THÔNG ĐIỆP “BÌNH AN CHO NHÂN LOẠI” – Tiếng Đức – “EINE FRIEDENSBOTSCHAFT FÜR DIE MENSCHHEIT “

  • Đăng bởi: Ban Biên Tập
  • |
  • 03/04/2020

Vietnamese – English – Deutsch (German)

THÔNG ĐIỆP “BÌNH AN CHO NHÂN LOẠI”

A MESSAGE OF PEACE FOR OUR HUMANKIND

“EINE FRIEDENSBOTSCHAFT FÜR DIE MENSCHHEIT “

 

MỖI NGƯỜI CẦN GÓP PHẦN BÌNH YÊN CHO HÀNH TINH XANH MÌNH ĐANG SỐNG

EACH OF US NEEDS TO CONTRIBUTE TO THE PEACE AND STABILITY

OF THIS GREEN PLANET WHERE WE LIVE

JEDER EINZELNE IST AUFGERUFEN, EINEN BEITRAG ZU LEISTEN ZUM FRIEDEN UND ZUR STABILITÄT

DIESES GRÜNEN PLANETEN, AUF DEM WIR LEBEN 

Bhikhhu Thich Tue Hai

Thân gởi đến tất cả mọi người trên toàn thế giới!
 Dear Everyone in Our Entire World!
  Liebe Alle auf unserer ganzen Welt!

Tôi vốn là một nhà tu theo đạo Phật, nhìn thấy thảm cảnh của nhân loại đang phải chịu như bây giờ, tôi cảm thấy trong lòng rất xót xa… Trước hết tôi xin chia sẻ những khổ đau, bất an, mất mát và sợ hãi của tất cả mọi người trên toàn cầu. Tôi xin gửi sự bình an phúc lạc vô phiền vô hận, không sợ hãi, không bấn loạn và tất cả tình yêu thương của tôi đến với tất cả nhân loại trong hành tinh này.

I am originally a monk following the Buddhist tradition. At the time being, as I am witnessing the calamities which our humankind has to endure, it pains my heart greatly. First and foremost, my thoughts go out to all of you in the world who are undergoing suffering, uncertainty, loss and apprehension. To all of mankind, to each and every one of you who are living on this planet, I would like to send out the energy of peacefulness, calmness, happiness, non-disturbance, non-resentment, fearlessness, non-distress and all of my affectionate love.

Ich bin Mönch in der buddhistischen Tradition; wenn ich die derzeitigen Katastrophen beobachte, die die Menschheit ertragen muss, so schmerzt es mich zutiefst. Meine Gedanken sind bei all jenen, die Leiden, Verunsicherung, Verlust und Angst erleben. Allen Menschen, jedem einzelnen von euch, die ihr auf diesem Planeten lebt, sende ich die Energie von innerem Frieden, Besonnenheit, Freude, Gelassenheit, Furchtlosigkeit, der Freiheit von Not und Groll und meine ungeteilte, liebevolle Zuwendung.

Theo đạo Phật thì chúng tôi tin rằng có luân hồi. Vì vậy trong sanh tử vô lượng kiếp, từ khi hình thành quả địa cầu này thì bắt đầu có chúng sanh. Tất cả chúng sanh dù là vi trùng nhỏ nhít cũng đều có tâm linh, họ là những sinh linh đang sống. Con người đã quên đi nguồn cội của mình và bắt đầu cho sự tàn sát, giết chóc, hãm hại lẫn nhau. Do đó thế giới càng ngày càng đen tối, sự oán hận hiềm thù vì chết chóc của những sinh linh đã tràn ngập khắp hành tinh này. Những sinh linh vì mang đầy oán hận nên không thể thọ thân trở lại, vì vậy họ đã trở thành những loại vi rút độc hại với đầy tâm oán hận có thể giết chết loài người. Cho nên thế giới nay hiểm nạn này, mai hiểm nạn kia, chiến tranh tàn khốc, thiên tai, dịch bệnh … luôn luôn xảy ra, tất cả đều do sự tàn độc ác tâm của loài người mà tự chiêu cảm.

According to Buddhism, we believe that there is a continuous, transmigrated cycle of life and death. Thus, throughout our countless birth and death cycles, ever since our Mother Earth came into existence, there has always been living beings. We further believe that all living beings, even as minuscule as bacteria, have spirituality, because they are beings that are actually living. As humans, we have forgotten the [collective] root [we share with other living beings], and thus, atrocities, killing, and harmful actions toward each other have taken place [since the very beginning]. Therefore, this world is turning grimmer day by day, and the hatred, anger and animosity of the multitudes of those living beings who have been killed permeate this entire planet. Due to their minds overfilling with resentment and vengeance, these living beings could not take rebirth in a physical body again, and thus, they have [taken on different forms, such as] the disastrous viruses to bring death to humankind. This world, therefore, constantly has to face with one peril today, and another tomorrow, with deadly wars, natural disasters, and pandemics. These catastrophes always happen, and they are, indeed, induced by the mind of hatred and hostility of human beings themselves.

Entsprechend der buddhistischen Lehre glauben wir, dass es eine fortgesetzte Folge von Wiedergeburten, einen Kreislauf von Leben und Tod gibt. Daher hat es immer schon Lebewesen gegeben – seit der Entstehung unserer Mutter Erde, durch all unsere zahllosen Zyklen von Geburt und Tod. Wir glauben weiters, dass alle Lebewesen, selbst so winzige wie Bakterien, Spiritualität besitzen, denn es sind Wesen, die tatsächlich leben. Wir als Menschen haben die gemeinsame Wurzel vergessen, von der wir zusammen mit allen anderen lebenden Wesen abstammen – das ist der Grund, warum es seit allem Anbeginn zu Gräueltaten, Tötungen und abträglichen Handlungen untereinander kommt. Deshalb wird diese Welt von Tag zu Tag trostloser und der Planet ist durchtränkt vom Hass, Zorn und von der Feindseligkeit einer Unzahl an ermordeten Wesen. Da deren Geist mit Verbitterung und Rachegedanken erfüllt ist, können diese Lebewesen keine Wiedergeburt in einem physischen Körper annehmen; somit nehmen sie andere Formen an, wie etwa die von verheerenden Viren, um der Menschheit den Tod zu bringen. Diese Welt muss daher ohne Atempause heute dieser und morgen jener Gefahr ins Auge blicken – vernichtenden Kriegen, Naturkatastrophen, Pandemien. Diese Formen von Unheil können wir laufend beobachten; ihre Ursache freilich liegt in der Haltung der Menschen selbst, die von Abneigung und Feindseligkeit geprägt ist.

Chính loài người đã hủy hoại toàn bộ thiên nhiên, gây đảo lộn hết tất cả vũ trụ này. Muốn lập lại trật tự vũ trụ thì từng người trong lòng phải tự lập lại trước, mỗi người phải tự gạn lọc nơi tâm mình không còn mưu đồ giết chóc, hơn thua thù hận nhau nữa, đúng với câu “Tâm bình thì thế giới bình”. Nếu chúng ta còn yêu thương hành tinh này và muốn nó tồn tại lâu hơn thì chính mỗi người sống trong hành tinh này phải bình tâm lại, xóa đi tất cả những tranh đoạt hơn thua cá nhân ích kỷ, dừng lại những cuộc tàn phá rừng, hủy hoại môi trường sống của thiên nhiên, giết hại muôn vật và mưu sát đồng loại … Nếu chúng ta không làm được những điều này thì sẽ chứng kiến một ngày loạn thật xảy ra. Bây giờ mầm mống này đã lan tỏa khắp nơi rồi. Ai cũng muốn hơn thua tranh đoạt, đụng tới quyền lợi của họ là sẵn sàng mưu hại trả thù, hơn thua giết chóc… oán hận đã tràn ngập khắp hành tinh này. Như vậy bảo sao mà thế giới này không loạn?

