SONG NGƯ

“Biểu trưng cho Phật nhãn của Đức Thế Tôn từ bi quán sát chúng sanh tượng trưng cho trí huệ, cúng dường song ngư cát tường có ý nghĩa cầu nguyện dùng trí tuệ Phật diệt trừ vô minh của chúng sanh,liễu ngộ hết thảy trí huệ”.(Theo nguyên văn ghi kèm trên bức phù điêu )

d8e_5243_resize

Share.
9
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh