng công (Nếu ai muốn hiểu biết chi tiết rõ hơn, xin xem bài Phương Pháp Toạ Thiền của Sư Phụ hướng dẫn trên trang YouTube chùa Long Hương)

***

HỒI HƯỚNG
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.
Nguyện đem tất cả những an lạc thanh tịnh của con, xin gửi đến tất cả những người đang loạn lạc, đang đau khổ bất an, mong mọi người sẽ tiếp nhận được năng lượng yêu thương yên ổn và thanh tịnh của con. Xin chư Phật chứng minh cho tình thương của con gửi đến vũ trụ này. Những nơi nào con nghe, con hiểu, con thấy từ loài người cho đến các cõi giới. Mong rằng mọi người sẽ tiếp nhận tình thương của con mà xoá đi những oán hận thù hằn. Mong rằng năng lượng tình thương này sẽ làm xoa dịu những nỗi bất an đau khổ của mọi người mọi loài. Cầu mong cho muôn loài và pháp giới chúng sanh sạch hết những oán hận, hiềm thù, uất hận …để thân tâm được thanh tịnh an lạc.
Đối với những hương linh , vong linh thập loại cô hồn trong khắp mười phương pháp giới này. Nhờ từ lực và trí tuệ của chư Phật soi sáng tâm hồn họ. Để các loài các cõi sạch hết những phiền hận, khổ đau, oán hờn… để thần thức họ được nhẹ nhàng siêu thoát.
Con nguyện gửi tất cả từ tâm, bình an, hạnh phúc của con vào vũ trụ này. Mong vũ trụ sẽ lan tỏa tình thương yêu này mà xoá hết những thù hằn, oán hận, tranh đấu hơn thua. Để nhân loại được sống trong cảnh bình an và hạnh phúc, có đầy đủ trí tuệ nương Chánh pháp tu hành cho đến ngày giác ngộ giải.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
*******

(Kính ghi lại lời dạy của Tôn Sư Thích Tuệ Hải)
Ban Biên Tập chùa Long Hương

 

 

 

 

YẾU QUYẾT TRONG THỜI TỌA THIỀN - BÀI 1 - TT. Thích Tuệ Hải (Tối thứ 6 ngày 29.5.2020)

YẾU QUYẾT TRONG THỜI TỌA THIỀN - BÀI 2- TT. Thích Tuệ Hải (Tối thứ 6 ngày 05.6.2020)

Bài viết liên quan