“KIM THÂN XÁ LỢI” CỦA ĐỨC TỪ PHỤ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

  • Đăng bởi: Ban Biên Tập
  • |
  • 18/03/2022

“KIM THÂN XÁ LỢI” CỦA ĐỨC TỪ PHỤ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

 

Hôm nay là kỷ niệm ngày Đức Phật nhập Niết bàn, bằng từ tâm thương yêu chúng sanh trong ba cõi, Ngài dùng năng lực của mình chuyển “nhục thân” thành “báu vật ngọc xá lợi” để cho ba cõi đầy đủ phúc duyên lành được đảnh lễ! Để thể hiện tấm lòng tôn kính và thương nhớ Đức Phật !!!

Trong đại lễ trà tỳ kim thân của Đức Phật cả ba cõi dùng lửa để đốt nhưng suốt ba ngày ba đêm không lửa nào cháy được nơi kim thân của Đức Phật . Khi ấy, Đức Phật dạy chư vị Bồ Tát nói lớn trong không trung rằng: “Chúng con là chúng sanh phàm phu trong ba cõi, vì ngu muội nghĩ rằng làm nghi thức của thế gian để làm lễ trà tỳ Đấng Đại Giác, nhưng đến giờ phút giây này tất cả chúng sanh trong ba cõi của chúng con mới nhận biết là lửa thế gian không thể nào thiêu đốt được nhục thân của Ngài, dù là Ngài đã xa rời nhục thân cũ mục để hoà nhập vào bản thể chân như tuyệt đối nhưng vẫn dạy cho chúng con biết, Ngài đã làm chủ của ba cõi nên tất cả gì liên quan tới Ngài đều là bất hoại, bất nhiễm, bất cấu, bất tịnh !!! Vậy mà cả ba cõi của chúng con vô minh tăm tối cứ nghĩ là dùng lửa thế gian thiêu đốt nhục thân của Ngài theo nghi thức truyền thống.!!! Xin Đức Từ Phụ thương xót chúng sanh trong ba cõi của chúng con mà dạy dỗ chúng con làm thế nào để chúng con được đời đời còn được thấy kim thân của Ngài, để chúng con có đầy đủ phước đức nhân duyên và thiện căn kính lễ Ngài mong thoả tấm lòng kính quý của chúng con” .

Sau khi các vị vua quan cõi người, cõi trời và chúng sanh trong ba cõi thể hiện trọn tâm tôn kính và khẩn xin Đức Từ Phụ nhiều lần.! Trải qua mấy ngày đêm lễ lạy thiết tha như vậy! Bỗng nhiên đài hoả táng bốc cháy ngọn lửa cao vô tận chói sáng vô tận cõi nước 10 phương. Từ cõi Phật, cõi các đại Bồ Tát các vị Thánh Hiền các cõi chư thiên chư tiên chư thần v.v… Và các cõi tăm tối xưa nay giờ cũng chói sáng bởi ánh sáng đó (đó là hoả quang tam muội của Đức Phật). Lúc đó 10 phương chư Phật, chư đại Bồ Tát , chư vị Thánh Hiền, chư Thiên, chư Tiên, chư Thần và chúng sanh các loài các cõi sinh tâm kính ngưỡng mà hướng về ngọn lửa thiêng đảnh lễ.

Trước sự chứng minh của chư Phật 10 phương ba đời khắp pháp giới cùng lòng thành kính và tôn quý của các vị đại Bồ Tát các vị Thánh Hiền và chúng sanh các loài các cõi. Ngọn lửa thiêng vụt tắt và khi ấy ngọn gió lành thổi tới làm mát dịu chúng hội. Đồng thời nơi kim thân cũ mục của Đức Phật biến thành “toàn thân kim cương bất hoại” chói sáng cả ba cõi.

Khi ấy Đức Phật dạy chư Bồ Tát hiện thân phân bố xá lợi cho ba cõi tôn thờ và lễ lạy để thể hiện lòng tôn kính vô tận vô biên của mình…. Nhờ vậy mà hôm nay tất cả chúng sanh trong ba cõi mới có đầy đủ phúc duyên lành đảnh lễ “báo vật” mà Đức Phật đã để lại là “kim cương xá lợi bất hoại”! Ai đầy đủ phúc duyên lành được nhìn thấy xá lợi và đảnh lễ bằng tất cả tấm lòng tôn kính thì đã gieo đại nhân duyên với Đấng Đại Giác Thế Tôn.! Sẽ đầy đủ nhân duyên để được giác ngộ giải thoát sau này và được đời đời không còn đoạ tam đồ ác đạo. Xin được trân trọng chúc mừng những ai, những chúng sanh đã một lần có đầy đủ tín tâm và được nhìn thấy, được đảnh lễ “kim cương xá lợi” báo vật của ba cõi !!!

Hôm nay tại Chùa Long Hương, chúng con vô cùng hân hoan, vô cùng phúc lạc, một lòng nhớ nghĩ đến Phật, nhân ngày kỷ niệm Đức Phật nhập Niết bàn, Sư Phụ thương tưởng chúng con phước mỏng, ban phước lành cho chúng con được cung kính chiêm bái đảnh lễ và đầu đội “kim thân của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật”.

Nguyện cầu phước duyên lành thù thắng này xin hồi hướng khắp pháp giới chúng sanh, đời đời kiếp kiếp được gặp Phật, sanh trong Chánh Pháp, theo Phật tu hành, viên thành đạo quả Bồ Đề tối thượng !!!

” Hít vào phước huệ viên mãn
   Thở ra tròn đầy yêu thương “

 

Chùa Long Hương – Ngày 18/03/2022

Nguồn tin từ  Sư Phụ Trụ Trì TT. Thích Tuệ Hải

Đăng bởi  Ban Biên Tập Chùa Long Hương

Hinh 1

Hình 2

Hình 3


Hình

Hình

Hình

Hình

Hình

Hình Hình

Hình 

HìnhHình

Bài viết liên quan