It is actually human beings who have brought destruction to Nature and have disconcerted this whole universe. Therefore, if we want to bring back order to the universe, each and every one of us, first and foremost, must reinstate the order in our own heart-mind; each and every one of us must sift through and filter our mind so that there will be no more horrid vengeful schemes, resentment and anger, nor any retaliation with enmity. It would then be in accordance with what we say about “Peaceful Mind, Peaceful World.” If we still love this planet and want it to last for a while longer, then each of us inhabitants on this planet have to settle our minds peacefully, to eradicate our power struggle to retaliate with selfishness, to end the destruction of forests, to stop the devastation to the natural environment, and to bring an end to the killing of multitudes of beings and plotting assassination of fellow humans. If we cannot do that, then we will witness the day when real troublous turmoil would ravage. Nowadays, the kernels of this turmoil have already been dispersed everywhere far and wide. Everyone wants to fight to win over others, to crucify others… and hatred and hostility pervade this entire planet. If so, then how can this world not be ravaged by disarrangement?

Wir Menschen selbst haben die Zerstörung der Natur herbeigeführt und das ganze Universum aus dem Gleichgewicht gebracht. Wenn wir daher die universelle Ordnung zurückhaben wollen, muss jeder einzelne von uns zu allererst die Ordnung im eigenen Herz-Geist wiederherstellen; jeder einzelne von uns muss akribisch den eigenen Geist durchforsten, so dass keine grimmigen Rachepläne, kein Groll oder Zorn, keine feindseligen Vergeltungsgedanken mehr darin wohnen. Dann wären wir im Einklang mit [dem Spruch] „Friede im Geist, Friede in der Welt“. Sofern wir diesen Planeten nach wie vor schätzen und ihn gerne noch ein Weile behalten möchten, muss jedeR Erdbewohner*in den eigenen Geist auf Frieden ausrichten, den selbstsüchtigen Drang nach Vergeltung ausmerzen, mit der Zerstörung der Umwelt aufhören und einen Schlusspunkt setzen sowohl hinter Massentötungen von Lebewesen, als auch hinter Pläne zur Vernichtung unserer Mitmenschen. Wenn wir das nicht schaffen, werden wir den Tag erleben, wo echtes Chaos losbricht. Die Samen für dieses Chaos sind bereits in allen vier Himmelsrichtungen gesät worden: Jeder will kämpfen, um besser zu sein als die anderen und um die anderen ans Kreuz zu schlagen… Abneigung und Feindschaft prägen den ganzen Planeten. Wie sollte, unter diesen Umständen, die Welt nicht ver-rückt und aus dem Lot sein?

Nếu chúng ta không muốn chiêu cảm những ác báo này và mong muốn cho thế giới bình an hạnh phúc thì ngay từ bây giờ nơi tâm mình phải sạch hết những oán hận hiềm thù. Mình phải bắt đầu sống từ tâm yêu thương thanh tịnh của mình, để sóng từ hiềm thù không còn trong tâm mình nữa. Mình phải phát ra sóng từ yêu thương tôn kính bằng tất cả chân tình của mình gửi đến cho những sinh linh đang oán hờn, đang phiền hận, để những sinh linh này chạm đến được sóng từ yêu thương của chúng ta thì họ không còn oán hờn phiền hận nữa. Để khi họ vừa chạm tới con người thì làm cho người đó khỏe lên không còn bệnh khổ bất an và được vui vẻ khỏe mạnh. Điều này ai cũng có thể làm được.

If we do not want to engender this unwholesome, vicious repercussion and we have the wish for our world to be in peace and happiness, then from this point onward, we must relinquish all resentment and animosity. We must begin to live with a mind of love and purity, so that the electromagnetic waves of resentment and hostility no longer exist in our mind. We must genuinely generate the vibrations of love and respect, and mentally send them to the resentful, hateful living beings, so that when they are touched by our vibrations of love, they themselves would no longer have resentment and animosity. Instead, when they come in touch with others, they would make others stronger with no more illness and anxiety, by giving them health and happiness. To send out our vibrations of love to the world is something that any one of us can do.

Wenn wir diese unheilvollen Auswirkungen verhindern wollen und, im Gegenteil, den Wunsch hegen, unsere Welt möge voller Frieden und Glück sein, dann müssen wir von heute an auf jeglichen Groll und jede Feindseligkeit verzichten. Wir müssen beginnen, einen Geist von Zuwendung und Lauterkeit in unserem Leben zu kultivieren, sodass die elektromagnetischen Wellen von Groll und Feindschaft in unserem Geist ausgelöscht werden. Wir müssen aufrichtig Schwingungen von Liebe und Respekt in uns erzeugen und sie im Geist den feindseligen, verbitterten Lebewesen senden, sodass sie, von unserer liebevollen Schwingung berührt, keinen Zorn und kein Übelwollen mehr verspüren. Stattdessen werden sie, wenn sie mit anderen in Kontakt kommen, diese anderen stärken und statt Krankheit und Beklommenheit Gesundheit und Freude in ihnen bewirken. Liebevolle Schwingungen in die Welt hinauszuschicken ist etwas, das jede und jeder von uns tun kann.

Cho nên chúng ta hãy cùng chung với chư Tăng Ni và Phật tử ở khắp nơi trên hành tinh này, mỗi thời công phu chúng ta hãy gởi gắm tình thương yêu bao dung và sự tri ân của mình đến với vũ trụ. Năng lực này chúng ta không thấy nhưng thật sự là một sự chuyển hóa, vì tâm linh làm cho vật chất hiện hữu. Năng lực của tâm linh còn mạnh gấp triệu triệu lần vật chất. Tâm chúng ta động theo chiều nào thì sóng từ và năng lực đó sẽ tràn ngập khắp không gian này theo chiều đó. Nếu tất cả những người trên thế giới này một phen rũ sạch tất cả những oán hận thù hằn thì bệnh dịch, khổ nạn sẽ hết liền ngay tức khắc. Đây không phải là vấn đề tôn giáo mà là một hiện thực đang có trong vũ trụ này.

Thus, let all of us inhabitants on this planet, together with all Ordained and Buddhist members in each of our practice sessions, entrust our energy of love, magnanimity and gratitude to the universe. Although we may not actually “see” this energy, in reality, it is a force of transformation; in fact, it is spirituality that makes matter exist. The power of spirituality is one hundred times stronger than the power of matter. Therefore, whichever direction our mind is moving toward, then our vigor and electromagnetic waves would be sent into space in the same direction. If right in this very moment, all the people living in this world, once and for all, completely cleanse themselves of all resentment and vengeful animosities, then the pandemic and calamities would instantly come to an end. This is not a religious matter but the very existing reality of this universe.

Bewohner dieser Erde, lasst uns also gemeinsam mit den Ordinierten und allen Mitgliedern der buddhistischen Gemeinschaft in jeder Praxis-Sitzung unsere Energie der Liebe, Großzügigkeit und Dankbarkeit dem Universum anvertrauen. Obwohl wir diese Energie vielleicht nicht wirklich sehen können, ist sie in Wirklichkeit eine transformative Kraft; in der Tat ist es so, dass erst Spiritualität die Materie hervorbringt. Die Kraft der Spiritualität ist hundertmal stärker als die der Materie. Je nachdem welche Richtung unser Geist einschlägt, unsere Kraft und die elektromagnetischen Wellen werden in der gleichen Richtung ins All geschickt. Wenn genau jetzt, in diesem Augenblick, alle Menschen dieser Welt sich ein für allemal von Groll und Vergeltungsgedanken befreiten, würden sowohl die Pandemie als auch andere Katastrophen schlagartig zu Ende sein. Das ist keine Frage der Religion, sondern die tatsächlich wirkende Realität dieses Universums.

