Danh Mục Bài Giảng Video

Nổi Bật
0

Bài Giảng: Lời Nguyện Thứ 18 Của Đức Phật A Di Đà Ngày Giảng: 2012 Đạo Tràng: Chùa Long Hương Thời Lượng: 1 giờ 40 phút Số Bài: 1 Xem nội dung bài viết... NỘI DUNG: Giảng giải về lời nguyện thứ 18 của Đức Phật A-DI-ĐÀ do Tỳ Kheo Thích Tuệ Hải giáo thọ. Lúc
Bài Giảng Video
0

Bài Giảng: Gìn Giữ Phước Làm Người Ngày Giảng: 08h ngày 21 tháng 6 năm Bính Thân - 24/7/2016 Đạo Tràng: Chùa Phước Bình - KRôngPắc Tỉnh Dak Lak Thời Lượng: 120 phút Số Bài: 1 Nội Dung Nội dung đã hoàn chỉnh
Nổi Bật
0

Bài Giảng: Kinh Lăng Nghiêm Ngày Giảng: 2009-2016 Đạo Tràng: Chùa Long Hương Thời Lượng: 59 giờ 31 phút Số Bài: 81 Nội Dung Nội dung đã được cập nhật đầy đủ.
1 2 3 4 8