Danh Mục MP3 – Bài Giảng Kinh Bộ

Bài Giảng Audio
0

Bài Giảng: Kinh Hoa Nghiêm Chủ Giảng: Thượng tọa Thích Tuệ Hải Ngày Giảng: 2016 Đạo Tràng: Chùa Long Hương Thời Lượng: -- Số Bài: 27 Nội Dung Đang cập nhật...
MP3 - Bài Giảng Kinh Bộ
1

Bài Giảng: Kinh Lăng Nghiêm Chủ Giảng: Thượng tọa Thích Tuệ Hải Ngày Giảng: 2009 - 2016 Đạo Tràng: Chùa Long Hương Thời Lượng: -- Số Bài: 81 Nội Dung Đang cập nhật...
MP3 - Bài Giảng Kinh Bộ kinh tiểu bổn a di đà-thích tuệ hải
0

Bài Giảng: KINH TIỂU BỔN A DI ĐÀ. Ngày Giảng: -- Đạo Tràng: CHÙA LONG HƯƠNG Thời Lượng: 10 giờ. Số Bài: 5 Nội dung bài viết... NỘI DUNG ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT ... kinh tiểu bổn a di đà-thích tuệ hải
MP3 - Bài Giảng Kinh Bộ
0

Bài Giảng: KINH THẬP THIỆN Ngày Giảng: -- Đạo Tràng: CHÙA LONG HƯƠNG Thời Lượng: 10 giờ. Số Bài: 5 Nội dung bài viết... NỘI DUNG CHÍNH : Đang cập nhật... PHÂN ĐOẠN : đang cập nhật...
MP3 - Bài Giảng Kinh Bộ
0

Bài Giảng: Kinh Pháp Hoa Ngày Giảng: -- Chủ Giảng: Thượng tọa Thích Tuệ Hải Đạo Tràng: Chùa Long Hương Thời Lượng: 33 giờ Số Bài: 29
MP3 - Bài Giảng Kinh Bộ
1

Bài Giảng: Kinh Pháp Cú Chủ Giảng: Thượng tọa Thích Tuệ Hải Ngày Giảng: 2015 Đạo Tràng: Chùa Long Hương Thời Lượng: 64 giờ 15 phút Số Bài: 55 Nội Dung Nội dung đang được cập nhật ...
MP3 - Bài Giảng Kinh Bộ
0

Bài Giảng: Tỳ Ni Nhật Dụng Chủ Giảng: Thượng tọa Thích Tuệ Hải Ngày Giảng: 2015 Đạo Tràng: Chùa Long Hương Thời Lượng: -- Số Bài: 6 Nội Dung Nội dung đang được cập nhật ...
1 2