Chúng ta phải tự xét lại mình! Đối với trần gian này mình vận hành bằng tâm gì? Nếu tâm mình xấu ác mình mới có thể kết nối với những tâm thù hằn oán ghét, chiêu cảm nó đến với mình và có thể giết chết được mình. Bây giờ muốn dứt sạch thù hằn oán ghét trong tâm thì chỉ có một tình thương, đó là mong muốn cho mọi người chung sống an vui hạnh phúc, mong muốn cho mọi người đều phải nghĩ đến nhau, chăm lo săn sóc tương trợ cho nhau trong hành tinh này. Mình phải đem tâm lực của mình hướng về các cõi âm, để tâm họ cũng chuyển đổi bằng tình thương chứ không còn hận thù oán ghét nữa thì thế giới này lập tức bình an. Nhưng không ai tin chuyện này, họ cho rằng đây là vấn đề tâm linh nhưng tâm linh năng lực của nó bằng triệu triệu lần vật chất. Lực vật chất không có giá trị nếu mình đem những vật chất để chống đối hơn thua thù hằn với nó thì lập tức nó sẽ tìm cách hơn thua để diệt trừ mình. Đây là Nhân Quả. Nếu như tâm linh không hơn thua đấu tranh, giành giựt, tàn sát lẫn nhau thì thế giới thanh bình ngay tức khắc. Mọi khổ nạn dịch bệnh sẽ biến mất ngay khi tâm con người thay đổi.

Let us re-examine ourselves! With what kind of mind are we functioning towards in our mortal world? If our mind is malevolent, it can connect with other minds of vengeful animosity; it can attract them toward us, and they can thus bring death to us. If we want to be utterly free of vengeance and hatred in our mind right now, then we should feel nothing but love and wish for everyone on this planet to live peacefully and happily, to be thoughtful and considerate of each other, to take care of each other and to be mutually supportive of one another. We also need to entrust this mental power to the underworld so that the minds of those incorporeal beings would also transform due to the power of our love; they would no longer hold on to grudges, hatred and animosity, and thus, this world would instantaneously become peaceful and stable. Yet, no one believes [that this can be done]. They think that this is spiritual [as it has nothing to do with matter or viruses]; however, in reality, the spiritual power is over a million times more vigorous than that of physical matter. The power of physical matter is of no value [in comparison to the spiritual power]. If we still turn our mind of resentment and hatred toward the like-minded living beings and want to fight over them, to retaliate, then they would find ways to win over us and to eradicate us. This is unavoidable karma, cause and effect. However, all catastrophes and pandemics would dissolve the very moment our human mind transforms.

Lasst uns daher in uns gehen! Mit welcher Geisteshaltung begegnen wir anderen in dieser Welt der Sterblichen? Wenn unser Geist arglistig ist, wird er sich mit anderen verbinden, die nach Vergeltung trachten; er kann diese anziehen und so können sie uns Verderben bringen. Wenn wir unseren Geist augenblicklich und restlos von Rachsucht und Hass befreien wollen, so brauchen wir lediglich unverfälschte, liebevolle Zuneigung zu in uns zu erzeugen und allen Wesen auf diesem Planeten zu wünschen, dass sie in Frieden und glücklich leben mögen, achtsam und rücksichtsvoll miteinander umgehen, füreinander sorgen und einander unterstützen. Wir müssen diese geistige Kraft auch der Unterwelt zur Verfügung stellen, so dass der Geist dieser körperlosen Wesen ebenfalls verwandelt wird kraft unserer liebevollen Zuwendung; sie werden dann nicht länger Groll, Hass und Feindseligkeit hegen und damit wäre diese Welt augenblicklich friedvoll und wohlgeordnet. Doch niemand glaubt daran [dass dies machbar ist]. Die Menschen glauben, dies sei eine rein geistige Angelegenheit [da sie nichts mit Materie oder Viren zu tun hat]; in Wirklichkeit ist die geistige Kraft jedoch millionenfach stärker als die der physischen Materie. Die Kraft der Materie ist bedeutungslos [im Vergleich zur Kraft des Geistes]. Wenn wir unseren ungehaltenen und missgünstigen Geist weiterhin auf gleichgesinnte Lebewesen richten, sie bekämpfen und auf Rache sinnen, dann werden sie Mittel und Wege finden um uns zu besiegen und auszulöschen. Das ist unvermeidliches Karma, Ursache und Wirkung. Hingegen würden alle Katastrophen und Pandemien schlagartig versiegen, in dem Moment wo wir unseren menschlichen Geist transformieren.

Ngay đây, chúng ta không cần theo một tôn giáo nào cả nhưng trong lòng mình rũ sạch những phiền não hận thù, yêu thương quý kính mọi người mọi loài, tha thứ cho những điều mà từ trước tới giờ trong lòng mình bị gút mắc thì chúng ta tự động sẽ bình an phúc lạc. Thật ra tất cả các tôn giáo đều khuyên tín đồ của mình làm điều này nhưng không mấy ai làm được … Ngược lại oán hận thù hằn thì mỗi ngày một chồng chất lên. Những nhà cầm quyền thì chế tạo vũ khí gây ra chiến tranh tàn sát giết chóc nhau. Những người có thế lực mạnh thì luôn luôn lấn lướt kẻ yếu, dùng mọi thủ đoạn để hủy diệt nhau, dùng thế lực của mình để áp chế người khác … Chính mình đã gây nhân bất an thì làm sao có sự bình an? Mình đang đứng trên bờ vực nguy hiểm mà đòi sự bình an thì điều này sẽ không bao giờ có. Cho nên trong lòng lúc nào cũng lo âu sợ hãi tìm đủ cách để bảo vệ mình và người thân của mình… Nhưng làm sao bảo vệ được? Làm sao bình an được khi nhân tố tàn sát hận thù ở ngay trong lòng mình? Vì vậy thế giới này sẽ không có được một ngày bình yên trong khi nhân loại rất cần điều này.

We do not need to follow any religion, but if we can utterly rid of the mind of torment and hostility, if we can love and respect all people and all species, and if we can forgive anything that has tied a knot in our heart-mind, then we would automatically become peaceful and blissful. In reality, all religions recommend their followers to do the same thing, but not too many can do it…. On the contrary, hatred and animosity continue to pile up day after day. The governments develop arms and cause deadly wars to happen. Those with power constantly intimidate and ambitiously push others over, adopt devious ploys to eliminate each other and employ their authoritative influence to suppress others…. It is us who conceive the seeds of turbulence, then how can there be any peace and stability? We are standing on the brink of peril, yet demand peace, so it will never happen like that. Thus, in our mind, we always have anxiety and fear, and we look for different ways to protect ourselves and our loved ones.… But how can we protect them? How can there be any peace and stability when the causes of deadly destruction and animosity are within our own mind? This world, therefore, will not have a single peaceful day, yet mankind utterly needs it.

Wir brauchen keiner Religion zu folgen, und dennoch können wir unseren Geist radikal von Bedrängnis und Feindseligkeit befreien, sofern wir es schaffen, alle Menschen und alle Wesen liebevoll wertzuschätzen und zu respektieren: Wenn wir alles nachsehen können was eine Verknotung in unserem Herz-Geist verursacht hat, werden wir automatisch inneren Frieden und inneres Glück erlangen. In Wahrheit empfehlen alle Religionen ihren Anhängern das Gleiche, doch nur wenige können es tatsächlich umsetzen… Im Gegenteil, Hass und Feindseligkeit türmen sich von Tag zu Tag höher. Regierungen entwickeln Waffen und treten vernichtende Kriege los. Jene, die Macht besitzen, schüchtern andere ein, um sie, von Ehrgeiz getrieben, aus dem Rennen zu schlagen; sie schmieden hinterhältig Ränke um einander auszumerzen und sie nutzen ihre Autorität und ihren Einfluss, um andere zu unterdrücken… Da wir selbst es sind, die die Saat der Unruhe streuen, wie sollen da Frieden und Stabilität gedeihen? Wir stehen an der Schwelle zum Untergang und fordern Frieden ein – doch so wird er nie zu Stande kommen. Daher ist unser Geist stets von Furcht und Angst erfüllt, und wir suchen nach Wegen, um uns und unsere Lieben zu schützen… Doch wie können wir sie schützen? Wie kann es Frieden und Stabilität geben, wenn die Ursachen für tödliche Zerstörung und Feindseligkeit in unserem eigenen Geist zu finden sind? Diese Welt wird daher keinen einzigen Tag des Friedens erfahren, und doch ist er das, was die Menschheit am verzweifeltsten braucht.

