Khai Hội Hoa Nghiêm Ở Chùa Long Hương

  • Đăng bởi:
  • |
  • 17/06/2016

Đúng như thông báo trong buổi giảng sau cùng hoàn tất 2 bộ kinh Lăng Nghiêm và Pháp Cú vào Chủ nhật tuần trước, ngày mồng 1/5 Bính Thân, tại Nhà Tổ Chùa Long Hương, Sư Trụ Trì Thích Tuệ Hải đã tổ chức Khai Hội Hoa Nghiêm tại lầu 1 Tổ Đường trong một pháp hội trang nghiêm, thanh tịnh.

Trước khi chính thức mở cửa hội nhập Hoa Nghiêm, Thượng Toạ Trụ Trì đã thố lộ đôi điều về nhân duyên lần đầu gặp 2 Thầy Trò không quen, mặc y Phật (có nghĩa là nằm trong Tăng giới), đang nói chuyện Hoa Nghiêm, trong một quán cơm chay. Từ đó,Thượng Toạ nghe được và tham gia trao đổi bản kinh một cách say sưa với người Thầy.

Thế rồi,sức cuốn hút từ “âm lực” vi diệu của kinh Hoa Nghiêm đã làm cho 2 người quên mất thời gian và công việc sau đó của mình. Ông Thầy thì “bỏ” buổi lên lớp ở một trường Phật học nào đó, còn Thượng Toạ thì cũng quên luôn một cuộc hẹn đã bị quá giờ!

 Sau lần đầu tiên “lạm bàn” kinh Hoa Nghiêm với một người có tu học, Thượng Toạ Thích Tuệ Hải khởi tâm muốn có một đạo tràng đủ tầm, đủ trình độ chuyên môn để có thể chia sẻ bản kinh này, dù trước đó Thượng Toạ dự tính đến ngày tóc bạc, khi tuổi đời vào hàng 5 hoặc 6, và tuổi đạo ít nhất cũng trên 30 Thượng Toạ mới “dám đụng” đến Kinh Hoa Nghiêm!

 Tuy còn trung niên, chưa phải là già,nhưng hôm nay Thượng Toạ cảm thấy đã có đủ duyên lành để cùng đạo tràng  tổ chức Khai hội Hoa Nghiêm lại “mãnh đất” Long Hương này.

 Thượng Toạ nhấn mạnh, trong một đời theo Đạo, nếu ai chưa học qua bản kinh Hoa Nghiêm thì sẽ không đủ nền tảng Phật Đạo, dù bất kể người đó tu theo Pháp nào, bởi vì Hoa Nghiêm là một bản kinh được Đức Phật tuyên thuyết cho các vị Đại Bồ Tát (từ Sơ Địa trở lên) và Chư Thiên  trong cảnh giới Tỳ Lô Gíá Na, ở Bồ Đề Đạo Tràng, trong 21 ngày đầu tiên sau khi Đức Phật thành đạo.

 Dù Đức Phật 3 lần xuống Long Cung thuyết pháp, nhưng người phàm vẫn nhìn thấy Đức Phật không rời khỏi cội Bồ Đề và không hề hé môi, đó chính là báo thân (thân phàm,1 trong 3 thân của Đức Phật) và Đức Phật đã sử dụng ngôn ngữ đặc biệt (ngôn ngữ gốc) để cho 10 phương pháp giới người tu chứng thành Phật quả đều có thể hiểu được lời giảng Pháp theo ngôn ngữ của riêng họ.

(Đức Phật xuống Long Cung bằng pháp thân Đại Nhật Như Lai thường trụ 10 phương pháp giới- đó là thân Phật vĩnh hằng)

Thầy cũng nói, nơi nào có Kinh Hoa Nghiêm thì nơi đó chính là Pháp giới Chư Phật hiện tiền. Khai Hội Hoa Nghiêm là chúng ta sẽ ở trong pháp giới này, trong cảnh giới của Chư Phật 10 Phương, vì vậy để thấu nhập tất cả nghĩa lý của kinh Hoa Nghiêm (chứ không phải là học để hiểu), chúng ta cần THANH TỊNH THÂN TÂM để dung thông, tương ưng với Phật cảnh giới.

 Những gì hiển hiện trong kinh Hoa Nghiêm cũng đều lộ bộc trong  Phật tâm của chính mình. Nếu chúng ta không đủ tầm, không đủ sức (nghĩa là không thanh tịnh thân tâm) thì chúng ta chỉ là những Phật tử ngồi thính Pháp ké mà thôi! Và, tất nhiên, trong trường hợp này, các “chủng tử Hoa Nghiêm” cũng lọt vào A lại da thức để chờ thời gian (đời, kiếp nào đó) nảy mầm trở thành những chủng nhân giác ngộ giải thoát…tuỳ thuộc vào phước duyên sớm, muộn của mỗi người.

