Kinh Pháp Hoa

  • Đăng bởi:
  • |
  • 02/10/2015

[columns]
[column size=”2/5″][/column]
[column size=”3/5″]

Bài Giảng: Kinh Pháp Hoa
Ngày Giảng:
Chủ Giảng: Thượng tọa Thích Tuệ Hải
Đạo Tràng: Chùa Long Hương
Thời Lượng: 33 giờ
Số Bài: 29

[/column]
[/columns]

Bài viết liên quan