Thật sự là rất cần!!! Rất cần! Để xóa đi những oán thù chiến tranh tàn sát. Rất cần! Để xóa đi những phân chia ranh giới tôn giáo, quốc gia, chủng tộc… Thế giới này, nhân loại này và tất cả chúng sanh rất cần được sự bình an.

It is truly, absolutely needed! Extremely needed! To eradicate animosity, war and genocide. Extremely needed! To eradicate divisions between religions, countries, nationalities…. This world of ours, all of mankind and the entirety of all living beings utterly need peace and stability.

Er ist wahrhaftig und fraglos notwendig! Bitter notwendig!Um Feindseligkeit, Krieg und Völkermord auszulöschen. Bitter notwendig! Um die Spaltung zwischen Religionen, Ländern, Nationen zu überwinden.
Diese unsere Welt, die ganze Menschheit und die Gesamtheit der Lebewesen brauchen dringendst Frieden und Stabilität.

Nếu như tôi có thể kêu gọi được những vị lãnh đạo của toàn cầu thì tôi mong họ phát khởi phong trào lớn cho nhân loại. Nghiêm cấm tất cả những người sử dụng vũ khí để hãm hại nhau. Những người có tâm ác gây rối cho xã hội thì bắt nhốt lại, khi nào họ ăn năn hối cãi thì thả họ ra, để họ không phát sóng làm rối loạn từ trường trong xã hội này. Toàn cầu đem vũ khí cất hết, thế giới dừng chiến tranh. Từ thẳm sâu trong lòng các vị lãnh đạo không còn chiến tranh hơn thua nữa. Họ thương họ như thế nào thì họ thương dân họ như thế đó. Họ thương con họ như thế nào thì họ thương con dân như thế đó và chỉ cần họ thương con dân và toàn nhân loại thì mọi chuyện trên thế giới này bình yên!

If I can call upon the world leaders, I would hope that they can launch a big movement for mankind. They should forbid everyone to use arms to bring harm to one another. All those who are evil-minded and cause trouble and disorder to society must be incarcerated until they themselves become remorseful and repent; otherwise, they would continue to generate electromagnetic waves to cause disturbance to the collective vibrations of this society. Globally, all arms must be put away and all wars must come to an end. Deep, deep in the mind of all world leaders, there should be no more competitiveness for war. However they love themselves, they should love their subjects as such. However, they love their own children, they would love the children of their subjects as such, and thus, only if they genuinely have love for their people and for all humanity, similarly to the love they have for their own children, then everything in this world would be peaceful and stable!

Wenn ich mich hier an die führenden Politiker und Politikerinnen wende, so hoffe ich sehr, dass sie eine machtvolle Bewegung für die Menschheit in Gang setzen. Es sollte allen verboten sein, Waffen zu verwenden und einander Schaden zuzufügen. Alle jene, die Übles im Schilde führen, den Frieden und die Ordnung der Gesellschaft stören, sollen eingesperrt werden, bis sie von selbst Reue empfinden und Buße tun; andernfalls würden sie weiter elektromagnetische Wellen erzeugen, die die kollektive Schwingung der Gesellschaft stören. Global gesehen müssen sämtliche Waffen niedergelegt und alle Kriege beendet werden. Ganz tief innen im Geist aller führenden Politiker*innen darf es kein kriegerisches Konkurrenzdenken mehr geben. Ebenso wie sie sich selbst wertschätzen und lieben, so sollten sie ihre Bürger*innen wertschätzen und lieben. Ebenso wie sie ihre eigenen Kinder lieben, so sollten sie die Kinder ihrer Bürger*innen lieben; erst wenn sie aufrichtig Liebe für ihre Völker und für die ganze Menschheit empfinden, entsprechend der Liebe zu ihren eigenen Kindern, erst dann wird Friede und Stabilität in dieser Welt einkehren!

Hiện tại thế giới đang lâm vào hiểm nạn, mọi người đang đau khổ khóc than bấn loạn vì dịch bệnh. Ở những vùng có dịch bệnh hoặc lân cận, mọi người đang bấn loạn kinh hoàng, họ kêu cứu bằng tất cả hy vọng còn sót lại, nếu ai cứu được họ thì dù đánh đổi gì họ cũng đổi. Loạn lạc không thể tưởng tượng nổi! Bất an không thể nào tưởng tượng nổi! Những người bị nhiễm bệnh thì lần lượt qua đời một cách bi thảm, người còn lại hồi hộp lo âu. Ăn miếng cơm họ không dám ăn, uống miếng nước họ không dám uống… lương thực thì cạn kiệt dần, tự nhốt mình trong nhà không dám ra đường. Trong lòng đầy lo âu sợ hãi không biết mình rồi sẽ ra sao!

Currently, our world is falling into calamities; everyone is undergoing suffering, lamenting, and being frantic due to the pandemic. In the affected areas or their vicinities, everyone is being muddled, awestruck. People are crying for help with what is left of hope, and if anyone can help them, they would exchange it with whatever they have. Unimaginable turmoil! Unimaginable insecurities! Those who were infected, one by one, passed away tragically, and those who are left feel suspended and agonize. They don’t dare to eat a morsel of food nor take a sip of drink.… Provisions are rapidly depleting, and they have to self-quarantine at home, not daring to go out on the street. Their mind is filled with anxieties and fear, not knowing what is in hold for them!

Derzeit bricht eine Katastrophe nach der anderen über unsere Welt herein; wir alle leiden, klagen und sind außer uns aufgrund der Pandemie. Sowohl in den betroffenen als auch den angrenzenden Gebieten sind alle aufgelöst und schreckensstarr. Die Menschen rufen mit dem letzten Rest von Hoffnung um Hilfe, und wenn irgendjemand ihnen helfen könnte, würden sie alles dafür geben was sie besitzen. Unvorstellbares Chaos! Unvorstellbare Hilflosigkeit! Diejenigen die sich angesteckt haben sterben tragisch, einer nach dem anderen, und die Überlebenden fühlen sich wie im luftleeren Raum und leiden Qualen. Sie wagen es nicht, einen Bissen zu essen oder einen Schluck zu trinken… Die Vorräte gehen rasch zur Neige, doch sie müssen in Selbstisolation bleiben und wagen es nicht, auf die Straße zu gehen. Ihr Geist ist voller Düsternis und Ängste, nicht wissend was sie erwartet!

Chúng ta đang ở nơi bình an nên chúng ta không sợ chết nhưng đồng loại của mình đang sợ. Họ cũng là con người như mình mà! Ai cũng có quyền sở hữu sự bình an hạnh phúc. Nhưng bây giờ quyền đó họ mất rồi thì nỗi khổ không thể nào diễn tả được.

Here we are living in a stable and peaceful place; thus, we are not afraid of dying, but our human fellows are living in fear. [Ultimately] they are no different than us! Everyone has the right to possess peace and happiness. However, this right has now been lost and the torment is undescribable.

Wir aber sitzen hier, an einem ruhigen und friedlichen Ort und fürchten daher nicht zu sterben; doch unsere Mitmenschen leben in Angst. [Letztendlich] sind sie nicht anders als wir! Jeder hat das Recht auf Frieden und Glück. Dieses Recht ist nun aber verloren und die Qual ist unbeschreiblich.

