Thông Báo Về Việc Truyền Bá Kinh Tứ Niệm Xứ

  • Đăng bởi:
  • |
  • 15/06/2017

Thông Báo Về Việc Truyền Bá Kinh Tứ Niệm Xứ

Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni tôn kính!
Thưa cùng toàn thể quý Phật tử thân thương!

Đã từ lâu chúng tôi có đủ duyên lành gặp được Chánh Pháp của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nhất là có duyên được học bản kinh tứ niệm xứ bài 10 trong quyển thứ nhất của bản kinh trung bô. Chúng tôi bị chấn động ngay khi đọc được bản kinh này. Và hành trì được rất nhiều lợi lạc cho việc giác ngộ giải thoát . Thiết nghỉ Chánh Pháp của đức như lai không hành trì và thân chứng thì chẳng ích lợi cho mình và cũng chẳng lợi lạc cho ai.
Vì vậy chúng tôi ấp ủ việc giảng giải và hướng dẩn hành thiền tứ niệm xứ nhiều năm qua. Thiết nghỉ với kinh nghiệm lợi lạc tự thân sẽ giúp ích cho những người có duyên và có tâm quyết tìm cầu Chánh Pháp để tu tập đạt đến giác ngộ giải thoát. Đúng như lời đức Phật nói đây là “Đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết-bàn. Ðó là Tứ Niệm xứ“. Thật vậy nếu không hành thật đúng với thiền tứ niệm xứ thì khó đạt ngộ giải thoát trong đời này.

Thế nên chúng tôi với kinh nghiệm tu tập đạt bao nhiêu lợi ích xin được chia sẻ bấy nhiêu hầu báo Phật ân đức. Mong rằng bản kinh chúng tôi giảng phù hợp với Chánh Pháp xứng hợp với tâm ý chư Phật. Mong cứu thoát các bạn hữu có duyên sớm đạt ngộ giải thoát ngay khi hành đúng tứ niệm xứ. Rât mong những ai có duyên nghe và được lợi ích truyền bá rộng rãi để Chánh Pháp được lan truyền rộng rãi lợi lạc rộng khắp thì không có phước báo nào hơn. Nếu quý chư tôn đức hoặc quý Phật tử muốn có bài giảng tứ niệm xứ hãy liên hệ với chúng tôi.

Chúng tôi sẽ gửi đến tận nơi để quý vị có tài liệu hành trì .

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Trụ trì Chùa Long Hương – ấp Long Hiệu xã Long Tân huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai

Thượng tọa Thích Tuệ Hải

Bài viết liên quan