Được biết Kinh Hoa Nghiêm là một pho triết học vĩ đại của Phật Giáo Đại Thừa, là đoá hoa thanh khiết, tuyệt trần,ngát hương khắp 10 phương pháp giới, là bộ kinh “Vua”, là “Mẹ” của các kinh sách Đại Thứa, là đại phương tiện thẳng tiến đến Phật cảnh giới, với nội dung siêu luân hùng vĩ, thể hiện công hạnh cao quý nhất của Đức Phật.

Do tất cả vạn Pháp đều sanh từ TÂM ,nên muốn nhập vào cảnh giới Hoa Nghiêm, cảnh giới của chư Phật, thì TÂM phải thanh tịnh để thấu đạt chân lý Phật tánh.

TÂM bao trùm khắp cả pháp giới. Bản tánh chơn tâm thấu suốt  vạn pháp hữu tình và vô tình; lấy toàn thể pháp giới tánh làm lượng; lấy xứng tánh bất tư nghì vô ngại giải thoát làm thể. Đó là ý nghĩa căn cốt của Kinh Hoa Nghiêm.
Nếu các bậc học giả nghiên cứu tư tưởng Phật Pháp Đại Thừa  xem Kinh Đại Bát Nhã  như là tiêu biểu về lý chơn không vô ngại, thì Kinh Hoa Nghiêm sẽ là đại biểu cao sâu nhất về lý hữu hóa duyên sanh của vạn pháp.
Đồng thời, Kinh Hoa Nghiêm còn là một thông điệp, một bài học phong phú sinh động vô lượng kiếp sẽ khai mở quang lộ trở về bản tính chơn tâm thanh tịnh, sáng suốt thường nhiên cho các hành giả có tâm hướng thượng Đại Thừa. Vì vậy, thọ trì Kinh Hoa Nghiêm là hội nhập toàn chơn vào cảnh giới giác ngô giải thoát

 Bởi công hạnh đặc thù, vi diệu, nhiệm mầu của Kinh Hoa Nghiêm nên người có thiện duyên nghe được bản kinh này mà biết phát tâm thành kính tin sâu, thì như chính mình được nhìn thấy Đức Phật.

 Người nào thành tâm đọc Kinh Hoa Nghiêm thì người đó như được Đức Phật trực tiếp khai thị. Người nào chí thành phụng thờ Kinh Hoa Nghiêm có nghĩa là  trực tiếp phụng thờ Đức Phật. Người nào phát tâm Bồ Đề ấn tống Kinh Hoa Nghiêm sẽ có công đức như việc cúng dường Tam Bảo, góp công vào sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh của chư Phật.

Chư Tăng và Phật tử đạo tràng Chùa Long Hương cùng các cư sĩ thành tâm học đạo ở các nơi hoan hỉ và thành kính đón mừng ngày Sư Trụ Trì Thích Tuệ Hải Khai Hội Hoa Nghiêm, cung kính bái bạch cầu xin Đức Phật, Chư Đại Bồ Tát , Chư Hiền Thánh Tăng gia hộ, độ trì cho toàn thể Pháp hội Hoa Nghiêm  toàn nhập vào Phật cảnh giới trong từng lời dẫn giảng của Thượng Toạ giảng sư trong suốt thời gian dẫn giải bộ kinh vi diệu, vĩ đại này.

Kèm theo sau đây 42 bức ảnh diễn tả gộp chung các sự việc xảy ra trong ngày Khai Hội Hoa Nghiêm từ ngoài sân Chùa đến Nhà Bếp,trên Thất Thầy và trong pháp hội.

 Thiện Huệ

ND8_20_resizeND8_21_resize ND8_22_resize ND8_23_resize ND8_24_resize ND8_25_resize ND8_26_resize ND8_27_resize ND8_28_resize ND8_29_resize ND8_30_resize ND8_31_resize ND8_32_resize ND8_33_resize ND8_34_resize ND8_35_resize ND8_36_resize ND8_37_resize ND8_38_resize ND8_39_resize ND8_40_resize ND8_41_resize ND8_42_resize ND8_01_resize ND8_02_resize ND8_03_resize ND8_04_resize ND8_05_resize ND8_06_resize ND8_07_resize ND8_08_resize ND8_09_resize ND8_10_resize ND8_11_resize ND8_12_resize ND8_13_resize ND8_14_resize ND8_15_resize ND8_16_resize ND8_17_resize ND8_18_resize ND8_19_resize

Bài viết liên quan