Cho nên, chuyện chúng ta phải làm là mình phải gởi vào hư không vũ trụ này bằng tất cả tấm chân tình của mình, như một cách vô vọng mà không có sự đáp trả lại (thật ra mình không cần sự đáp trả gì đâu). Quan trọng là mình hiểu thấu được nỗi bất an của thiên hạ và sẵn sàng chia sẻ những gì có thể chia sẻ được. Họ không đòi mình chia sẻ kiểu của họ và mình cũng không thể chia sẻ kiểu của người khác. Mình là người có tâm đạo thì mình chia sẻ cái gì? Mình chỉ chia sẻ với họ bằng sự yên định bình an và thanh tịnh của mình gởi vào hư không này cho họ. Cầu mong cho họ bớt đi những lo lắng sợ hãi, cầu mong cho họ sớm có một ngày bình an.

Therefore, what we need to do with all our heart is to genuinely send our loving vibrations into space and the cosmos. It may seem like we are doing this in vain without reciprocation (although in reality, we do not need any). The important thing is that we thoroughly empathize with the apprehension of all the people and we are ready to share with them whatever we possibly can. They do not ask us to share with them the way they want, and we cannot possibly share with others the way they want either. However, if we are those who have a devotional mind, then what can we share with others? We simply share with others our quiescence, calm absorption, peace and purity, and we would send all of this into space with all those living beings in mind. We pray that their tensions and fear be alleviated, and that they would soon have a day of peace and stability.

Was wir daher mit aller Herzenskraft zu tun haben, ist aufrichtig unsere liebevollen Schwingungen in den Raum und ins Universum zu schicken. Es mag scheinen dass wir das vergeblich tun, da ja nichts zurückkommt (obwohl in Wahrheit nichts zurückzukommen braucht). Das Wesentliche ist aber, dass wir zutiefst mitfühlen mit dem Kummer der Menschen und bereit sind, alles für uns Mögliche mit ihnen zu teilen. Sie verlangen ja nicht von uns, dass wir so mit ihnen teilen wie sie es gerne hätten, noch wäre das für uns vermutlich wirklich machbar. Wenn wir aber zu jenen zählen, die aufrichtig praktizieren, was könnten wir da mit anderen teilen? Ganz einfach: Wir teilen mit anderen unsere innere Ruhe, unser stilles Verweilen, Frieden und Lauterkeit, und wir senden all das in den unendlichen Raum, während wir aller Lebewesen gedenken. Wir bitten, dass ihre Anspannung und Angst nachlassen möge und dass sie recht bald Tage des Friedens und der Stabilität erfahren.

Ngay từ giờ phút này chúng ta phải ngồi lại, chuyện đầu tiên là phải rũ hết những oán hận trong lòng mình, làm cho tâm mình không còn oán ghét thù hận hơn thua. Xong rồi chúng ta khởi niệm thương yêu những người đã từng chết trong bệnh dịch, chiến tranh, binh đao, hỏa hoạn… tất cả những loài cô hồn, những sinh linh khổ đau đang không nơi nương tựa. Mình kết nối với họ và gởi đến cho họ tâm yêu thương không oán hận, không thù hằn… để xóa sạch tất cả những oán hận hiềm thù của những sinh linh đang có trong vũ trụ này. Nguyện họ sẽ nhận được tình thương đó, rồi họ sẽ được chuyển hóa và biết thương yêu tha thứ… để họ không bị bó chặt trong những tâm niệm oán hờn rồi phải đi vào con đường tối tăm sanh tử tiếp nối.

Right in this very moment, we need to sit down and the first thing we need to do is to utterly purge all vengeance and hatred in our mind, so that such a resentful, competitive mindset no longer exists in us. Then, we need to generate loving thoughts toward all those who have died in epidemics, wars, spear and sword battles, fires, toward all those lonely spirits who could not take rebirth and toward all of the tormented living beings who have no place of refuge. We need to connect with them and entrust in them our mind of love, non-vengeance, non-resentment and non-animosity… so that it can utterly relinquish all of the vengeance, resentment and animosity of all the living beings currently existing in this universe. May they be able to receive our love, so that they can be transformed, know how to love and forgive, and so that they would not be tied up in their resentful and hostile thoughts which eventually lead them to the dark, uninterrupted cycle of life and death.

Genau jetzt sollten wir uns hinsetzen und den ersten Schritt dazu tun, nämlich unseren Geist komplett von allen Rachegedanken und allem Hass bereinigen, so dass die Geisteshaltung des Grolls und der Konkurrenz nicht mehr in uns wohnt. Dann müssen wir liebevolle Gedanken entwickeln für all jene, die in Epidemien, Kriegen, Speer- und Schwertkämpfen und im Feuer umgekommen sind; für all jene einsamen Seelen, die keine Wiedergeburt erlangt haben und für all die leidenden Lebewesen, die keinen Zufluchtsort haben. Wir müssen uns mit ihnen verbinden und sie unserer Geisteshaltung von Liebe sowie Verzicht auf Rache, Groll und Feindseligkeit anvertrauen… so dass diese Haltung all den Vergeltungsdrang, den Groll und die Feindseligkeit in diesem Universum komplett erlösen kann. Mögen sie bereit sein, unsere Liebe anzunehmen, sodass sie transformiert werden können und erfahren, wie man liebt und vergibt, damit sie nicht verstrickt bleiben in ihren nachtragenden und feindseligen Gedanken, die letztendlich zum düsteren, unaufhörlichen Kreislauf von Leben und Tod führen.

Nếu người nào có tâm lực, có trí lực thì giờ này chúng ta phải dùng toàn bộ tâm lực của mình hướng đến loài người, hướng về chúng sanh những sinh linh đang oán hận thù hằn. Mong rằng tâm thức họ sẽ được chuyển hóa. Mong rằng họ sẽ tha thứ cho nhau mà không hận thù nhau nữa. Đơn giản là không thù hận nhau nữa! Đơn giản là chỉ thương yêu tha thứ và kính quý nhau! Chuyện này không khó vì chỉ là chuyện “buông đao xuống”!

If we are those with mental strength and wisdom vigor, then at this very moment, we need to rely on all of our mental strength to turn toward mankind and sentient beings, those living beings with aversion and hatred. Let us pray that their consciousnesses be transformed. Let us pray that they would forgive one another, so that there will be no more animosity. Simply no more animosity! Simply to love, to forgive, to cherish and to respect each other! This is not difficult, because it is merely a matter of “dropping your sword”!

Wenn wir uns zu jenen zählen, die über mentale Kraft und stabile Weisheit verfügen, dann müssen wir uns jetzt, in diesem Moment, unsere mentale Kraft zu Nutze machen um uns der Menschheit und den fühlenden Wesen zuzuwenden, jenen Lebewesen, die von Abneigung und Hass erfüllt sind. Lasst uns darum bitten, dass ihr Bewusstsein transformiert wird. Lasst uns bitten, dass sie einander ihre Vergehen nachsehen können, sodass es keine Feindschaft mehr gibt. Einfach keine Feindschaft mehr! Einfach lieben, vergeben, einander schätzen und respektieren! Das ist nicht schwer, denn es geht einzig und allein darum, „dein Schwert fallenzulassen“!

Nhưng tại sao chúng ta không làm được? Bởi vì chúng ta chưa có sự kết nối giữa tình người, chưa có sự câu thông tình thương và lòng từ của chư Phật và chư vị Thánh hiền, bây giờ chúng ta phải mở tâm ra. Quý vị tu theo đạo nào thì mở tâm ra để kết nối và xin được nhận năng lực tâm linh của Đức Chúa Trời hay các vị Thánh hiền nào đó trong đạo của quý vị. Còn đạo Phật chúng tôi thì kết nối tình thương và năng lực của chư Phật và chư Bồ Tát. Xin cho con được tiếp nhận, kết nối, câu thông, hòa quyện và tan biến trong trí tuệ và từ bi của chư Phật mười phương, Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chư đại Bồ Tát, chư vị Thánh hiền, cho con có đầy đủ tâm lực từ bi và trí tuệ như chư Phật và chư vị Thánh hiền để con xin gửi tình thương yêu của con đến với chúng sanh muôn loài. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh nhận được tấm chân tình của con và từ tâm của chư Phật để xóa đi thù hận trong các cõi, nguyện họ thương yêu bản thân họ như thế nào thì họ sẽ thương yêu gia đình và nhân quần xã hội như thế đó. Nếu mọi người sống bằng tình thương thì thế giới này sẽ biến thành phúc lạc và bình an ngay lập tức.

But why is it that we cannot do it? Because we have not yet connected with humanity, and there isn’t yet an unobstructed connection with the love and kindness of Noble Holy Beings. Thus, we now have to open our heart-minds. Whichever religion you follow, you need to open your heart-minds, to connect and receive the spiritual power of the Holy Beings of your religion, such as the Heavenly Father and other Venerated Holy Beings. As for ourselves who are Buddhist followers, we wish to connect with the love and power of Buddhas and Bodhisattvas. May we be able to receive, connect, merge unobstructedly, assimilate and dissolve into the wisdom and loving-compassion of Buddhas in the ten directions, of Buddha Shakyamuni, Great Bodhisattvas and Holy Beings. So that we would have the complete mental power of compassion and wisdom just as Buddhas and Holy Beings and so that we may send all of our love to all living beings of all species. May all beings receive our wholeheartedness as well as the kindness of all Buddhas in order to eradicate the hatred and hostility in all realms of existence. However they love themselves, may they love their families and the human community in the perfect same way.

Wie kommt es, dass wir das nicht zusammenbringen? Es kommt daher, weil wir uns noch nicht mit der Menschheit verbunden haben, und es darum noch keine ungehinderte Verbindung zur Liebe und Güte der Edlen Heiligen Wesen gibt. Daher müssen wir jetzt unseren Herz-Geist öffnen. Gleich welcher Religion du angehörst, du solltest deinen Herz-Geist öffnen, um dich zu verbinden und spirituelle Kraft von den heiligen Wesen deiner Religion zu erhalten, wie etwa dem himmlischen Vater oder anderen verehrten Wesen. Wir Buddhist*innen verbinden uns mit der Liebe und Kraft der Buddhas und Bodhisattvas. Mögen wir bereit sein zu empfangen, uns zu verbinden, ungehindert zu verschmelzen, die Weisheit und das liebende Mitgefühl der Buddhas der zehn Richtungen zu verinnerlichen und uns in ihnen aufzulösen: Buddha Shakyamuni, die großen Bodhisattvas und die heiligen Wesen. Auf diese Weise erlangen wir die vollständige Geisteskraft von Mitgefühl und Weisheit, so wie die Buddhas und die heiligen Wesen, und auf ebendiese Weise mögen wir all unsere liebende Zuwendung zu ausnahmslos allen Arten von Lebewesen aussenden. Mögen alle Wesen unsere Ernsthaftigkeit und die Güte aller Buddhas empfangen, um Hass und Feindseligkeit in allen Bereichen der Existenz auszumerzen. So wie sie sich selbst zugetan sind, genau so mögen sie auch ihren Familien und der menschlichen Gemeinschaft zugetan sein.

Chúng tôi muốn khơi dậy thiện căn vốn có của mọi người, ai cũng có tình nhân loại, ai cũng có tình yêu đối với xã hội này nhưng vì ích kỷ riêng tư nên tình thương đó bị chôn vùi lâu lắm rồi. Khi mình nghĩ tới khổ đau bất an của nhân loại mà lòng mình có chút rung cảm thì biết rằng thiện căn của chúng ta bắt đầu trổi dậy. Đây là cơ hội mà chúng ta phát khởi sóng từ và làm cho tâm mình sạch hận thù hơn thua giết chóc. Chúng ta cố gắng làm một điều gì đó để cho hành tinh này được bình yên. Từ một góc trời rất bé nhỏ là ở nơi mình, ở một nơi mà không ai hay biết, mình vẫn là ánh sáng để chiếu ra vũ trụ này bằng tình thương yêu và lòng bao dung rộng lượng của mình, bằng nổi niềm thông cảm đối với xã hội thời bấy giờ.

We would like to kindle the innate root of goodness in each and every person. Everyone has an affectionate sense of humanity and everyone has love for this society; however, due to our selfish individuality, this love has been buried deeply for a very long time. When we think of the suffering and apprehension of mankind and we feel somewhat shaken in our heart, then we know that our root of goodness has already been rousen up. This is the opportunity for us to generate the positive electromagnetic vibrations, and purify our mind so that it can be free of resentment, hostility, competitiveness and annihilation.

Wir möchten die von Natur aus angelegte Saat der Herzensgüte in jedem Einzelnen zum Blühen bringen. Jeder von uns empfindet ein warmes Gefühl der Zuneigung zur Menschheit, und jeder von uns fühlt Verbundenheit mit dieser Gesellschaft; aufgrund unserer egozentrischen Selbstüberhöhung war diese Zuneigung jedoch für lange Zeit tief vergraben. Wenn wir an die Leiden und den Kummer der Menschheit denken und das unser Herz erschauern lässt, dann wissen wir, dass die Saat unserer Herzensgüte schon am Keimen ist. Dies ist die Gelegenheit für uns, positive elektromagnetische Schwingungen zu erzeugen und unseren Geist zu reinigen, so dass er frei wird von Groll, Feindschaft, Konkurrenzdenken und Zerstörungsdrang.

Khi trong lòng chúng ta rũ sạch những thù hằn, phiền hận, hơn thua, oán ghét… thì tâm chúng ta sẽ phát sáng. Chính ánh sáng này sẽ câu thông được từ tâm và năng lực của chư Phật và chư vị Thánh hiền để xoa dịu, làm lắng đọng được những oán hận hiềm thù trong lòng của chúng sanh.

When we completely shake off enmity, annoyance, competitiveness and hatred, then our mind will blaze with light. It is this light that will connect unobstructedly with the mind of benevolence and spiritual power of Buddhas and other Noble Holy Beings, in order to calmly pacify and to quiescently settle all the hatred and animosity in the mind of sentient beings.

Schütteln wir Feindseligkeit, Ärger, Konkurrenzdenken und Hass komplett ab, wird unser Geist wie reines Licht erstrahlen. Es ist dieses Licht, das uns ungehindert mit dem Geist der Güte und der spirituellen Kraft der Buddhas und anderen Edlen Heiligen Wesen verbinden wird, so dass all der Hass und das Übelwollen im Geist der fühlenden Wesen mit ruhiger Besonnenheit befriedet und in Balance gebracht wird.

Một phút được ngồi yên là một phút tâm mình thanh tịnh thì chúng ta phải đem tâm lực của mình câu thông với chư Phật, Bồ Tát, Thánh hiền hay một đấng thiêng liêng nào đó trong tôn giáo của các bạn, để mình tiếp nhận được năng lực của các Ngài rồi gởi đến tất cả mọi người trên hành tinh này và tất cả chúng sanh. Mong cho họ thôi đi những hiềm thù oán ghét, hơn thua chống đối, mong cho họ nhận được năng lượng thương yêu để tâm họ được an lạc thanh tịnh. Tâm lực là một từ trường lực ảnh hưởng rất lớn xuyên suốt khắp không gian và thời gian. Mình không cần phải đi đến từng người để xoa dịu người ta nhưng nếu nói rằng mình ngồi yên “không làm gì” là sai. Chính bởi sự thanh tịnh yên định nội tâm của mình đã đóng góp vào hư không vũ trụ này một sóng từ rất lớn. Năng lượng sóng từ tình thương này là ánh sáng sẽ chuyển hóa được sóng từ đen tối rối loạn của vũ trụ trở thành trong sáng và bình an. Chúng ta dùng tâm lực của mình bằng tất cả lòng chân thành và trái tim thương yêu. Nếu có thể đem trao cho mọi người tất cả những sự bình an của mình để đổi lấy mình bị động thì chúng ta cũng làm, chúng ta không vì sự bình an của riêng mình.

A moment of sitting in absorption is a moment of having a pure and clear mind, and [even within such a brief moment], without impediment, we must draw out all of our mental energy to connect with Buddhas, Bodhisattvas, or with the Noble Holy Beings of our own spiritual traditions, so that we can receive their spiritual energy, and so that we can eventually send it out to all people and all sentient beings in existence on this planet. May all people and all beings bring their hostility, animosity, hatred, competitiveness and adversity to a stoppage, and may they be able to receive the energy of love so that their own mind can be joyful, pure and clear. The mental power is an electromagnetic field power that can bring grandiose effects transcending space and time. We do not need to go directly to each person to bring relief to them, and it is erroneous to say that we are “doing nothing” when we sit still [in meditation]. It is actually this innermost mind of peace, purity and serenity that contributes a magnificent electromagnetic wave to the vast expanse of the cosmos. This electromagnetic energy of love is the light that can bring transformation to the disarranged, dark energy of the universe, and turn it into immaculate luminosity and peace. We should utilize all of our mental vigor with all sincerity and with a heart of love. If we can offer to the universe all that is peaceful and serene within us, so that we ourselves become “moved,” then we would readily do it; it is because we do not exist solely for the peace and stability of our own selves.

Jeder Moment, den wir in Versenkung verbringen, ist ein Moment in dem wir über einen reinen und klaren Geist verfügen, und [selbst während eines so kurzen Moments] müssen wir danach streben, all unsere geistige Energie darauf zu fokussieren, um uns mit den Buddhas, Bodhisattvas oder den Edlen Heiligen Wesen unserer eigenen spirituellen Tradition zu verbinden, sodass wir ihre spirituelle Energie erhalten und diese schlussendlich an all die Menschen und fühlenden Wesen auf diesem Planeten aussenden können. Mögen alle Menschen und alle Wesen ihre Feindseligkeit, Gekränktheit, ihren Hass, ihr Konkurrenzdenken und ihren Widerstand aufgeben; mögen sie imstande sein, die Energie der liebevollen Zuwendung anzunehmen, sodass ihr eigener Geist freudig, rein und klar wird. Geistige Kraft schafft ein elektromagnetisches Kraftfeld, das ungeahnte Effekte bewirken kann, die Raum und Zeit überschreiten. Wir müssen nicht direkt auf eine Person zugehen um Erleichterung zu bewirken, und es ist ein Irrtum zu meinen dass wir „nichts tun“ wenn wir still [in Meditation] sitzen. Es ist in Wirklichkeit genau dieser Geist des Friedens, der Lauterkeit und Gelassenheit, der eine prachtvolle elektromagnetische Welle zur unendlichen Weite des Universums hinzufügt. Diese elektromagnetische Liebesenergie ist das Licht, das eine Transformation der verworrenen, dunklen Energie des Universums bewirken und sie in Frieden und makelloses Leuchten verwandeln kann. Wir sollten all unsere mentale Kraft mit tiefer Aufrichtigkeit und einem liebevollen Herzen in den Dienst [dieser Aufgabe] stellen. Wenn wir dem Universum unseren eigenen inneren Frieden und unsere Gelassenheit zum Geschenk machen können, so dass wir selbst „bewegt“ werden, dann sollten wir das bereitwillig tun, denn wir sind nicht bloß für den eigenen Frieden und die eigene Sicherheit auf dieser Welt.

Từ khi được sanh ra cho đến nay chúng ta đã chịu ơn quá lớn của vũ trụ, của mọi người mọi loài trên hành tinh này đã bảo bọc và che chở cho mình. Bây giờ đồng loại của mình, những người thân của mình họ đang bấn loạn bất an, chúng ta không thể ngồi đó mà nhìn, chúng ta không thể nhắm mắt làm lơ. Hãy làm một điều gì đó rất bé nhỏ là đem tình thương yêu và sự không sợ hãi của mình cầu nguyện cho họ cũng được. Mỗi người phát khởi một tâm niệm lành để sóng từ yêu thương tràn ngập khắp hành tinh này, như vậy là chúng ta cũng đền đáp được một chút ân tình khi mình còn hiện hữu trên cuộc đời này.

Ever since we were born into this world until now, we have been greatly indebted to this universe, to all the people and all the species on this planet who have nourished us and protected us. At the present time, when our human fellows and our dear ones are undergoing turmoil and anxiety, we cannot possibly just sit and watch, and turn the other way with our eyes closed. Though it may be very small, we can at the very least rely on our love and our dauntlessness to pray for them. Let each of us generate a kind, benevolent thought, so that the electromagnetic waves of love pervade this entire planet, and so that we can at least repay a fraction of our indebtedness [to this universe and to all beings] while we are still living in this life.

Jeder Moment, den wir in Versenkung verbringen, ist ein Moment in dem wir über einen reinen und klaren Geist verfügen, und [selbst während eines so kurzen Moments] müssen wir danach streben, all unsere geistige Energie darauf zu fokussieren, um uns mit den Buddhas, Bodhisattvas oder den Edlen Heiligen Wesen unserer eigenen spirituellen Tradition zu verbinden, sodass wir ihre spirituelle Energie erhalten und diese schlussendlich an all die Menschen und fühlenden Wesen auf diesem Planeten aussenden können. Mögen alle Menschen und alle Wesen ihre Feindseligkeit, Gekränktheit, ihren Hass, ihr Konkurrenzdenken und ihren Widerstand aufgeben; mögen sie imstande sein, die Energie der liebevollen Zuwendung anzunehmen, sodass ihr eigener Geist freudig, rein und klar wird. Geistige Kraft schafft ein elektromagnetisches Kraftfeld, das ungeahnte Effekte bewirken kann, die Raum und Zeit überschreiten. Wir müssen nicht direkt auf eine Person zugehen um Erleichterung zu bewirken, und es ist ein Irrtum zu meinen dass wir „nichts tun“ wenn wir still [in Meditation] sitzen. Es ist in Wirklichkeit genau dieser Geist des Friedens, der Lauterkeit und Gelassenheit, der eine prachtvolle elektromagnetische Welle zur unendlichen Weite des Universums hinzufügt. Diese elektromagnetische Liebesenergie ist das Licht, das eine Transformation der verworrenen, dunklen Energie des Universums bewirken und sie in Frieden und makelloses Leuchten verwandeln kann. Wir sollten all unsere mentale Kraft mit tiefer Aufrichtigkeit und einem liebevollen Herzen in den Dienst [dieser Aufgabe] stellen. Wenn wir dem Universum unseren eigenen inneren Frieden und unsere Gelassenheit zum Geschenk machen können, so dass wir selbst „bewegt“ werden, dann sollten wir das bereitwillig tun, denn wir sind nicht bloß für den eigenen Frieden und die eigene Sicherheit auf dieser Welt.

Con người là một tiểu vũ trụ, nếu mỗi người được kết nối bằng tình thương yêu thì cả vũ trụ này thanh bình. Vũ trụ này với mình không khác nhau, cho nên mức độ rung động của tâm mình theo chiều nào thì mình sẽ chuyển hóa vũ trụ này theo chiều đó. Mặc dù mình là một người rất bình thường, mình cầu nguyện gần như vô vọng, tâm lực của mình mặc dù mình không thấy nhưng đây là một sự đóng góp rất lớn và cũng là sứ mạng của mình khi có mặt tại hành tinh này.

Each person is a microscopic universe, and if we are all interconnected by love, then this entire universe will be peaceful and stable. There is no dissimilarity between us and this universe; therefore, in whichever direction the extent of our vibrations is turned toward, it will bring transformation ubiquitously to the vast cosmos in the same direction. Although we are very ordinary people, and it seems that we are praying in vain as we cannot physically perceive our mental vigor, it is nevertheless a huge contribution to the world, and it is, indeed, our mission while being on this planet.

Seit unserer Geburt bis zu diesem Moment stehen wir in tiefer Schuld beim Universum und bei all den Menschen und Arten auf diesem Planeten, die uns genährt und beschützt haben. Zum jetzigen Zeitpunkt, da unsere Mitmenschen und unsere Lieben Chaos und Panik erleben, können wir nicht einfach nur dasitzen und zuschauen, oder gar die Augen schließen und uns abwenden. Selbst wenn es nur ein kleiner Beitrag ist, können wir zumindest liebevolle Zuwendung und Furchtlosigkeit aufbringen und für die Wesen beten. Lasst jeden von uns freundliche, gütige Gedanken entwickeln, damit elektromagnetische Wellen der Liebe diesen Planeten einhüllen – so können wir zumindest einen Bruchteil unserer Schuld [beim Universum und allen Wesen] begleichen, während wir noch in diesem Leben sind.

Nếu chúng ta có đạo lý thì sẽ có tình người. Người có tình người thì người đó có đạo lý. Chúng ta tu không phải vì ích kỷ cho cá nhân mà vì lợi ích cho cộng đồng và nhân loại.

If we have spiritual morality, then we will have a sense of humanity. Whoever has affection for their humankind, then that person has spiritual morality. Moreover, when we practice the spiritual path, it is not due to our own individual selfishness but it is for the benefit of our societal communities and for mankind.

Wenn wir spirituelle Ethik besitzen, dann haben wir auch ein Gefühl für die Menschheit. Wer der Menschheit herzlich zugetan ist, besitzt spirituelle Ethik. Wenn wir darüber hinaus auf dem spirituellen Pfad üben, so geschieht dies nicht für persönlichen Gewinn sondern zum Wohle unserer Gemeinschaften und der Menschheit selbst.

Chúng tôi thành tâm thiết tha kêu gọi toàn nhân loại như một sự vận động! Nếu ai có duyên được nghe những điều này, tôi mong quý vị lắng lòng đem hết tình cảm chân thành thương yêu tôn kính của mình gởi về vũ trụ. Đem hết tâm lực bình an thanh tịnh của mình đã từng tu học bấy lâu nay. Nguyện chư Phật, chư vị Thánh hiền chứng minh cho tấm lòng của mình đối với nhân loại, khi mọi người đang bấn loạn, đang bất an, mình nguyện xin làm được chút gì đó dù rất nhỏ để cống hiến cho nhân loại này. Một phút mình bình an thì cầu nguyện cho nhân loại được bình an. Nguyện có bao nhiêu an lạc yên bình con xin chia sẻ hết. Nguyện đem tất cả sự bình an, không phiền không hận, nguyện đem tất cả tình thương yêu tôn kính và sự tri ân của con xin gởi về vũ trụ pháp giới, tận hư không giới, mong rằng nhân loại cùng tất cả chúng sanh được kết nối với tình thương yêu chân thật này mà xóa đi những thù hận, hơn thua, oán ghét để nhân loại sẽ có cuộc sống thanh bình, vui tươi, hạnh phúc trường cửu.

Thus, from the very depths of my heart, I would like to call upon everyone in the human world as [if we are starting] a movement! For those of you who have the causes and conditions to hear about this, I aspire that you would calmly settle your mind and offer to send all of your genuine affection of love and respect to the universe. Please utilize all of your mental vigor of peace and purity which you have learned and have practiced all this time. May all Buddhas and all Noble Holy Beings bear witness to our sincere heart toward our human kind during this time when everyone is undergoing apprehension and trepidation. We aspire to do something, no matter how minuscule, to dedicate to humanity. If we gain a moment of peace, then we pray that our humankind has this peace. However much quiescence, joy and serenity we have, may we share it all. May we bring all of our mental peacefulness, non-disturbance, non-resentment, all of our love and benevolence, all of our respect and gratitude, and entrust them all to the phenomenal sphere and to the furthest reach of the vast expanse of the cosmos. May all of our humankind and all living beings be interconnected with this genuine love, in order to eradicate all animosity, competitiveness, and hatred and resentment so that the entirety of humankind can have a life of peace, joy, and unending happiness.

Aus tiefstem Herzen möchte ich daher jeden und jede von uns aufrufen, eine Bewegung in Gang zu setzen! Jene unter euch, die die Ursachen und Umstände geschaffen haben, diesen Ruf zu hören: Es ist mein Herzenswunsch, dass ihr euren Geist stillt und euer aufrichtiges Gefühl von Liebe und Respekt ins Universum hinausschickt. Bitte wendet all die geistige Kraft von Frieden und Lauterkeit an, die ihr schon so lange kennt und geübt habt. Mögen alle Buddhas und alle Edlen Heiligen Wesen Zeugen unserer aufrichtigen, unseren Mitmenschen zugewandten Herzen sein, jetzt wo jeder unter Angst und Beklemmung leidet. Wir möchten einen Beitrag leisten, egal wie klein, und ihn der Menschheit widmen. Wenn wir einen Moment des Friedens erfahren, so bitten wir, dass unsere Mitmenschen an diesem Frieden teilhaben. Gleich wie viel Stille, Freude und Gleichmut wir gerade haben – lasst sie uns mit den anderen teilen! Mögen wir all unseren inneren Frieden, unsere Unerschütterlichkeit und Freundlichkeit, all unsere Liebe und unseren Großmut, all unseren Respekt und unsere Dankbarkeit der Sphäre der Phänomene anvertrauen und sie bis in die letzten Winkel der unendlichen Weiten des Universums schicken. Mögen alle Menschen und Lebewesen durch diese aufrichtige Liebe miteinander verwoben sein, um so Feindlichkeit, Konkurrenzdenken, Hass und Groll auszumerzen – möge die gesamte Menschheit in Frieden, Freude und nicht endendem Glück leben!

        Tỳ Kheo Thích Tuệ Hải

(Thượng Tọa Trụ Trì Chùa Long Hương – Việt Nam )

 

Bhikkhu Thich Tue Hai

(Abbot of Long Huong Pagoda in Vietnam)

(Abt der Long Huong Pagode in Vietnam)

Để cùng hòa chung sự cầu nguyện cho toàn thế giới. Xin thỉnh chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử gần xa cũng như các tôn giáo bạn trên toàn thế giới, hãy cùng với chúng tôi và đạo tràng chùa Long Hương cùng ngồi thiền buổi khuya từ lúc 4 giờ sáng, buổi tối từ lúc 20 giờ, để kết nối một từ trường lực ánh sáng và tình thương chuyển hóa vận mạng đen tối của nhân loại, cầu mong cho thế giới sớm có một ngày được an bình trường cửu.

In order to merge our collective praying efforts to benefit the entire world, we respectfully request all Venerables, Monks and Nuns, and Buddhists from near and far, as well as Friends from all other religions, to join us and the Sangha at Long Huong Pagoda to sit in meditation in the early morning at 4 a.m. and in the evening at 8 p.m. (Vietnam time zone), so that we can interconnect our electromagnetic field vibrations of light and love to bring transformation to the grim fate of our human kind and to pray for the world to soon have a future of lasting peace. With sincere thanks!

Um unsere kollektiven Gebete zum Wohle der ganzen Welt zu bündeln, ersuchen wir alle Ehrwürdigen, Mönche und Nonnen und auch Buddhist*innen von nah und fern sowie Freunde mit Zugehörigkeit zu anderen Religionen, sich unserer Meditation in der Long Huong Pagode anzuschließen und früh am Morgen um 4:00 sowie am Abend um 20:00 (Vietnam Zeit) mit uns gemeinsam zu meditieren. So verweben wir unser elektromagnetisches Feld der Schwingung von Licht und Liebe und helfen so das düstere Schicksal der Menschheit zu transformieren; gleichzeitig bitten wir um eine Zukunft mit dauerhaftem Frieden für unsere Welt.Herzlichen Dank!

Message according to the words of Master Thich Tue Hai

English translation by Suedhana

Edited by Oliver K. Luu (3/24/2020)

Deutsche Übersetzung aus dem Englischen von Dr. Helena Krivan, 2020

Post & photograph: Ban Biên Tập Chùa Long Hương

 

 

Bài viết liên quan